Javne isprave

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

rumunjski

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Javne isprave obuhvaćene područjem primjene Uredbe jesu, primjerice: rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi i potvrde o prebivalištu registrirani u Nacionalnom registru osoba (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP), uvjerenja o nekažnjavanju (ili potvrde koje vrijede kao uvjerenja o nekažnjavanju dobivene od diplomatskih misija ili konzularnih ureda), potvrde kojima se utvrđuje da je osoba živa, uvjerenja o državljanstvu, sudske odluke koje se odnose na pitanja građanskog statusa (razvod, usvojenje itd.).

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javne isprave kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju jesu sljedeće: rodni listovi, uz koje se prilaže višejezični standardni obrazac iz Priloga I., potvrde o životu, uz koje se prilaže višejezični standardni obrazac iz Priloga II., smrtni listovi, uz koje se prilaže višejezični standardni obrazac iz Priloga III., vjenčani listovi, uz koje se prilaže višejezični standardni obrazac iz Priloga IV., potvrde o prebivalištu iz Nacionalnog registra osoba, uz koje se prilaže višejezični standardni obrazac iz Priloga X. te uvjerenja o nekažnjavanju, uz koja se prilaže višejezični standardni obrazac iz Priloga XI.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ažurirani popis ovlaštenih tumača i prevoditelja dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa ovdje.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Vrste tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika jesu sljedeće: javni bilježnici, javnobilježničke komore (komore mogu izdavati preslike javnobilježničkih isprava koje su sastavili javni bilježnici koji rade ili su radili na svojem državnom području, čije su arhive preuzele predmetne komore u skladu sa zakonom), rumunjski konzularni uredi i diplomatske misije u inozemstvu, tajnici lokalnih vijeća u općinama i gradovima u kojima nema javnobilježničkih ureda.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

I. Ovjerene preslike (u skladu s rumunjskim pravom, copii legalizate) identificiraju se s pomoću sljedećih elemenata koji su uključeni u ovjeru preslike:

 • broj i datum izrade
 • ime i prezime javnog bilježnika / naziv javnobilježničkog ureda koji je izradio presliku.

II. Ovjereni prijevodi identificiraju se s pomoću sljedećih elemenata:

II.A. Ako je prijevod izradio ovlašteni tumač i prevoditelj čiji je potpis ovjerio javni bilježnik:

 • Na kraju prijevoda ovlašteni tumač i prevoditelj umeće sljedeću klauzulu o ovjeri prijevoda: „Ja, niže potpisani, ................ (ime i prezime kako se navode na odobrenju), tumač i prevoditelj za strani jezik ovlašten na temelju odobrenja br. ..... od ............., koje je izdalo rumunjsko Ministarstvo pravosuđa, potvrđujem točnost prijevoda s ............ na ............, da je dostavljeni tekst preveden u cijelosti, bez izostavljanja te da prijevodom nije iskrivljen sadržaj ni značenje isprave. Isprava koja se prevodi u cijelosti / u obliku izvatka ukupno ima .... stranica, naziv/naslov .........., izdana je od strane ............. te mi je dostavljena u cijelosti / u obliku izvatka. Prijevod isprave ukupno ima .... stranica, a izrađen je na temelju pismenog zahtjeva zavedenog pod brojem br. ...../DD.MM.GGGG, koji se čuva u mojoj arhivi. Primio sam naknadu od ..... RON na temelju računa/fiskalnog računa/naloga za plaćanje br. .... /DD.MM.GGGG. OVLAŠTENI TUMAČ I PREVODITELJ .......................... (potpis i pečat)”.

Preslika prevedene isprave prilaže se uz prijevod. Pečat i potpis ovlaštenog tumača i prevoditelja stavljaju se na margine uz spojeve između stranica, tako da se pečat stavlja na sve stranice dokumenta koje su numerirane, spojene spajalicama, zašivene ili uvezane.

 • Nakon toga slijedi ovjera potpisa ovlaštenog tumača/prevoditelja koju sastavlja javni bilježnik, diplomatska misija ili konzularni ured, potvrđujući da su ispunjeni bitni uvjeti, datum (godina, mjesec, dan), ime i prezime ovlaštenog tumača i prevoditelja, osobni dolazak ovlaštenog tumača i prevoditelja / dostava oglednog primjerka potpisa u javnobilježnički ured, klasifikacija isprave koja se podnosi na prijevod u skladu sa zakonom te potvrda potpisa prevoditelja na prijevodu; zatim slijede potpis i pečat javnog bilježnika; pečat javnog bilježnika stavlja se na susjedne margine susjednih stranica, tako da se nalazi na svim stranicama dokumenta.

Napomena: ako se isprava prevodi s rumunjskog na strani jezik ili sa stranog jezika na drugi strani jezik, tada se i ovjera prijevoda i ovjera potpisa prevoditelja koju obavlja javni bilježnik sastavljaju na stranom jeziku prijevoda.

II.B. Ako je prijevod izradio javni bilježnik (ako je strani jezik njegov materinji jezik ili ga je Ministarstvo pravosuđa ovlastilo za tumača ili prevoditelja):

 • broj i datum ovjere prijevoda, ime i prezime javnog bilježnika koji je izradio prijevod, njegov materinji jezik ili, prema potrebi, broj odobrenja ovlaštenog tumača i prevoditelja koje je izdalo Ministarstvo pravosuđa.

Drugi elementi i značajke za identifikaciju prijevoda koje su izradili javni bilježnici:

 • Preslika prevedene isprave prilaže se uz prijevod. Pečat javnog bilježnika stavlja se na margine uz spojeve između stranica, tako da se pečat stavlja na sve stranice dokumenta koje su numerirane, spojene spajalicama, zašivene ili uvezane.
 • Na kraju prijevoda umeće se ovjera prijevoda (izričito regulirano zakonom u skladu s prilogom u nastavku). Time se potvrđuje točnost prijevoda, činjenica da je tekst podnesen na prijevod preveden u cijelosti, bez izostavljanja te da prijevodom nije iskrivljen sadržaj ni značenje teksta. U tekstu ovjere navode se i: materinji jezik ili, prema potrebi, broj i datum izdavanja odobrenja prevoditelja i tumača, jezik ovjere, klasifikacija isprave koja se podnosi na prijevod u skladu sa zakonom itd.
 • Zatim slijede potpis i pečat javnog bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

 • Ovjerene preslike mogu se izraditi od izvorne isprave ili, prema potrebi, njezina duplikata (ako je zakonom predviđeno da se strankama u javnobilježničkom aktu izdaju duplikati isprava umjesto izvornikâ).
 • Ovjerena preslika može se izraditi od cijele isprave ili, prema potrebi, od njezinih određenih dijelova. U potonjem slučaju riječ „IZVADAK” stavlja se na presliku iznad reprodukcije sadržaja isprave, uz odgovarajuću napomenu u ovjeri preslike.
 • Sadržaj ovjere preslike reguliran je zakonom i uključuje: a) potvrdu da preslika odgovara dostavljenoj ispravi b) status isprave c) potpis tajnika koji je obavio uspoređivanje d) naziv isprave kako je naveden na njoj ili, ako ga nema, naziv .... pravni... isprava.
 • Na fotokopiji isprave odmah ispod teksta stavlja se pečat sa sljedećim tekstom: „ovjera na poleđini” ili, prema potrebi, „vidjeti ovjeru u nastavku”.
 • Ovisno o slučaju ovjera se stavlja na poleđinu isprave koja se ovjerava (ako je riječ o ispravi od jedne stranice) ili ispod teksta (ako se tekst nastavlja na poleđini ili na više stranica).
 • Isprave koje se sastoje od više stranica moraju se zašiti ili uvezati. U tom slučaju te u slučaju u kojem se ovjera uključuje kao dodatak, pečat javnog bilježnika stavlja se između stranica dokumenta ili dijelom na stranicu dokumenta, a dijelom na dodatak).
 • Ovjerene preslike koje se izdaju iz javnobilježničkih arhiva valjane su šest mjeseci (ovjera se odnosi na podrijetlo isprave: javnobilježnička arhiva ili, prema potrebi, dostavljaju stranke); ovjerene preslike isprava koje dostavljaju stranke nemaju vremensko ograničenje valjanosti.
 • Ovjera nosi potpis javnog bilježnika ili tajnika javnobilježničkog ureda koji je usporedio presliku s izvornikom ili, prema potrebi, konzula.
 • Ovjerena preslika nosi pečat javnog bilježnika ili, prema potrebi, konzula te reljefni otisak.
Posljednji put ažurirano: 03/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.