Javne isprave

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Slovački, a za potrebe članka 6. stavka 1. točke (a) prihvatljiv je i češki jezik.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rodni list, vjenčani list, smrtni list, potvrda o promjeni imena i prezimena, odluka o promjeni imena i prezimena, izjava o očinstvu, odluka suda o imenu, odluka suda o razvodu, odluka suda o poništenju braka, odluka suda o dopuštanju sklapanja braka maloljetniku, odluka suda o očinstvu/majčinstvu, odluka suda o posvajanju, odluka suda o proglašenju osobe mrtvom, potvrda o prebivalištu za slovačke državljane, potvrda o prebivalištu za strane državljane, potvrda o slovačkom državljanstvu (izdaje se samo u tiskanom obliku), izvod iz kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rodni list, vjenčani list, smrtni list, odluka suda o proglašenju osobe mrtvom, odluka suda o dopuštanju sklapanja braka maloljetniku, odluka suda o razvodu, odluka suda o poništenju braka, potvrda o prebivalištu za slovačke građane, izvod iz kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Popis sudskih tumača dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Javni bilježnici i javnobilježnički prisjednici

– javni bilježnici – na internetskim stranicama Javnobilježničke komore Slovačke Republike (Notárska komora Slovenskej republiky) (mogu se pretraživati na slovačkom, ali i na engleskom, njemačkom, francuskom i mađarskom jeziku);

– javnobilježnički prisjednici – ne postoji zaseban popis jer su oni zaposleni kod javnih bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

(A) Ovjereni prijevodi

i. Ovjereni prijevodi koje je izradio sudski tumač upisan na popis sudskih tumača sadržavaju izjavu tumača (prekladateľská doložka). U skladu s člankom 23. stavkom 4. Zakona br. 382/2004, ta izjava mora sadržavati informacije o sudskom tumaču, područje za koje je tumač ovlašten, serijski broj prijevoda pod kojim je zadatak evidentiran u knjizi prijevoda i izjavu tumača da je svjestan posljedica izrade neistinitog prijevoda. Ovjereni prijevodi mogu se identificirati s pomoću 12-znamenkastog broja zadatka na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke.

ii. Ovjereni prijevodi koje je izradila ili ovjerila diplomatska misija ili konzularni ured u skladu s člankom 14.e stavkom 1. točkom (d) Zakona br. 151/2010 ako je riječ o prijevodima dokumenata koje je izdala strana zemlja za konzularne potrebe na slovački jezik. Djelatnici diplomatske misije ili konzularnog ureda mogu odbiti izraditi ili ovjeriti takav prijevod ako nedovoljno poznaju jezik na kojem je dokument sastavljen.

(B) Ovjerene preslike

i. Ovjerene preslike koje je izradio javni bilježnik ili javnobilježnički prisjednik moraju sadržavati izjavu o ovjeri (osvedčovacia doložka) koja, u skladu s člankom 57. stavkom 2. Zakona br. 323/1992, mora sadržavati sljedeće:

(a) informaciju o tome je li preslika identična dokumentu od kojega je napravljena i je li taj dokument izvornik ili ovjerena preslika te od koliko se listova ili araka sastoji

(b) broj listova ili araka preslike

(c) informaciju o tome je li preslika djelomična ili potpuna

(d) informaciju o tome sadržava li predočeni dokument izmjene, dodatke, umetke ili precrtane dijelove koji bi mogli dovesti u pitanje njegovu vjerodostojnost

(e) informaciju o tome jesu li na preslici načinjene izmjene koje nisu u skladu s predočenim dokumentom

(f) mjesto i datum izdavanja preslike

(g) potpis javnog bilježnika koji daje izjavu ili djelatnika kojeg je javni bilježnik ovlastio te službeni pečat javnog bilježnika.

ii. Ovjerene preslike koje izrađuju diplomatske misije Slovačke republike moraju sadržavati izjavu o ovjeri (na slovačkom) koja, u skladu s člankom 14.e stavkom 2. Zakona br. 151/2010, mora sadržavati okrugli službeni pečat diplomatske misije ili konzularnog ureda promjera 36 mm s državnim grbom te potpis ovlaštenog djelatnika diplomatske misije ili konzularnog ureda. Ako dokument koji se ovjerava ima više listova, oni se međusobno povezuju jamstvenikom, a slobodni krajevi jamstvenika prekrivaju se naljepnicom preko koje se otiskuje službeni pečat diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Elementi klauzule o ovjeri u skladu s člankom 14.e stavkom 1. točkom (a) Zakona br. 151/2010 kojom se potvrđuje da je preslika dokumenta istovjetna predočenom izvornom dokumentu:

(a) redni broj pod kojim je ovjera zavedena u posebnom registru

(b) izjava kojom se potvrđuje da preslika dokumenta odgovara predočenom dokumentu

(c) broj stranica i listova koje preslika dokumenta sadržava te

je li riječ o potpunoj ili djelomičnoj preslici dokumenta

(d) mjesto i datum izdavanja ovjere

(e) točan iznos pristojbe kako je utvrđeno u mjerodavnom zakonodavstvu

(f) ime, prezime, funkcija i potpis djelatnika koji je izdao ovjeru.

Obrazac izjave o ovjeri:

Broj .................. Pristojba ...............

Ovime se potvrđuje da ova potpuna

(djelomična) preslika/fotokopija koja se sastoji od ....

stranica odgovara predočenom

izvorniku koji se sastoji od .....................................

stranice/stranica.

Nepravilnosti, ispravci ......................

Sastavljeno u ......................... dana .......................

M.P. .....................................................

iii. Ovjerene preslike koje izrađuju okružna i općinska tijela sadržavaju izjavu o ovjeri koja, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Zakona br. 599/2001, sadržava sljedeće podatke:

(a) izjavu kojom se potvrđuje da preslika dokumenta odgovara predočenom dokumentu

(b) broj stranica i listova koje preslika dokumenta sadržava

(c) redni broj pod kojim je ovjera upisana u knjigu ovjera

(d) datum i mjesto ovjere te, ako je potrebno, vrijeme kad je dokument predočen.

Napominjemo da u skladu s člankom 5. Zakona br. 599/2001 okružna i općinska tijela ne izrađuju ovjerene preslike za upotrebu u inozemstvu.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike (i fotokopije) nemaju posebna obilježja osim izjave javnog bilježnika ili javnobilježničkog prisjednika.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.