Javne isprave

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Službeni jezik Slovenije jest slovenski. Službeni su jezici još i talijanski ili mađarski, ali samo u općinama u kojima žive pripadnici talijanske ili mađarske nacionalne manjine (članak 11. Ustava Republike Slovenije).

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

U nastavku se navodi okvirni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene te uredbe:

– rodni list
– potvrda o činjenici da je osoba živa
– smrtni list
– vjenčani list ili potvrda o registriranom partnerstvu
– potvrda o privremenom boravištu ili prebivalištu
– potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

U nastavku se navodi popis javnih isprava kojima se višejezični standardni obrasci mogu priložiti kao prikladno pomagalo pri prevođenju:


– rođenje (Prilog I.)
– činjenica da je osoba živa (Prilog II.)
– smrt (Prilog III.)
– sklapanje braka (Prilog IV.)
– sposobnost za sklapanje braka (Prilog V.)
– registrirano partnerstvo (Prilog VII.)
– status registriranog partnerstva (Prilog IX.)
– prebivalište i/ili boravište (Prilog X.)
– nepostojanje kaznene evidencije (Prilog XI.).

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U nastavku se navode popisi osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda, u slučaju da takvi popisi postoje:

osobe koje su u skladu sa slovenskim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda javnih isprava jesu sudski tumači. Poveznica na ažurirani popis sudskih tumača objavljen na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U nastavku se navodi okvirni popis vrsta tijela koja su u skladu s nacionalnim pravom ovlaštena za izdavanje ovjerenih preslika:

tijela koja su u skladu s pravom Republike Slovenije ovlaštena za izdavanje ovjerenih preslika jesu javni bilježnici, čiji registar vodi Slovenska javnobilježnička komora (Notarska zbornica Slovenije) te ga objavljuje na svojim internetskim stranicama: https://www.notar-z.si/poisci-notarja, te druga tijela (upravne jedinice (upravne enote)) koja u okviru upravnog poslovanja mogu ovjeravati prijepise (prepis) ili preslike. Podaci za kontakt upravnih jedinica dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.upravneenote.gov.si/

Službenik koji ovjerava prijepis ili presliku isprave koja je napisana na jeziku koji on ne razumije može naložiti sudskom tumaču da taj prijepis ili presliku usporedi s izvornom ispravom. Imenik sudskih tumača dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Informacije o načinu identificiranja ovjerenih prijevoda i ovjerenih preslika:

Ovjereni prijevodi i ovjerene preslike mogu se prepoznati vizualnim pregledom, s obzirom na to da svaki prijevod ili preslika sadržavaju pečat sudskog tumača ili javnog bilježnika kojim se jasno naznačuje da je riječ o prijevodu ili preslici isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Vidjeti točku (f).

Posljednji put ažurirano: 03/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.