Javne isprave

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Španjolski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

U članku 2. Uredbe navodi se da se ona primjenjuje na isprave navedene u nastavku, uz napomene o javnim ispravama koje se ovjeravaju ili načinima na koje ih se može pribaviti. (a) Rođenje: rodni list. Standardizirani obrazac. (b) Činjenica da je određena osoba živa: u potvrdi o činjenici da je osoba živa i njezinom statusu potvrđuje se da je određena osoba živa te se navodi njezino bračno stanje. Činjenicu da je osoba živa te da nije u braku, da je udovac/udovica ili da je razveden/razvedena potvrđuje matičar (nakon što se dotična osoba osobno pojavi pred njim). Osoba može dokazati da je živa i tako da se pojavi pred javnim bilježnikom, koji će u pravilu ovjeriti zapis o nazočnosti. Činjenica da osoba nije u braku, da je udovac/udovica ili da je razveden/razvedena može se dokazati izjavom pod prisegom ili svečanom izjavom pred matičarom ili u obliku javnobilježničke isprave. Postupci kojima je potrebno osobno nazočiti mogu se provesti i pred matičarom u mjestu prebivališta i, putem punomoći, pred sucem u mjestu prebivališta dotične osobe ili njezina predstavnika te pred javnim bilježnikom. (c) Smrt: izvadak iz registra osobnog stanja. Standardizirani obrazac. (d) Ime: izvadak iz registra osobnog stanja (rođenje). (b) Brak, među ostalim sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje: ne vodi se zapis u registru osobnog stanja; upotrebljava se rodni list. Za brak se upotrebljava izvadak iz registra osobnog stanja. Vjenčani list koji izdaje matičar isto je tako dostatan za dokazivanje bračnog odnosa. Za dokaz o sposobnosti za sklapanje braka potrebno je otvoriti spis, iz čega proizlazi potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (do 30. lipnja 2020. u nadležnom matičnom uredu ili, ako je primjenjivo, u središnjem matičnom uredu ili konzulatu). Situacije koje uključuju stranu dimenziju (bračni drug je stranac ili je brak sklopljen izvan Španjolske) mogu biti složenije. (f) Razvod, zakonska rastava i poništenje braka: izvadak iz registra osobnog stanja, uključujući bilješke s margina. (g) Registrirano partnerstvo, među ostalim sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva: potvrda upravnog tijela nadležnog za sklapanje registriranih partnerstava ili, prema potrebi, javnobilježnička isprava. (h) Razvrgnuće, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva: zakonska rastava i razvrgnuće registriranog partnerstva nisu definirani u španjolskom postupovnom pravu. Sklapanje ili razvrgnuće registriranog partnerstva dokazuju se potvrdom o registraciji parova koji nisu u braku, što nije uobičajeno u Španjolskoj, ili javnobilježničkom ispravom (Kraljevski dekret 8/2015 od 30. listopada 2015., preinačena verzija Zakona o socijalnoj sigurnosti, članak 221.). (i) Roditeljstvo: izvadak iz registra osobnog stanja. (j) Posvojenje: izvadak iz registra osobnog stanja. (k) Prebivalište i/ili boravište: izvadak iz općinskog registra, kad je riječ o prebivalištu; potvrda koju izdaje općina ili javnobilježnička isprava, kad je riječ o boravištu. (l) Državljanstvo: izvadak iz registra osobnog stanja. (m) Nepostojanje kaznene evidencije, pod uvjetom da javne isprave kojima se potvrđuje ta činjenica građaninu Unije izdaju tijela države članice čije državljanstvo ima taj građanin: potvrda Ministarstva pravosuđa. Javne isprave koje bi se mogle zatražiti od građana Unije s boravištem u državi članici čije državljanstvo nemaju kad žele glasovati ili kandidirati se na izborima za Europski parlament ili općinskim izborima u državi članici u kojoj imaju boravište, pod uvjetima utvrđenima u Direktivi 93/109/EZ odnosno Direktivi Vijeća 94/80/EZ: izvadak iz općinskog registra.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Popis javnih isprava koje izdaje Španjolska kojima se može priložiti višejezični standardni obrazac kao pomagalo pri prevođenju:

(a) izvadak iz registra osobnog stanja u pogledu:

rođenja

činjenice da je osoba živa

smrti

sklapanja braka

dokaza o bračnom stanju

sposobnosti za sklapanje braka

(b) nepostojanje kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te suradnje objavljuje popis zaprisegnutih prevoditelja koji se obvezno mora primjenjivati (šesnaesta dodatna odredba [Prijevodi i tumačenja za službene potrebe] Zakona 2/2014 od 25. ožujka 2014. o državnom djelovanju i vanjskim službama). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Kad je riječ o vjerodostojnom prijenosu javnih isprava, tijela koja su relevantna za primjenu Uredbe u Španjolskoj su javni bilježnici i matičari, svaki u svojem području nadležnosti.

Ovjerene preslike vjerodostojne su preslike javnih isprava tijela koje ih izdaje ili ovjerava. U pravilu se upotrebljavaju preslike javnobilježničkih isprava ili ovjerene preslike sudskih isprava, prema potrebi uz dokaz o njihovoj obvezujućoj naravi. Članci 134., 501., 502. i 504. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o građanskom postupku.

Upravni dokumenti upotrebljavaju se u obliku potvrde o donesenoj odluci. Članak 52. Zakona 39/2015 od 1. listopada 2015. o zajedničkom upravnom postupku javnih službi.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

U određenim slučajevima postoje obrasci (potvrde o osobnom stanju), ali u drugima nema standardnog obrasca. Ako obrazac nije dostupan, ovjerenom prijevodu prilaže se preslika ili iskaz.

Ovjereni prijevodi uređeni su Zakonom br. 2/2014 od 25. ožujka 2014. o djelovanju i vanjskoj službi, dodatna odredba 16 (Službeni list 74, 26. ožujka 2014.).

Preslike s javnobilježničkom ovjerom izdaju se na javnobilježničkom papiru koji izdaje državna kovnica (Fábrica Nacional de Moneda – FNMT) svakom javnom bilježniku, s posebnim sigurnosnim pečatom koji izdaje Opće vijeće javnih bilježnika (Consejo General del Notariado), uz pečat otisnut tintom te s oznakom, potpisom i inicijalima javnog bilježnika. Na javnobilježničkom papiru otisnut je hologram državne kovnice.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Preslike s javnobilježničkom ovjerom moraju se moći jednostavno identificirati kad se izdaju, na temelju papira za javnobilježničke isprave s numeriranim pečatom i popisom javnog bilježnika. Sigurnosni pečat uključuje se uz pečat javnog bilježnika otisnut tintom i, ako je riječ o ovjerenim preslikama izvornika, pečat kojim se potvrđuje vjerodostojnost (sello de legitimaciones). Javni bilježnik potpisuje i parafira isprave koje ovjerava. Čini se da se Uredba (EU) 2016/1191, a stoga i informacije koje je potrebno ovjeriti, odnose na sudske i upravne isprave u papirnatom obliku, tiskane tintom na standardnim obrascima kad je riječ o matičnim uredima (s regionalnim odstupanjima). Međutim, važno je imati na umu raširenu provedbu postupaka e-uprave u Španjolskoj u okviru kojih se omogućuje validacija elektroničkih kodova povezanih s elektroničkim potpisom korisnika koji izdaje ispravu i uključivanje tih postupaka u europska načela e-uprave (Zakon 39/2015 od 1. listopada 2015. o zajedničkom upravnom postupku javnih službi i Zakon 42/2015 od 5. listopada 2015. o izmjeni Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o građanskom postupku).

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.