Közokiratok

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A német

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A bíróságok és az ügyészségek ítéletei, határozatai, nyilatkozatai és végzései.

Emellett a 2. cikk (1) bekezdése alapján a következő közokiratok is:

a) születési anyakönyvi kivonat (Geburtsurkunde), részleges kivonat a nyilvántartásból — születés (Teilauszug Geburt)

c) halotti anyakönyvi kivonat (Sterbeurkunde), részleges kivonat a nyilvántartásból — halál (Teilauszug Tod)

d) a névváltoztatást engedélyező határozat (Namensänderungsbescheid)

e)  házassági anyakönyvi kivonat (Heiratsurkunde), házasságkötési képesség igazolása (Ehefähigkeitszeugnis), házasság fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) bejegyzett élettársi közösség fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

f) határozat a házasság felbontásáról (Scheidungsbeschluss), határozat a házasság érvénytelenné nyilvánításáról (Aufhebungsbeschluss der Ehe), a házasság érvénytelenségét megállapító bírósági határozat (gerichtliche Nichtigerklärung)

g)  élettársi közösség igazolása (Partnerschaftsurkunde), bejegyzett élettársi közösség létesítésére való képesség igazolása (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), házasság fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) bejegyzett élettársi közösség fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

h)  bejegyzett élettársi közösséget megszüntető határozat (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), bejegyzett élettársi közösséget semmissé nyilvánító bírósági határozat (gerichtliche Nichtigerklärung)

k) lakóhely nyilvántartásba vételének megerősítése (Meldebestätigung)

l) állampolgárság igazolása (Staatsbürgerschaftsnachweis)

m) kivonat a bűnügyi nyilvántartásból (Strafregisterbescheinigung)

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Az osztrák közigazgatás terén a következő közokiratokhoz lehet fordítási segédletként szolgáló formanyomtatványt csatolni (a 7. cikk (1) bekezdése értelmében):

a) születési anyakönyvi kivonat (Geburtsurkunde), részleges kivonat a nyilvántartásból — születés (Teilauszug Geburt)

c) halotti anyakönyvi kivonat (Sterbeurkunde), részleges kivonat a nyilvántartásból — halál (Teilauszug Tod)

e)  házassági anyakönyvi kivonat (Heiratsurkunde), házasságkötési képesség igazolása (Ehefähigkeitszeugnis), házasság fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) bejegyzett élettársi közösség fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

g)  élettársi közösség igazolása (Partnerschaftsurkunde), bejegyzett élettársi közösség létesítésére való képesség igazolása (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), házasság fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) bejegyzett élettársi közösség fennállását igazoló kivonat a nyilvántartásból (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

Az igazságszolgáltatás területén a többnyelvű formanyomtatványok egyike sem releváns.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Ausztriában hiteles fordítást a hitelesített és bírósági tanúsítvánnyal rendelkező tolmácsok listáján szereplő személyek készíthetnek. A bírósági tanúsítvánnyal rendelkező tolmácsok (folyamatosan frissített) listája az alábbi címen érhető el:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

A hiteles átirat (vagy hiteles másolat) olyan dokumentum, amely az eredeti dokumentumnak az alábbiak által igazoltan hiteles másolata:

hiteles okiratok kiállítására jogosult, közhitelességgel felruházott személy (pl. közjegyző (Notarin/Notar)),

a járásbíróság (Bezirksgericht), vagy

a kibocsátó hatóság (nem minden esetben, és nem minden hatóság).

Az igazságszolgáltatás területén hiteles másolat kiállítására jogosultak:

a) a bíróságok (elérhetőségük megtalálható a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium honlapján: https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html).

valamint

b) a közjegyzők (elérhetőségük megtalálható az Osztrák Közjegyzői Kamara honlapján: https://www.notar.at/de/).

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Hiteles fordítások:

A nemperes bírósági eljárásokról szóló törvény (Außerstreitgesetz) 190. szakaszának (1 ) bekezdése értelmében hitelesített és bírósági tanúsítvánnyal rendelkező tolmácsnak kell igazolnia, hogy a fordítás az eredeti dokumentumnak pontosan megfelel, és a fordítást aláírásával és pecsétjével kell ellátnia (a szakértőkről és tolmácsokról szóló törvény (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz) 14. szakasza és 8. szakaszának (5) bekezdése).

A hiteles fordítások formájával kapcsolatban további információk találhatók az osztrák hitelesített és bírósági tanúsítvánnyal rendelkező tolmácsok szövetségének (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) honlapján a következő címen: https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

hitelesített másolatok bíróság általi kiállítása:

1.

a papíralapú közokirat egyezését annak elektronikus vagy egyéb átiratával (másolatával), vagy

2. elektronikus közokirat egyezését annak kinyomtatott változatával

a bíróságnak kell igazolnia, amennyiben ezeket benyújtották a bírósághoz. A dokumentumoknak bíróság rendelkezésére álló technikai eszközökkel jól olvashatóknak kell lenniük.

A tanúsítványt a kérelem függvényében vagy a papíralapú dokumentum bíróságon készült illetve a bíróság által alaposan megvizsgált papíralapú másolatán, vagy az elektronikus dokumentumnak a bíróságon kinyomtatott változatán (hiteles papíralapú másolat) vagy – a megfelelő technológia és személyzet rendelkezésre állásától függően – a papíralapú dokumentum elektronikus másolatán (hitelesített elektronikus másolat) kell elhelyezni.

A tanúsításnak minden esetben meg kell határoznia

1. a tanúsítás helyét és időpontját;

2. azt, hogy a bemutatott közokirat papíralapú vagy elektronikus dokumentum-e, valamint, hogy eredeti példány, hiteles másolat, átirat, egyéb másolat vagy kinyomtatott változat-e;

3. azt, hogy a másolat, az átirat vagy a kinyomtatott változat a teljes dokumentumot reprodukálja-e, vagy annak csak egy részét.

A tanúsítványnak meg kell adnia a következő információkat is, amennyiben azok a másolatból, az átiratból vagy a kinyomtatott változatból nem derülnek ki egyértelműen:

1. szerepelnek-e a közokiraton aláírások, biztonsági elemek vagy pecsétek, és ha igen, melyek;

2. adott esetben, hogy a dokumentumon van-e szakadás, vagy fizikai formája egyértelműen kétséges;

3. adott esetben, hogy a dokumentum egy részét láthatóan megváltoztatták, törölték, a szövegbe vagy a margóba beleírtak.

hitelesített másolatok közjegyző általi kiállítása:

A közjegyző jogosult annak igazolására, hogy valamely papíralapú kinyomtatott változatnak a papíralapú vagy elektronikus átirata a közokirat hiteles másolata-e, amennyiben a dokumentumot képes egyértelműen elolvasni. Ahhoz, hogy a közjegyző igazolja, hogy egy elektronikus úton, fénymásolattal vagy hasonló módon létrehozott másolat valamely közokirat, terv, kép vagy hasonló dokumentum hiteles másolata, elegendő, ha a másolat a közjegyző felügyelete alatt készült. Amennyiben az ilyen másolat nem reprodukálja a teljes oldalt, a kihagyásokat fel kell tüntetni a másolaton. Ugyanez vonatkozik az elektronikus közokiratok kinyomtatott példányaira is.

A közjegyzőnek gondosan össze kell hasonlítania az átiratot vagy másolatot az eredeti közokirattal, és azokra nyilatkozatot kell rávezetnie, mely szerint a papíralapú átirat (másolat) vagy a papíralapú kinyomtatott példány valódi másolat, vagy csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy az az elektronikus átirat valódi másolata.

A tanúsítványnak a következő információkat is tartalmaznia kell:

1. azt, hogy a bemutatott közokirat papíralapú vagy elektronikus dokumentum-e, valamint, hogy eredeti példány, hiteles másolat, átirat, egyéb másolat vagy kinyomtatott változat-e;

2. szerepelnek-e a közokiraton aláírások, biztonsági elemek vagy pecsétek, és ha igen, melyek;

3. azt, hogy a másolat, az átirat vagy a kinyomtatott változat a teljes dokumentumot reprodukálja-e, vagy annak csak egy részét, és amennyiben igen, melyiket.

4. adott esetben, hogy a benyújtott dokumentumon szakadás van, vagy fizikai formája egyértelműen kétséges;

5. adott esetben, hogy a dokumentum egy részét megváltoztatták, törölték, a szövegbe vagy a margóba beleírtak. A 2. és 5. pontban említett információ nem szükséges, ha a másolat fénymásolóval vagy más hasonló módon készült, és az említett körülmények a másolatból kitűnnek.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Lásd az f) pontot.

Utolsó frissítés: 17/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.