Közokiratok

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Cseh, szlovák

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

 • születési anyakönyvi kivonat;
 • házassági anyakönyvi kivonat;
 • halotti anyakönyvi kivonat;
 • bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó tanúsítvány;
 • házasságkötési képességről szóló tanúsítvány;
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére való képességről szóló tanúsítvány;
 • szó szerinti kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból;
 • az anyakönyvbe bejegyzett adat megerősítése;
 • az okmányok nyilvántartásában, vagy az 1958. december 31-ig vezetett anyakönyv másolatában található adat megerősítése;
 • keresztnév vagy vezetéknév megváltoztatásának engedélyezéséről szóló határozat,
 • igazolás házasságkötésről;
 • bűnügyi nyilvántartási kivonat természetes személyek részére;
 • közjegyzői tanúsítvány életben létről;
 • adatszolgáltatás a népesség-nyilvántartásból természetes személy számára;
 • (megszületett vagy meg nem született) gyermekre vonatkozó apai elismerő nyilatkozatot tartalmazó tanúsítvány;
 • (cseh nagykövetség vagy konzulátus által kiállított) igazolás házasságkötésről;
 • a rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében felsorolt tényekre vonatkozó bírósági határozatok, például:

kiskorú gyermek születési idejét megállapító határozat;

holttá nyilvánító határozat;

egy személy halálának tényleges időpontját megállapító határozat;

kiskorú házasságkötését engedélyező határozat;

kiskorú cselekvőképességét elismerő határozat;

házasság felbontása ügyében született határozat;

apaságot megállapító határozat;

anyaságot megállapító határozat;

kiskorú vagy nagykorú személy örökbefogadásáról szóló határozat.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

 • születési anyakönyvi kivonat (születés)
 • halotti anyakönyvi kivonat (halál)
 • házassági anyakönyvi kivonat (házasság)
 • házasságkötési képességre vonatkozó tanúsítvány (házasságkötési képesség)
 • bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó tanúsítvány (bejegyzett élettársi kapcsolat)
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességéről szóló tanúsítvány (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó képesség)
 • bűnügyi nyilvántartási kivonat természetes személyek részére (büntetlen előélet az érintett személy állampolgársága szerinti tagállamban)
 • adatszolgáltatás a népesség-nyilvántartásból természetes személy számára (lakóhely és/vagy tartózkodási hely)

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A cseh jog értelmében nincs korlátozás azon nyilvános iratok tekintetében, amelyeket a hiteles fordítók lefordíthatnak.

 • Csehország nagykövetségei és konzulátusai ellenőrzik a közokiratok fordításának pontosságát a külszolgálatokról szóló 150/2017. sz. törvény 18. szakasza (3) bekezdésének e) pontja szerint.

A gyakorlatban, és különösen a másik állam által kiállított anyakönyvi okiratok cseh nyelvre fordítása esetén a kérelmező készíthet saját fordítást a közokiratról, amelynek pontosságát a nagykövetség/konzulátus ellenőrzi, vagy a nagykövetség/konzulátus maga végzi el a fordítást, majd ellenőrzi azt.

Miután a nagykövetség/konzulátus értékelte a közokirat kérelmező által benyújtott vagy nagykövetség/konzulátus által készített fordításának pontosságát, ellátja azt a pontosságot igazoló bélyegzőlenyomattal. A fordítás pontosságának ellenőrzésére csak abban az esetben kerül sor, ha a kérelmező által készített fordítás helyes, és mellékeli a fordítást igazoló irat eredeti példányát vagy hivatalosan hitelesített másolatát.

A nagykövetség/konzulátus megtagadhatja a közokirat fordítása pontosságának ellenőrzését, ha a konzuli tisztviselő nem ismeri kellőképpen azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, vagy ha annak az államnak a hatóságai, amelyre a nagykövetség/konzulátus illetékes, nem ismerik el a nagykövetségen/konzulátuson készített vagy hitelesített fordításokat.

A cseh nagykövetségek/konzulátusok nem végeznek fordítást.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Annak hitelesítését, hogy az okirat az eredeti okirattal megegyező másolat (valódiság igazolása), az alábbiak végzik:

 • területi hatóságok;
 • kibővített jogkörrel rendelkező önkormányzatok önkormányzati hivatalai;
 • önkormányzati hatóságok, területileg tagolt önkormányzattal rendelkező városok kerületi hivatalai vagy helyhatósági körzetek hivatalai, és Prága kerületi hivatalai; a fentiek listáját végrehajtási jogszabály tartalmazza (a másolatok eredetivel történő egyezésének hitelesítéséről és az aláírások valódiságának tanúsításáról szóló módosított 36/2006. sz. végrehajtási rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza azon önkormányzati hatóságok listáját, amelyek valódiság tanúsítást és hitelesítést végeznek);
 • körzeti katonai hatóságok;
 • postai szolgáltatás végzésére jogosult szerv (a Cseh Posta);
 • a Cseh Köztársaság Kereskedelmi Kamarája;
 • közjegyzők,
 • Csehország nagykövetségei (konzulátusai).

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Hiteles fordítások

1. A fordítás tényét rögzítő hiteles irat

Az írásbeli fordítás első oldalán a bírósági fordítók feltüntetik azt a nyelvet, amelyről az iratot lefordították, az utolsó oldalon pedig fordítási szakértelmükről szóló igazolást helyeznek el, és azt fordító teljes nevét és vezetéknevét tartalmazó bélyegzőjével látják el. A lefordított eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát biztonságos módon kell hozzáfűzni az írásbeli fordítás utolsó oldalához.

A tolmács szakismeretére vonatkozó igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a bírósági fordító neve;
 • az ajánlatkérő neve, ha ez utóbbi hatóság;
 • az ajánlatkérő hivatkozási száma, ha ez a szerv hatóság, és ezt a számot a fordítóval közölte;
 • az, hogy a fordító felkért-e tanácsadót konkrét részkérdések vizsgálatára; és
 • az a tételszám, amely alatt a fordítás a fordítási aktusok nyilvántartásában szerepel.

Részleges fordítás esetén a visszaigazolásban fel kell tüntetni, hogy melyik részt fordították le.

Ha a bírósági fordító tanácsadót bízott meg bizonyos részkérdések vizsgálatával, a visszaigazolásnak tartalmaznia kell a tanácsadó nevét, a bírósági fordító általi igénybevétele okát, valamint annak feltüntetését, hogy a tanácsadó melyik konkrét részkérdéseket vizsgálta meg.

Ha a fordítási szakértelem igazolása olyan információt is tartalmaz, amely bekerül a fordítási aktusok nyilvántartásába is, a bírósági fordító azt a fordítási cselekmények nyilvántartásában szükséges formátumban rögzíti (lásd a tolmácsolási és fordítási tevékenységekről szóló 506/2020 igazságügyi minisztériumi rendelet 39. szakaszát vagy 3. mellékletét).

A fenti kötelező információkon túl a tolmács címe és egyéb elérhetőségei – mint a telefonszám, elektronikus levélcím, elektronikus adattároló azonosítója, nyilvántartási szám a Cseh Köztársaság bírósági kinevezéssel rendelkező tolmácsai és fordítói kamarájában – is feltüntethetők. Fel kell tüntetni a lefordított szöveg oldalainak és lapjainak számát is.

A fordítási szakismeret igazolását minden esetben legalább a célnyelven szükséges feltüntetni.

2. Cseh nagykövetség vagy konzulátus tanúsítványa a közokirat fordításának helyességéről

A gyakorlatban, és különösen a másik állam által kiállított anyakönyvi okiratok cseh nyelvre fordítása esetén a kérelmező készíthet saját fordítást a közokiratról, amelynek pontosságát a nagykövetség ellenőrzi, vagy a nagykövetség/konzulátus maga végzi el a fordítást, majd ellenőrzi azt.

Miután a nagykövetség/konzulátus értékelte a közokirat kérelmező által benyújtott vagy a nagykövetség/konzulátus által készített fordításának pontosságát, ellátja azt a pontosságot igazoló bélyegzőlenyomattal. A fordítás pontosságának ellenőrzésére csak abban az esetben kerül sor, ha a kérelmező által készített fordítás helyes, és mellékeli a fordítást igazoló irat eredeti példányát vagy hivatalosan hitelesített másolatát.

A nagykövetség/konzulátus megtagadhatja a közokirat fordításának pontosságának ellenőrzését, ha a konzuli tisztviselő nem ismeri kellőképpen azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, vagy ha a nagykövetség/konzulátus joghatósága szerinti állam hatóságai nem ismerik el a nagykövetségen/konzulátuson készített vagy hitelesített fordításokat.

A cseh nagykövetségek/konzulátusok nem végeznek fordítást.

A fordítás helyességére vonatkozó hitelesítési tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a nagykövetség vagy a konzulátus neve;
 • a tanúsítvány sorszáma amely alatt a tanúsítási naplóba bejegyzésre került;
 • a lefordított okirat eredeti nyelve;
 • az a nyelv, amelyre az okiratot lefordították;
 • arra vonatkozó információ, hogy a fordítás a nagykövetség megbízásából készült, vagy a kérelmező nyújtotta be;
 • arra vonatkozó információ, hogy a fordítás teljes, vagy részleges;
 • az okirat helyességét tanúsító személy utóneve(i), családi neve és aláírása;
 • hivatalos pecsét, és
 • a fordítás helyességére vonatkozó tanúsítvány kiadásának helye és ideje.

Hiteles másolatok

Annak tanúsítása során, hogy egy okirat az eredeti okiratnak a valódi másolata (hitelesség megerősítése), az eredeti okiraton vagy az eredeti okirathoz biztonságos módon csatolt lapon meg kell jelennie a hitelesítési tanúsítványnak és a hivatalos pecsétnek. A hitelesítési tanúsítványnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a hatóság neve;
 • a sorszám, amely alatt a hitelesítési tanúsítvány a tanúsítási naplóba bejegyzésre került;
 • arra vonatkozó információ, hogy a hitelesítés alatt álló okirat megegyezik azzal, amely a másolat alapjául szolgált, és hogy ez az okirat egy eredeti okirat, egy már tanúsítvánnyal ellátott és hitelesített okirat, egy engedélyezett módon átalakított okirat alapján készült okirat, az aktából készült másodpéldány, vagy meghatározott jogszabályi rendelkezésnek megfelelően kiadott írásbeli határozat vagy egy határozat rendelkező része;
 • az okirat oldalainak száma;
 • arra vonatkozó információ, hogy a hitelesítés alatt álló okirat egy teljes vagy részleges másodpéldány, illetve egy teljes vagy részleges másolat;
 • arra vonatkozó információ, hogy a hitelesítendő okirat alapjául szolgáló okirat tartalmaz-e látható biztonsági elemeket, amik az adott okirat jogilag jelentős tartalmának részét képezik (pl. hologram);
 • a hitelesség megerősítésének napja;
 • a hitelesség megerősítését végző személy (azaz tisztviselő, polgármester, polgármester-helyettes, katonai kerületi hatóság alkalmazottja, postai szolgáltatás végzésére jogosult szervnek vagy a Cseh Köztársaság Kereskedelmi Kamarájának alkalmazottja) utóneve(i), családi neve és aláírása.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hitelesség megerősítése a hitelesítés alatt álló okirat minden egyes lapján hitelesítési tanúsítvány formájában kerül feltüntetésre, vagy a hitelesítés alatt álló okirat lapjait biztonságos módon összefűzik és lepecsételik. A pecsét mindkét oldalát hivatalos bélyegzővel látják el oly módon, hogy a hivatalos bélyegző egy része a hitelesítés alatt álló okiratra kerüljön.

Amennyiben az okiraton nem áll rendelkezésre elegendő hely a hitelesítési tanúsítványnak, azt egy külön papírlapon jelenítik meg, amelyet biztonságos módon csatolnak a hitelesítés alatt álló okirathoz, és a hozzáerősítés helyét lepecsételik (lásd fentebb).

Amennyiben a hitelesítés alatt álló okirat egy vagy több lapból áll, és minden lapnak csak az egyik oldalán található írás, az üres oldalakat a bal felső sarokból induló, és a jobb alsó sarokban végződő vonallal áthúzzák, és a hitelesítési tanúsítványt azon az oldalon jelenítik meg, amely hitelesítésre kerül.

Amennyiben a hitelesítés alatt álló okirat szövegében, vagy a hitelesítési tanúsítvány és a hitelesítés alatt álló okirat szövege között üres terület található, a hitelesítést végző személy az üres részt a bal felső sarokból induló, és a jobb alsó sarokban végződő vonallal áthúzza.

A hitelesítési tanúsítvány mintáját a másolatok eredetivel történő egyezésének hitelesítéséről és az aláírások valódiságának tanúsításáról szóló módosított 36/2006. sz. végrehajtási rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A hitelesítési tanúsítvány a következő módokon kerül feltüntetésre a hitelesítés alatt álló okiraton:

 • bélyegzővel ellátva, és a fenti információ kézzel írva;
 • a fenti adatokat tartalmazó, információs technológia használatával készített kinyomtatott formában; a kinyomtatott tanúsítvány öntapadós címkére kerül kinyomtatásra, ami az okiraton vagy egy külön papírlapon kerül elhelyezésre. A címkét a hitelesítés alatt álló okirathoz csatolják, és hivatalos bélyegzővel látják el oly módon, hogy a hivatalos bélyegző egy része a címkére kerül. A külön lapra kinyomtatott hitelesítési tanúsítványt a hitelesítés alatt álló okirathoz biztonságos módon kell csatolni;
 • a fenti adatokat tartalmazó, információs technológia használatával készített kinyomtatott formában.
Utolsó frissítés: 12/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.