Közokiratok

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Francia.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke:

a) születés

– születési anyakönyvi kivonat

– ideiglenes születési anyakönyvi kivonat, amelyet az újszülött gyermekről való tudomásszerzést követően állítanak ki, vagy állami gondoskodás alatt álló gyermek (pupille de l’Etat) esetében, akinek nincsen ismert születési anyakönyvi kivonata, vagy akinek a születését illetően titoktartást kértek

– születést megállapító bírósági határozat

– születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat (jugement supplétif d’acte de naissance)

– nem beszerezhető születési anyakönyvi kivonat helyett – házasságkötés céljából – a közjegyző, vagy a diplomáciai vagy konzuli hatóság által kiállított nyilatkozat (acte de notoriété) baleset vagy háborús cselekmény következtében megsemmisült vagy elveszett és ezért nem beszerezhető anyakönyvi okirat helyébe lépő nyilatkozat (acte de notoriété)

– az OFPRA, a francia menekült- és hontalanügyi hivatal (Office français de protection des réfugiés et apatrides) által kiállított születési anyakönyvi kivonat

– a prefektus (préfet) által kiállított származási bizonyítvány, amely ideiglenes születési anyakönyvi kivonat hiányában a születési anyakönyvi kivonat helyébe lép

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) elnökének a születési anyakönyvi kivonat kijavítása tárgyában hozott bírósági határozata

b) életben lét

– életbenléti igazolás (certificat de vie)

c) haláleset

– halotti anyakönyvi kivonat

– az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnál lévő átirat, ha a halotti anyakönyvi kivonatot máshol állították ki

– halvaszületést tanúsító okirat

– születési anyakönyvi kivonat

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– holttá nyilvánító határozat

– eltűntnek nyilvánító határozat (déclaration d’absence)

– születési vagy halotti anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat

baleset vagy háborús cselekmény következtében megsemmisült vagy elveszett és ezért nem beszerezhető anyakönyvi okirat helyébe lépő nyilatkozat.

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) elnökének a halotti anyakönyvi kivonat kijavítása tárgyában hozott bírósági határozata

– „deportálás alatt elhunyt” megjelölés

– „a terrorizmus áldozata” megjelölés

– „életét adta Franciaországért” megjelölés

– „elhunyt a haza szolgálatában” megjelölés

– az OFPRA, a francia menekült- és hontalanügyi hivatal (Office français de protection des réfugiés et apatrides) által kiállított halotti anyakönyvi kivonat

d) név

– születési anyakönyvi kivonat

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– a név tárgyában eljáró bíróság által hozott örökbefogadási határozat

– az egyszerű örökbefogadás tárgyában hozott határozat rendelkező részének átirata

– az egyszerű örökbefogadás visszavonásáról szóló határozat

a névválasztás tárgyában tett együttes nyilatkozat, amelyet az anyakönyvvezető jóváhagyott

– az anyakönyvvezető felé tett nyilatkozat a név tekintetében való egyet nem értésről

– az anyakönyvvezető felé tett nyilatkozat a névváltoztatásról

– a névváltozásról szóló végzés

– az anyakönyvvezetőnek a külföldi anyakönyvi okiratokkal összhangban hozott határozata a névváltoztatásról

– a származást érintő változást követően a név megállapítása tárgyában hozott határozat

e) házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot:

– házassági anyakönyvi kivonat

– születési anyakönyvi kivonat

– baleset vagy háborús cselekmény következtében megsemmisült vagy elveszett és ezért nem beszerezhető anyakönyvi okirat helyébe lépő nyilatkozat (acte de notoriété)

– születési vagy házassági anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– polgári házasságkötésről szóló tanúsítvány

– a diplomáciai vagy konzuli hatóság által kiállított, a házasságkötési jogosultságot igazoló tanúsítvány

az f) pontban említett határozatok, az érvénytelenítésről hozott határozatok kivételével

– a házassági szerződés fennállása tárgyában kiállított közjegyzői okirat

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) elnökének a házassági anyakönyvi kivonat kijavítása tárgyában hozott bírósági határozata

– az OFPRA, a francia menekült- és hontalanügyi hivatal (Office français de protection des réfugiés et apatrides) által kiállított házassági anyakönyvi kivonat

f) a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése

– a házasság közös megegyezéssel történő felbontásáról kötött megállapodás letétbe helyezése a közjegyzőnél

– a házasság közös megegyezéssel történő felbontásáról kötött megállapodás letétbe helyezéséről kiállított tanúsítvány

– házasság felbontása ügyében hozott határozat

– különválás ügyében hozott határozat

– érvénytelenséget megállapító határozat

– születési vagy házassági anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat

g) bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást:

– születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat (jugement supplétif d’acte de naissance)

a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló, az anyakönyvvezető vagy a diplomáciai, illetve konzuli tisztviselők (korábban a különös hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal d’instance) hivatalvezetője) által jóváhagyott megállapodás (PACS – pacte civil de solidarité)

– közokiratban létesített bejegyzett élettársi kapcsolat

– a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése/módosítása/megszüntetése bejelentésének tanúsítása a közjegyző, anyakönyvvezető, vagy – 2017. október 31-ig – a különös hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal d’instance) hivatalvezetője által

– a központi anyakönyvi szolgálat (SCEC) által kiállított, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodás hiányát tanúsító okirat

– születési anyakönyvi kivonat

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– halotti anyakönyvi kivonat

h) bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése

– születési anyakönyvi kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséről vagy érvénytelenítéséről szóló bejegyzéssel

– a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése bejelentésének tanúsítása a közjegyző, anyakönyvvezető, vagy – 2017. október 31-ig – a különös hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal d’instance) hivatalvezetője által

– különválás ügyében hozott határozat

– a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodást érvénytelenítő határozat

– a központi anyakönyvi szolgálat (SCEC) által kiállított, a bejegyzett élettársi kapcsolat hiányát tanúsító okirat

i) leszármazás

– anyakönyvvezető előtt tett elismerő nyilatkozat

– közokiratba (acte authentique) foglalt elismerő nyilatkozat

– a születési hely vagy a tartózkodási hely szerinti elsőfokú bíróság bírája által kibocsátott nyilatkozat a családi állapot elfogadásának megerősítéséről (acte de notoriété)

– anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) származást megállapító vagy érvénytelenítő határozata

j) örökbefogadás

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat (jugement supplétif d’acte de naissance)

– örökbefogadásról hozott határozat

– az egyszerű örökbefogadás tárgyában hozott határozat rendelkező részének átirata

– az egyszerű örökbefogadás visszavonásáról szóló határozat

– a nemzet általi örökbefogadásról hozott határozat (adoption par la Nation)

k) lakóhely és/vagy tartózkodási hely:

– tartózkodási hely igazolása (a külföldön tartózkodó francia állampolgárok számára)

– a tartózkodási hely változásának igazolása (a külföldön tartózkodó francia állampolgárok számára)

l) állampolgárság

– francia állampolgársági bizonyítvány

– a közigazgatási hatóság által a honosításról vagy a francia állampolgárság helyreállításáról kiállított végzés hiteles másolata

– francia állampolgárságról szóló nyilatkozat, amelyen szerepel, hogy a nyilatkozatot nyilvántartásba vették, és azt a Franciaországban tett nyilatkozatok esetében a különös hatáskörű elsőfokú bíróság nyilvántartási szolgáltatásokért felelős igazgatója, vagy a közigazgatási hatóság, vagy a külföldön tett nyilatkozatok esetében a francia konzul kézhez vette, valamint azt a Franciaországban tett nyilatkozatok esetében a különös hatáskörű elsőfokú bíróság nyilvántartási szolgáltatásokért felelős igazgatója, vagy a külföldön tett nyilatkozatok esetében az Igazságügyi Minisztérium, vagy a francia állampolgárral kötött házasságon alapuló nyilatkozat esetében a honosításért felelős minisztérium nyilvántartásba vette

– bírósági végzés az arról szóló tanúsítvány kíséretében, hogy fellebbezést nem nyújtottak be

– születési anyakönyvi kivonat, amelyen szerepel valamelyik fenti körülményt megjelölő széljegyzet

m) büntetlen előélet, feltéve, hogy az ezen tényre vonatkozó közokiratokat az uniós polgár részére az állampolgársága szerinti tagállam hatóságai állítják ki

– 3. sz. közlöny, erkölcsi bizonyítvány (Bulletin n°3 du casier judiciaire), amely igazolja a személy büntetlen előéletét

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Születéssel kapcsolatos formanyomtatványok (1)

– születési anyakönyvi kivonat

– ideiglenes születési anyakönyvi kivonat, amelyet az újszülött gyermekről való tudomásszerzést követően állítanak ki, vagy állami gondoskodás alatt álló gyermek (pupille de l’Etat) esetében, akinek nincsen ismert születési anyakönyvi kivonata, vagy akinek a születését illetően titoktartást kértek

– születést megállapító bírósági határozat

– születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat (jugement supplétif d’acte de naissance)

– közjegyző, vagy a diplomáciai vagy konzuli hatóság által házasságkötés céljából kiállított, a nem beszerezhető születési anyakönyvi kivonatot helyettesítő nyilatkozat (acte de notoriété)

baleset vagy háborús cselekmény következtében megsemmisült vagy elveszett és ezért nem beszerezhető anyakönyvi okirat helyébe lépő nyilatkozat.

– az OFPRA, a francia menekült- és hontalanügyi hivatal (Office français de protection des réfugiés et apatrides) által kiállított születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő okirat

– a prefektus (préfet) által kiállított származási bizonyítvány, amely ideiglenes születési anyakönyvi kivonat hiányában a születési anyakönyvi kivonat helyébe lép titoktartás esetén

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) elnökének a születési anyakönyvi kivonat kijavítása tárgyában hozott bírósági határozata

Életben léttel kapcsolatos formanyomtatványok (2)

– életbenléti igazolás (külföldön tartózkodó francia állampolgárok)

Halálesettel kapcsolatos formanyomtatványok (3)

– halotti anyakönyvi kivonat

– az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnál lévő átirat, ha a halotti anyakönyvi kivonatot máshol állították ki

– halvaszületést tanúsító okirat

– születési anyakönyvi kivonat

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– holttá nyilvánító határozat

– eltűntnek nyilvánító határozat

– születési vagy halotti anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat

baleset vagy háborús cselekmény következtében megsemmisült vagy elveszett és ezért nem beszerezhető anyakönyvi okirat helyébe lépő nyilatkozat.

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) elnökének a halotti anyakönyvi kivonat kijavítása tárgyában hozott bírósági határozata

– „deportálás alatt elhunyt” megjelölés

– „a terrorizmus áldozata” megjelölés

– „életét adta Franciaországért” megjelölés

– „elhunyt a haza szolgálatában” megjelölés

– az OFPRA, a francia menekült- és hontalanügyi hivatal (Office français de protection des réfugiés et apatrides) által kiállított halotti anyakönyvi kivonat helyébe lépő okirat

Házasságkötéssel kapcsolatos formanyomtatványok (4)

– születési anyakönyvi kivonat

– házassági anyakönyvi kivonat

– születési vagy házassági anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– polgári házasságkötésről szóló tanúsítvány

a házasság felbontása vagy a különválás tárgyában hozott határozat

– a házassági szerződés fennállása tárgyában kiállított közjegyzői okirat

baleset vagy háborús cselekmény következtében megsemmisült vagy elveszett és ezért nem beszerezhető anyakönyvi okirat helyébe lépő nyilatkozat.

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) elnökének a házassági anyakönyvi kivonat kijavítása tárgyában hozott bírósági határozata

– az OFPRA, a francia menekült- és hontalanügyi hivatal (Office français de protection des réfugiés et apatrides) által kiállított házassági anyakönyvi kivonat helyébe lépő okirat

Házasságkötési képességgel kapcsolatos formanyomtatványok (5)

– a diplomáciai vagy konzuli hatóság által kiállított, a házasságkötési jogosultságot igazoló tanúsítvány

Családi állapottal kapcsolatos formanyomtatványok (6)

– házassági anyakönyvi kivonat

– születési anyakönyvi kivonat

– ideiglenes születési anyakönyvi kivonat, amelyet az újszülött gyermekről való tudomásszerzést követően állítanak ki, vagy állami gondoskodás alatt álló gyermek (pupille de l’Etat) esetében, akinek nincsen ismert születési anyakönyvi kivonata, vagy akinek a születését illetően titoktartást kértek

– születést megállapító bírósági határozat

– születési vagy házassági anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat

– közjegyző, vagy a diplomáciai vagy konzuli hatóság által házasságkötés céljából kiállított, a nem beszerezhető születési anyakönyvi kivonatot helyettesítő nyilatkozat (acte de notoriété)

baleset vagy háborús cselekmény következtében megsemmisült vagy elveszett és ezért nem beszerezhető anyakönyvi okirat helyébe lépő nyilatkozat.

– az OFPRA, a francia menekült- és hontalanügyi hivatal (Office français de protection des réfugiés et apatrides) által kiállított születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő okirat

– az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal de grande instance) elnökének a születési anyakönyvi kivonat kijavítása tárgyában hozott bírósági határozata

– a diplomáciai vagy konzuli hatóság által kiállított, a személy egyedülálló állapotát igazoló tanúsítvány

Bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos formanyomtatványok (7)

– születési anyakönyvi kivonat

– az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval

– születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő bírósági határozat (jugement supplétif d’acte de naissance)

– halotti anyakönyvi kivonat

– az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnál lévő átirat, ha a halotti anyakönyvi kivonatot máshol állították ki

a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló, az anyakönyvvezető vagy a diplomáciai, illetve konzuli tisztviselők (korábban a különös hatáskörű elsőfokú bíróság (Tribunal d’instance) hivatalvezetője) által jóváhagyott megállapodás (PACS – pacte civil de solidarité)

– közokiratban létesített bejegyzett élettársi kapcsolat

– a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodás létesítése/módosítása/megszüntetése bejelentésének tanúsítása az anyakönyvvezető (korábban a különös hatáskörű elsőfokú bíróság hivatalvezetője) vagy közjegyző által

– a központi anyakönyvi szolgálat (SCEC) által kiállított, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodás hiányát tanúsító okirat

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességével kapcsolatos formanyomtatványok (8)

– születési anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodásra vonatkozó bejegyzés nélkül): lásd a formanyomtatvány 5.2. pontját)

A bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállással kapcsolatos formanyomtatványok (9)

– születési anyakönyvi kivonat (kivéve a külföldön született külföldi állampolgárok esetében)

az örökbefogadás tárgyában a teljes ülés által hozott határozat rendelkező részének átirata, melynek hatása megegyezik a születési anyakönyvi kivonatéval (kivéve a külföldön született külföldi állampolgárok esetében)

– születési anyakönyvi kivonat helyébe lépő határozat (kivéve a külföldön született külföldi állampolgárok esetében)

– halotti anyakönyvi kivonat

– az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnál lévő átirat, ha a halotti anyakönyvi kivonatot máshol állították ki

– a SCEC által kiállított, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodás hiányát tanúsító okirat

A LAKÓHELLYEL vagy TARTÓZKODÁSI HELLYEL kapcsolatos formanyomtatványok (10)

– tartózkodási hely igazolása (a külföldön tartózkodó francia állampolgárok számára)

– a tartózkodási hely változásának igazolása (a külföldön tartózkodó francia állampolgárok számára)

A bűnügyi előélettel kapcsolatos formanyomtatványok (11)

– 3. sz. közlöny, erkölcsi bizonyítvány (Bulletin n°3 du casier judiciaire), amely igazolja a személy büntetlen előéletét

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

Csak bíróság által jóváhagyott szakértő (experts judiciaires) lehet hiteles fordító. A Semmítőszék alábbi honlapján elérhetők a szakértői jegyzékek, amelyek mindegyike tartalmaz jóváhagyott (hiteles) fordítókra vonatkozó részt:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

A szakértő fordítók jegyzékét évente frissítik és közzéteszik az alábbi honlapokon:

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Említést érdemel, hogy bizonyos másolatokat csak közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok, vagy jogi szakemberek készíthetnek el. Ez a helyzet a bírósági okiratról vagy közokiratról készült másolat esetében, amelyet kizárólag bírósági hivatalok vagy köztisztviselők készíthetnek (például közjegyzők, bírósági végrehajtók, anyakönyvvezetők az általuk kezelt anyakönyvi bejegyzések tekintetében).

Az egyéb okiratok tekintetében az ügyfelek és a közigazgatás kapcsolatáról szóló törvény (Code des relations entre le public et l'administration) R113-10. cikke azon esetek tekintetében is eltörölte a közigazgatási eljárásokban a közigazgatási szerv által kiállított irat másolatának hitelesítésére vonatkozó követelményt, amelyekben a jogszabály nem teszi eleve lehetővé az egyszerű fénymásolat elfogadását. Az említett törvény ugyanakkor azt is kimondja, hogy a közigazgatási szervnek kérelemre továbbra is hitelesítenie kell a külföldi hatóság által kért másolatokat. A hiteles másolatok készítésére jogosult hatóságokról nem készült jegyzék. Az önkormányzatokról szóló általános törvény (Code général des collectivités territoriales) R2122-8. cikke azonban kimondja, hogy a polgármester és az általa felhatalmazott önkormányzati tisztviselők kérelemre tanúsíthatják az okiratok hitelességét és megfelelőségét.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A jogszabályok nem határozzák meg, hogy a fordításokat milyen módon kell hitelesíteni.

A megfelelően hitelesített fordítás ismertetőjegyei a következők: .

A legfontosabb követelmény, hogy a fordítást olyan fordítónak kell készítenie, aki szerepel a francia fellebbviteli bíróság vagy a Semmítőszék szakértői jegyzékében.

Emellett a bevett gyakorlat a következő:

– a fordítás rögzíti, hogy hiteles és pontos fordítása az eredetinek (certifiée conforme à l’original),

– minden egyes oldal oldalszámmal van ellátva, és szerepel rajta a hiteles szakértő fordító kézjegye,

– az utolsó oldalon szerepel a fordító aláírása, pecsétje és neve,

– a fordítás tartalmaz egy regisztrációs számot (amit a hiteles szakértő fordító ad – azonos számot a forrásszöveg és a fordítás tekintetében).

A fenti négy elem közül azonban egyik sem kötelező.

A hiteles másolatokat hitelesítő pecséttel látják el, és azokat a hitelesítést végző hatóság dátummal és aláírással látja el.

A bírósági aktusokról és a közjegyzői okiratokról azonban csak az a hatóság készíthet hiteles másolatot, amely az eredeti okiratot őrzi. E másolatokat az okiratot kiállító hatóság dátummal, aláírással látja el, és adott esetben lepecsételi.

Az anyakönyvi kivonatokat és azok másolatait a városháza, a diplomáciai vagy konzuli hatóság, vagy a Külügyminisztérium központi anyakönyvi szolgálata (SCEC) lepecsételi, és az eredeti okiratot őrző anyakönyvvezető dátummal és aláírással látja el.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hiteles másolatokat hitelesítő pecséttel látják el, és azokat a hitelesítést végző hatóság dátummal és aláírással látja el.

A bírósági aktusokról és a közjegyzői okiratokról azonban csak az a hatóság készíthet hiteles másolatot, amely az eredeti okiratot őrzi. E másolatokat az okiratot kiállító hatóság dátummal, aláírással látja el, és adott esetben lepecsételi.

Az anyakönyvi kivonatokat és azok másolatait a városháza, a diplomáciai vagy konzuli hatóság, vagy a Külügyminisztérium központi anyakönyvi szolgálata (SCEC) lepecsételi, és az eredeti okiratot őrző anyakönyvvezető dátummal és aláírással látja el.

Utolsó frissítés: 23/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.