Közokiratok

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Magyar.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

a) születés:

születési anyakönyvi kivonat

b) életben lét:

életben létről kiállított tanúsítvány

c) haláleset:

halotti anyakönyvi kivonat, holtnak nyilvánításról hozott bírósági végzés, halál tényének megállapításáról szóló bírósági végzés

d) név: névváltoztatási okirat

e) házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot:

házassági anyakönyvi kivonat, családi állapot igazolás

f) a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése:

házasság felbontásáról szóló bírósági ítélet, házasság érvénytelenítéséről szóló bírósági ítélet, házasság érvényességének megállapításáról szól bírósági ítélet, házasság létezésének vagy nem létezésének megállapításáról szóló bírósági ítélet

g) bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást:

anyakönyvi kivonat bejegyzett élettársi kapcsolatról, családi állapot igazolás

h) bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése:

bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése tárgyában hozott végzés

i) leszármazás:

születési anyakönyvi kivonat, apaság megállapításáról szóló bírósági ítélet, apaság vélelmének megdöntéséről szóló bírósági végzés vagy ítélet, anyaság megállapításáról szóló bírósági ítélet

j) örökbefogadás:

örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat, örökbefogadás felbontásáról szóló bírósági ítélet

k) lakóhely és/vagy tartózkodási hely:

lakcímet igazoló hatósági igazolvány

l) állampolgárság:

állampolgársági bizonyítvány

m) büntetlen előélet: hatósági erkölcsi bizonyítvány

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

1) 2014. július 1. után kiállított születési, halotti, házassági anyakönyvi kivonat és anyakönyvi kivonat bejegyzett élettársi kapcsolatról, amennyiben az anyakönyvi kivonat adattartalma a formanyomtatvány kiállításáig nem változott

2) életben létről kiállított tanúsítvány

3) családi állapot igazolás

4) lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Magyarországon hiteles fordításnak az minősül, amelyet az annak készítésére feljogosított szervezet hiteles fordításként bocsát ki.

Általános jelleggel hiteles fordítást Magyarországon a jogszabályok értelmében csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (a továbbiakban: OFFI Zrt.) készíthet.

Az a közjegyző, aki idegen nyelven okirat készítésére jogosult, ezen a nyelven a közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben keletkezett közokiratról és annak mellékleteiről hiteles fordítást készíthet, vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja. A nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyzők az alábbi internetes oldalon kereshetők: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Magyarországnak a külpolitikáért felelős miniszter által egyes közjegyzői feladatok végzésére felhatalmazott hivatásos konzuli tisztviselője konzuli tanúsítványt készíthet

a fordítás helyességéről, ideértve az általa készített hiteles fordítást is. A tanúsítványkészítésre felhatalmazott konzuli tisztviselők aktuális jegyzéke elérhető: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Hiteles másolat készítésére általános jelleggel minden szerv a saját ügykörén belül, a rá vonatkozó eljárási rend alapján jogosult.

A közjegyző tanúsítványt állít ki arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Az OFFI Zrt. által készített hiteles fordítások:

A. A 2018. július 2. óta alkalmazott elemek:

1. Az OFFI hiteles fordításait 210 x 297 mm formátumú un. biztonsági papírra készíti el, amin körben Gilos csík, csak többszörös nagyításban látható elem van.

2. A papíron bordó színű keretbe kerül a szöveg, felette Magyarország címere, a társaság megnevezése és logója található. A bordó keret első sorában, valamint a záradék feletti sorban szerepel az iratot azonosító egyedi kód.

3. A külön lapra írt hiteles fordítás a lefordított eredeti irathoz vagy annak hiteles másolatához tűzőgéppel hozzá van tűzve, és a tűzés a hitelesítés kellékének minősülő, OFFI-logóval, hologram csíkkal és egyedi sorszámmal ellátott, 30x25 mm méretű, téglalap alakú biztonsági címkével van lezárva.

4. Idegen nyelvről magyar nyelvre történő fordítás esetében a fordításon az alábbi magyar nyelvű hitelesítési záradék szerepel:

„Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. tanúsítja, hogy ez a hiteles fordítás az idefűzött irat szövegével mindenben megegyezik.

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. a fordítás alapjául szolgáló irat eredetiségéért és tartalmi valódiságáért nem vállal felelősséget.

Kiállítás helye, kelte, valamint kék színű eredeti aláírás névbélyegzéssel „a vezérigazgató helyett” megjelöléssel.

Idegen nyelvre történő fordítás esetén a fordításon a fenti záradéknak a fordítás nyelvével azonos hitelesítési záradéka szerepel.

B. 2018. július 2. nap előtt alkalmazott elemek:

Az elemek és a záradékok megegyeztek az A-ponttal, a következő eltérésekkel:

1. A biztonsági papír hátsó oldala jobb felső sarkában nyomatott vonalkód és egyedi azonosító látható.

2. A külön lapra írt hiteles fordítást a lefordított eredeti irathoz vagy a hiteles másolathoz volt hozzáfűzve nemzeti színű zsinórral, amelynek két végét az OFFI hiteles címkéje rögzítette az irathoz, és az OFFI hivatalos körbélyegzőjének lenyomatával volt lepecsételve olyan módon, hogy a címke megsértése nélkül az összefűzött iratokat lehetetlen szétválasztani.

3. Idegen nyelvről magyar nyelvre történő fordítás esetében a fordításon magyar nyelvű hitelesítési záradék végén a kiállítás helye, kelte, valamint kék színű eredeti aláírás „a vezérigazgató helyett” megjelölés került feltüntetésre.

3. Az OFFI elektronikus hiteles fordításának kellékei

A fordítás külalakja és a hitelesítő bélyegző szövege megegyezik a papír alapú változatéval.

Az e-hiteles fordítást az OFFI által előállított olyan gyűjtőfájl (es3 vagy dosszie kiterjesztésű) tartalmazza, amelyben megtalálható az eredeti, fordításra benyújtott fájl is. Ebben a gyűjtőfájlban található az, az OFFI elektronikus bélyegzőjével elektronikusan aláírt e-hiteles fordítás (pdf kiterjesztésű) mellett az eredeti, fordításra benyújtott fájl is megőrzi saját hitelességét.

Az eredeti fájl és a fordítást tartalmazó fájl olyan módon került a gyűjtőfájlba, hogy azok szétválasztása csak a hitelesítések sérülésével lehetséges, így az összetartozó fájlok biztonságosan egymáshoz vannak „fűzve”.

Az elektronikus hitelesítés tanúsítja, hogy a fordítást az OFFI Zrt. készítette, valamint, hogy a fájlok tartalma a hitelesítés óta nem változott, továbbá azt, hogy a kész fordítás szövege az alapul szolgáló fordítandó szöveggel tartalmilag azonos.

A közjegyző által készített hiteles fordítások:

Közjegyző által készített hiteles fordítás esetén a hiteles fordítás azonosítása a közjegyzői ügyszám alapján történhet. A fordítást az eredeti okiratra kell írni, vagy hozzá kell fűzni. A fordításnak az eredetivel való megegyezését a közjegyző a fordítás végén záradékkal tanúsítja.

A hivatásos konzuli tisztviselő által készített hiteles fordítások:

A fordítást az eredeti okiratra kell írni, vagy ahhoz hozzá kell fűzni és fordítást hitelesítő záradékkal kell ellátni, a fordításnak az eredetivel való megegyezését pedig a fordítás végén kell záradékkal tanúsítani.

Amennyiben a fordítást a hivatásos konzuli tisztviselő az eredeti, lefordított okirattal összefűzi, azt nemzeti színű zsinórral teszi meg, a zsinórt kör alakú, öntapadós fehér etikettel rögzítve és azt a külképviselet számozott körbélyegzőjével két oldalról lebélyegezve.

A záradék szövege a következő:

Tanúsítom, hogy a bemutatott/általam készített fordítás a csatolt…………………………………………………………………………….nyelvű okirattal mindenben megegyezik.-----------------------------------

A fél ................................................... konzuli díjat befizette.
Ügyszám: …………………………………………………………………………..

Kelt: ……………………….………………………………………………………….

p.h.

aláírás

A záradék más módon is megjelenhet, amennyiben az eredeti irattól, illetve a fordítástól elválaszthatatlan és tartalmazza az alábbi, minden záradék esetében kötelező tartalmi elemeket:

a)    az idegen nyelv megjelölését, amelyről a fordítást készítették,

b)    a „bemutatott/általam készített fordítás” opciók közül a megfelelő aláhúzással való megjelölését, aszerint, hogy a konzuli tisztviselő bemutatott fordítás helyességét tanúsítja vagy ő maga készíti el a fordítást,

c)    a befizetett konzuli díj összegét,

d)    az ügyszámot,

e)    a keltezést,

f)     a külképviselet számozott körbélyegzőjének lenyomatát,

g)    a hivatásos konzuli tisztviselő aláírását, és

h)   a hivatásos konzuli tisztviselői minőség feltüntetését.

A keltezésben az évszám és a nap zárójelben betűvel is megjelenítésre kerül.

A záradék a leggyakrabban bélyegző formájában vagy az iratra való rávezetéssel, vagy egy külön lapon jelenik meg, ami az eredeti irattal, illetve a fordítással elválaszthatatlanul össze van fűzve.

Szükség esetén a konzuli tanúsítványt idegen nyelven is ki lehet állítani a fenti keretek között, amennyiben azt a fogadó állam hatóságai elfogadják.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Közjegyző által készített hiteles másolatok:

A közjegyző akkor hitelesítheti az okirat másolatát, ha jól olvasható az az okirat, amelyről a másolat készült. A közjegyző a másolatot összehasonlítja az okirattal és a másolatnak az okirattal való megegyezését a másolaton hitelesítési záradékkal tanúsítja.

A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy

a) a másolat eredeti okiratról vagy annak a kiadmányáról, másolatáról készült,

b) a felmutatott okiraton volt-e illetékbélyeg,

c) a másolat az eredetinek csak egy része,

d) az eredeti okiraton változtatás, sérülés vagy aggályt keltő más körülmény észlelhető.

E szabályokat kell megfelelően alkalmazni az okiratról, illetve az elektronikus úton vezetett adatbázisból a közjegyző felügyelete mellett, elektronikus úton előállított másolat és kivonat hitelesítésére, továbbá az elektronikus okiratról készített papíralapú másolat és kivonat hitelesítésére. A közjegyző az elektronikus úton készített másolatot és kivonatot minősített elektronikus aláírással látja el. Nem kell hitelesítési záradékkal ellátni az elektronikus hiteles kiadmányt és hiteles másolatot, ha az sérülésmentes papíralapú okiratról vagy elektronikus közjegyzői okiratról készült és tartalmazza a teljes okiratot, továbbá a közjegyző minősített elektronikus aláírását és az időbélyegzőt.

Bíróság által készített hiteles másolatok:

A bírósághoz érkezett iratról a bíróság által készített másolatot és a más által elkészített és hitelesítés végett bemutatott másolat az alábbiakat tartalmazza:

a) „a másolat hiteléül:” záradék

b) a másolatot készítő aláírása

c) a bíróság körbélyegzőjének lenyomata

d) a másolat készítésének időpontja.

Ha az ügy irata elektronikus okiratként áll rendelkezésre, a papír alapú másolat kiadása során a fentieket kell alkalmazni azzal, hogy a másolat az elektronikus okirat kinyomtatott példánya alapján készül. Ha a bíróság határozata, amelyről a papír alapú másolatot kérik elektronikus okiratként jött létre, a másolaton fel kell tüntetni az elektronikus okiraton elhelyezett időbélyegző dátumát, valamint azt, hogy az elektronikus okiratot ki látta el elektronikus aláírással, és hogy azon milyen elektronikus aláírás szerepel.

Utolsó frissítés: 02/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.