Közokiratok

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Szlovák, és a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja céljából a cseh is elfogadható.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, családi és utónév megváltoztatásáról szóló tanúsítvány, családi és utónév megváltoztatásáról szóló határozat, apasági nyilatkozat, névről szóló ítélet, házasság felbontásáról szóló ítélet, házasság érvénytelenítése ügyében hozott ítélet, kiskorú gyermek házasságkötését engedélyező ítélet, apasági/anyasági perben hozott ítélet, örökbefogadási ügyben hozott ítélet, holtnak nyilvánításról hozott ítélet, lakcímigazolás szlovák állampolgárok számára, lakcímigazolás külföldi állampolgárok számára, szlovák állampolgárság igazolása (kizárólag papíralapon kiadott), erkölcsi bizonyítvány.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, kiskorú gyermek házasságkötését engedélyező ítélet, házasság felbontásáról szóló ítélet, házasság érvénytelenítése ügyében hozott ítélet, lakcímigazolás szlovák állampolgárok számára, erkölcsi bizonyítvány.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A fordítók jegyzéke elérhető a Szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapján.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Közjegyzők és közjegyzőjelöltek.

– közjegyzők – a Szlovák Köztársaság Közjegyzői Kamarájának (Notárska komora Slovenskej republiky) honlapján (a keresés szlovák valamint angol, német, francia és magyar nyelven végezhető);

– a közjegyzőjelöltek esetében nincs külön jegyzék; ők a közjegyző irányítása alatt működnek.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A) Hiteles fordítások:

i. A fordítók jegyzékében szereplő fordító által készített hiteles fordítások tartalmazzák a fordító nyilatkozatát (prekladateľská doložka). A 382/2004. sz. törvény 23. cikkének (4) bekezdése értelmében a fordító nyilatkozatának tartalmaznia kell a fordító azonosítására szolgáló információt, a szakterületet, ahol a fordító jogosult fordítani, a fordítás sorszámát a megrendelések nyilvántartása szerint, valamint a fordító nyilatkozatát arról, hogy tudomással bír a valótlan fordítás előállításának következményeiről. A hiteles fordítások a Szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapján egy 12 számjegyű munkaszám alapján azonosíthatók.

ii. A 151/2010. sz. törvény 14e. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében egy külföldi ország által kiadott okirat szlovák nyelve történő fordítása esetén konzuli feladatok céljából diplomáciai vagy konzuli képviseletek készítenek hiteles fordítást, vagy végeznek fordításhitelesítést. A diplomáciai vagy konzuli képviselet alkalmazottai megtagadhatják a fordítás elkészítését vagy hitelesítését abban az esetben, ha nem rendelkeznek elégséges ismerettel az okirat nyelvéről.

B) Hiteles másolatok:

i. A közjegyző vagy a közjegyzőjelölt által készített hiteles másolatnak tartalmaznia kell a hitelesítési záradékot (osvedčovacia doložka), amiben a 323/1992. sz. törvény 57. cikkének (2) bekezdése alapján fel kell tüntetni a következőket:

a) a másolat az eredeti okirattal szó szerint egyezik-e, hogy a szóban forgó okirat eredeti példány-e, vagy másolat, valamint hogy hány lapból áll,

b) a másolat lapjainak száma,

c) a másolat az eredetinek teljes másolata, vagy egy része,

d) a bemutatott okiraton van-e bármilyen változtatás, széljegyzet, betoldás, vagy kihúzás, ami annak megbízhatóságát kérdésessé teszi,

e) eszközöltek-e bármilyen javítást a másolaton a bemutatott okirattal való nem egyezés esetén,

f) a kibocsátás helye és kelte,

g) a záradékot készítő közjegyző vagy erre felhatalmazott alkalmazottja aláírása és a közjegyző hivatalos pecsétje.

ii. A Szlovák Köztársaság diplomáciai képviselete által készített hiteles másolatoknak egy (szlovák nyelvű) hitelesítési záradékot kell tartalmazniuk, amin fel kell tüntetni a 151/2010. sz. törvény 14e. cikkének (2) bekezdése értelmében a diplomáciai vagy konzuli képviselet állami jelképpel ellátott, 36 mm átmérőjű hivatalos pecsétjét, valamint a diplomáciai vagy konzuli képviselet erre felhatalmazott alkalmazottjának aláírását. Amennyiben a hitelesítendő okirat két vagy több lapból áll, azokat zsinórral össze kell fűzni, és a zsinór szabad végeit öntapadós etikettel rögzítve, a diplomáciai vagy konzuli képviselet hivatalos pecsétjével el kell látni.

A 151/2010. sz. törvény 14e. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hitelesítési záradék, amely egy másolatnak a bemutatott eredeti okirattal való egyezését tanúsítja, az alábbiakat tartalmazza:

a) a külön nyilvántartásban bejegyzett záradék nyilvántartás szerinti sorszámát,

b) arról szóló nyilatkozatot, hogy az okirat másolata megegyezik a bemutatott okirattal,

c) az okiratról készült másolat lapjainak és oldalainak számát, továbbá hogy

az teljes vagy részleges másolat-e,

d) a hitelesítési záradék kibocsátásának helyét és idejét,

e) a vonatkozó jogszabályban előírt díj megfelelő összegét,

f) a záradékot készítő alkalmazott családi és utónevét, beosztását és aláírását.

Hitelesítési záradék minta:

Száma: .............. Díja: ...................

Tanúsítom, hogy a jelen

teljes (részleges) fénymásolat/másolat, ami ...

oldalból áll, megfelel

a ........... oldalból

álló, bemutatott eredeti okiratnak.

Szabálytalanságok, javítások: .............

Készült ......................, .........................-án/-én

P.h. .............................................................

iii. A kerületi hatóságok és önkormányzatok által készített hiteles másolatokat hitelesítési záradékkal kell ellátni, amely az 599/2001. sz. törvény 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a következőket tartalmazza:

a) arról szóló nyilatkozatot, hogy az okirat másolata megegyezik a bemutatott okirattal,

b) az okiratról készült másolat lapjainak és oldalainak számát,

c) a hitelesítési nyilvántartásban bejegyzett záradék nyilvántartás szerinti sorszámát,

d) a hitelesítés helyét és idejét, valamint, amennyiben szükséges, az okirat bemutatásának időpontját.

Felhívjuk figyelmét, hogy az 599/2001. sz. törvény 5. cikke értelmében a kerületi hatóságok és önkormányzatok nem állítanak ki hiteles másolatot külföldön történő felhasználás céljából.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A közjegyző vagy közjegyzőjelölt által készített hitelesítési záradékon kívül a hiteles másolatok (és fénymásolatok) nem tartalmaznak egyéb különleges ismertetőjelet.

Utolsó frissítés: 28/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.