Közokiratok

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Spanyol.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A rendelet 2. cikke kimondja, hogy az alábbiakban felsorolt, közokiratnak minősülő okiratokra, illetve a beszerzésükre szolgáló módozatokra alkalmazandó. a) Születés: Születési anyakönyvi kivonat. Általános okiratminta. b) Életben lét: Az életbenléti igazolás és a családi állapot igazolás tanúsítja a személy életben létét és rögzíti a családi állapotát. A személy életben létét, valamint az egyedülálló, özvegy vagy elvált családi állapotát az anyakönyvvezető tanúsítja (miután a kérdéses személy megjelent előtte). Valamely személy az életben létét közjegyző előtti megjelenéssel is igazolhatja, aki a megjelenésről általában tanúsítványt állít ki. A személy az egyedülálló, özvegy vagy elvált családi állapotát az anyakönyvvezető előtt eskü alatt tett vagy ünnepélyes nyilatkozattal, vagy pedig közjegyzői okirattal tanúsítja. Ezek a személyes megjelenést igénylő eljárások a lakóhely szerinti anyakönyvvezető előtt, meghatalmazás útján az érintett személy vagy a képviselőjének lakóhelye szerinti bíró előtt, valamint közjegyző előtt is lefolytathatók. c) Haláleset: Anyakönyvi kivonat. Általános okiratminta. d) Név: Anyakönyvi kivonat (születés). e) Házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot: Nincsen anyakönyvi bejegyzés; a születési anyakönyvi kivonatot használják. Házasságkötés esetén anyakönyvi kivonat. Az anyakönyvvezető által kiállított házassági anyakönyvi kivonat szintén elegendő a házastársi jogviszony igazolására. A házasságkötési képesség igazolásához eljárást kell indítani, amely alapján kiállítják a házasságkötési képességet igazoló okiratot (2020. június 30-ig az illetékes anyakönyvvezető, vagy adott esetben a központi anyakönyvvezető vagy a konzulátus). Előfordulhat, hogy a külföldi vonatkozású ügyek (külföldi házastárs vagy Spanyolország területén kívül kötött házasság) ennél összetettebbek. f) A házasság felbontása, különválás és a házasság érvénytelenítése: Anyakönyvi kivonat a széljegyzetekkel együtt. g) Bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást: A bejegyzett élettársak nyilvántartásért felelős közigazgatási szerv által kiállított tanúsítvány vagy adott esetben közjegyzői okirat. h) Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése: A spanyol eljárási jog sem a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválásáról, sem a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséről nem rendelkezik. A bejegyzett élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételének vagy megszüntetésének igazolására a nem házastársi kapcsolatban élő párok nyilvántartásba vételéről szóló tanúsítvány szolgál, spanyolországi harmonizáció nélkül, vagy pedig közjegyzői okirat (2015. október 30-i 8/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet, a szociális biztonságról szóló törvény átdolgozott változatának 221. cikke). i) Leszármazás: Anyakönyvi kivonat. j) Örökbefogadás: Anyakönyvi kivonat. k) Lakóhely és/vagy tartózkodási hely: Kivonat az önkormányzati nyilvántartásból a lakóhely igazolására; az önkormányzat által kiállított tanúsítvány vagy közjegyzői okirat a tartózkodási hely igazolására. l) Állampolgárság: Anyakönyvi kivonat. m) Büntetlen előélet, feltéve, hogy az ezen tényre vonatkozó közokiratokat az uniós polgár részére az állampolgársága szerinti tagállam hatóságai állítják ki: Az igazságügyi minisztérium által kiállított bizonyítvány. Közokiratok, amelyek bemutatását megkövetelhetik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező uniós polgároktól, amennyiben azok az európai parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon a 93/109/EK irányelvben, illetve a 94/80/EK tanácsi irányelvben foglalt feltételek mellett szavazni vagy jelöltként indulni kívánnak abban a tagállamban, ahol tartózkodási hellyel rendelkeznek: kivonat az önkormányzati nyilvántartásból.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Az alábbi Spanyolországban kiállított közokiratokhoz megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható:

a) anyakönyvi kivonatok az alábbiak vonatkozásában:

születés

életben lét

halál

házasságkötés

családi állapotra vonatkozó igazolás

házasságkötési képesség

b) bűnügyi előélet igazolása

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A külügyekért, az Európai Unióért és az együttműködésért felelős minisztérium közzéteszi a hiteles fordítók kötelező használandó jegyzékét (az állami fellépésről és a külügyi szolgálatról szóló 2014. március 25-i 2/2014. sz. törvény tizenhatodik kiegészítő rendelkezése [Hivatalos fordítás és tolmácsolás]). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

A közokiratok hivatalos kézbesítését illetően a rendelet spanyolországi alkalmazása tekintetében releváns hatóságoksaját hatáskörükön belül – a közjegyzők és az anyakönyvvezetők.

Hiteles másolat alatt a közokiratot kiállító vagy engedélyező hatóság által a közokiratról készített, hitelesített másolatot kell érteni. Jellemzően a közjegyzői okiratok másolatai vagy a bírósági iratok hitelesített vagy hiteles másolatai készülnek el. Ezeken adott esetben szerepel kötelező erejük igazolása. A polgári perrendtartásról szóló 2000. január 7-i 1/2000. sz. törvény 134., 501., 502. és 504. cikke.

A közigazgatási iratok küldésére a határozat tanúsítvánnyal való ellátása keretében kerül sor. Az általános közigazgatási eljárásról szóló, 2015. október 1-jei 39/2015. sz. törvény 52. cikke.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Néhány esetben rendelkezésre állnak formanyomtatványok (családi állapotot igazoló okiratok), más esetekben azonban nincsen okiratminta. Amennyiben nem áll rendelkezésre formanyomtatvány, a hiteles fordításhoz az eredeti dokumentum másolatát vagy nyilatkozatot kell csatolni.

A hiteles fordításokat az állam fellépéséről és a külügyi szolgálatról szóló, 2014. március 25-i 2/2014 sz. törvény 16. kiegészítő rendelkezése szabályozza (Spanyol Hivatalos Közlöny 74., 2014.03.26.).

A közjegyző által hitelesített másolatokat az állami pénzverde (Fábrica Nacional de Moneda – FNMT) által minden közjegyző számára biztosított közjegyzői papírra készítik, amelyen a nedvesbélyegzőn és a közjegyző kézjegyén, aláírásán és nevének kezdőbetűin kívül szerepel a közjegyzők általános tanácsa (Consejo General del Notariado) által kibocsátott speciális öntapadós biztonsági bélyeg is. A közjegyzői papíron az állami pénzverde hologramja látható.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A közjegyző által a közjegyzői okiratok alapján hitelesített másolatoknak a kiállításukat követően azonnal felismerhetőnek kell lenniük, számozott pecséttel és a közjegyző aláírásával ellátva. A közjegyző nedves pecsétje mellé biztonsági pecsétet is elhelyeznek, továbbá az eredeti okiratokról készült hiteles másolatokra hitelesítő pecsétet (sello de legitimaciones) is nyomnak. A közjegyző kézjegyével, aláírásával és névének kezdőbetűivel látja el a rábízott okiratotokat. Az (EU) 2016/1191 rendelet, és ennélfogva a hitelesítendő információk láthatóan a tintával nyomtatott papír alapú bírósági és közigazgatási iratokra vonatkoznak, amelyekhez az anyakönyvi nyilvántartást illetően (regionálisan eltérő) formanyomtatványokat használnak. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy Spanyolországban széles körben alkalmazzák az e-kormányzati eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a kiállító elektronikus aláírásához rendelt elektronikus kódok ellenőrzését, valamint az ilyen eljárások szerepeltetését az e-kormányzat európai elvei között (az általános közigazgatási eljárásról szóló, október 1-jei 39/2015. sz. törvény és a polgári perrendtartásról szóló január 7-i 1/2000. sz. törvény módosítássáról szóló, október 5-i 42/2015 sz. törvény).

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.