Viešieji dokumentai

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Vokiečių kalba

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Teismų ir prokuratūrų nutartys, sprendimai, sertifikatai ir įsakymai

Be to, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje, šie viešieji dokumentai:

a) gimimo liudijimas, dalinis gimimo įrašą liudijantis išrašas,

c) mirties liudijimas, dalinis mirties įrašą liudijantis išrašas,

d) vardo arba pavardės pakeitimo liudijimai,

e) santuokos liudijimas, pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, dalinis santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijantis išrašas,

f) santuokos nutraukimo sprendimas, teismo sprendimas dėl santuokos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia,

g) partnerystės liudijimas, registruotos partnerystės sudarymo veiksnumo patvirtinimas, dalinis santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijantis išrašas,

h) teismo sprendimas dėl registruotos partnerystės nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia,

k) deklaruotos gyvenamosios vietos patvirtinimas,

l) pilietybės įrodymas,

m) pažyma dėl teistumo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

Austrijos viešojo administravimo srityje kartu su toliau nurodytais viešaisiais dokumentais gali būti pateiktos vertimo raštu standartinės formos (pagal 7 straipsnio 1 dalį):

a) gimimo liudijimu, daliniu gimimo įrašą liudijančiu išrašu,

c) mirties liudijimu, daliniu mirties įrašą liudijančiu išrašu,

e) santuokos liudijimu, pažyma, patvirtinančia kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, dalinį santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijančiu išrašu,

g) partnerystės liudijimu, registruotos partnerystės sudarymo veiksnumo patvirtinimu, daliniu santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijančiu išrašu.

Teisingumo srityje daugiakalbių formų nėra.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Patvirtintus vertimus raštu Austrijoje gali atlikti asmenys, įrašyti į prisaikdintų ir teismų patvirtintų vertėjų žodžiu sąrašą. Šį (nuolat atnaujinamą) teismo vertėjų žodžiu sąrašą galima rasti spustelėjus šią nuorodą:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtintas nuorašas (patvirtinta kopija) yra

viešosios valdžios įgaliotų daryti patvirtintas kopijas (pvz., notaro) asmenų,

apylinkės teismo arba

išduodančiosios institucijos (ne visais atvejais ir ne visų valdžios institucijų) patvirtinimas,

kad kopija atitinka originalą.

Austrijoje teisingumo srities dokumentų patvirtintas kopijas gali išduoti:

a) teismai (galima rasti Teisingumo federalinės ministerijos interneto svetainėje https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

ir

b) notarai (galima rasti Austrijos notarų rūmų interneto svetainėje https://www.notar.at/de/)

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

- Patvirtinti vertimai raštu:

Pagal Federalinio įstatymo dėl teisminio nagrinėjimo ne ginčo teisena 190 straipsnio 1 dalį, prisaikdintas ir teismo patvirtintas vertėjas žodžiu turi patvirtinti, kad vertimas raštu tiksliai atitinka originalą, nurodyti vertimo datą, pasirašyti ir uždėti savo antspaudą (Ekspertų ir vertimo žodžiu įstatymo 14 straipsnis ir 8 straipsnio 5 dalis).

Daugiau informacijos apie tokių patvirtinimo žymų formą galima rasti Austrijos prisaikdintų ir teismo patvirtintų vertėjų žodžiu interneto svetainėje https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Teismų išduotos patvirtintos kopijos:

Teismas patvirtinimo žyma turi patvirtinti, kad pateikti (atsižvelgiant į turimą techninę įrangą) teismui taip pat aiškiai įskaitomi:

1. popieriniai dokumentai atitinka jų elektroninį arba kitokį nuorašą (kopiją) arba

2. elektroniniai dokumentai atitinka jų popierinę kopiją.

Atsižvelgiant į prašymą, patvirtinimo žyma turi būti tvirtinama prie popierinio dokumento teismo parengto arba nuodugniai išnagrinėto popierinio nuorašo arba kitokios kopijos, arba prie teismo parengtos elektrinio dokumento spausdintinės popierinės kopijos (patvirtinta popierinė kopija), arba, atsižvelgiant į technines ir personalo galimybes, pridedama prie popierinio dokumento elektroninio nuorašo (patvirtintas elektroninis nuorašas).

Patvirtinimo žymoje visada turi būti nurodyta:

1. patvirtinimo vieta ir data;

2. ar pateiktas dokumentas yra popierinis, ar elektroninis dokumentas, ar tai originalas, patvirtinta kopija, nuorašas, kitokia kopija arba spausdintinė popierinė kopija;

3. ar tai viso dokumento, ar tik jo dalies kopija, nuorašas arba spausdintinė popierinė kopija.

Patvirtinimo žymoje taip pat turi būti nurodyti toliau išvardyti elementai, jeigu jie dar neaiškūs iš kopijos, nuorašo arba spausdintinės popierinės kopijos:

1. ar dokumentas yra su parašais, saugumo požymiais ar antspaudais;

2. jei reikia, ar jis perplėštas arba, sprendžiant iš jo išvaizdos, aiškiai kelia susirūpinimą;

3. jei reikia, ar jame yra aiškiai pakeistų, perbrauktų, įrašytų arba paraštėse prirašytų vietų.

- Notarų išduotos patvirtintos kopijos:

Notaras yra kvalifikuotas patvirtinti, kad popierinis arba elektroninis nuorašas atitinka dokumentą, jeigu jis gali aiškiai perskaityti tą dokumentą. Norint patvirtinti, kad elektroniniu, fotografiniu ar kitu panašiu būdu padaryta dokumento, plano, vaizdo ir pan. kopija atitinka originalą, pakanka, kad kopija būtų padaryta notarui prižiūrint; jei tokia kopija neatkuria išsamaus viso puslapio vaizdo, kopijoje turi būti nurodyti visi praleidimai. Tas pats taikytina ir spausdintinėms popierinėms elektroninių dokumentų kopijoms.

Notaras turi kruopščiai sulyginti nuorašą (kopiją) su dokumentu ir prie popierinio nuorašo (kopijos) arba spausdintinės popierinės kopijos pridėti atitikties patvirtinimą, arba prie elektroninio nuorašo pridėti patvirtinimo žymą.

Patvirtinimo žymoje taip pat turi būti nurodyta:

1. ar pateiktas dokumentas yra popierinis, ar elektroninis dokumentas, ar tai originalas, patvirtinta kopija, nuorašas (kopija) arba spausdintinė popierinė kopija;

2. ar dokumentas yra su parašais, saugumo požymiais ar antspaudais;

3. ar tai viso dokumento, ar tik jo dalies (jei taip – kokios dalies) nuorašas (kopija) arba spausdintinė popierinė kopija;

4. jei reikia, ar pateiktas dokumentas perplėštas arba, sprendžiant iš jo išvaizdos, aiškiai kelia susirūpinimą;

5. jei reikia, ar jame yra pakeistų, perbrauktų, įrašytų arba paraštėse prirašytų vietų. 2 ir 5 punktuose nurodytos informacijos nurodyti nebūtina, jei kopija buvo padaryta fotografiniu arba panašiu būdu ir jei nurodyti elementai aiškiai matomi kopijoje.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Žr. f punktą.

Paskutinis naujinimas: 17/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.