Viešieji dokumentai

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Versti nereikia, kai oficialus dokumentas parengiamas bulgarų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

  1. Gimimas – gimimo liudijimas, gimimo liudijimas po dalinio įvaikinimo, gimimo liudijimo išrašas, visa gimimo liudijimo kopija, patvirtinta gimimo liudijimo kopija;
  2. mirtis – mirties liudijimo kopija, visa mirties liudijimo kopija, patvirtinta mirties liudijimo kopija, teismo sprendimas;
  3. vardas, pavardė – asmens, turinčio skirtingas pavardes, tapatybės liudijimas, teismo sprendimas;
  4. santuoka, įskaitant santuokinį veiksnumą, arba šeiminė padėtis – santuokos liudijimas, santuokos liudijimo kopija, visa santuokos liudijimo kopija, patvirtinta santuokos liudijimo kopija, Bulgarijos piliečio, susituokusio užsienyje, santuokos liudijimas, šeiminės padėties pažyma, pažyma apie šeiminę padėtį, sutuoktinį ir vaikus;
  5. skyrybos, gyvenimas skyrium (separacija) arba santuokos pripažinimas negaliojančia – teismo sprendimas, santuokos liudijimo išrašas, laukelyje „Pastabos“ nurodant, kokia forma santuoka buvo nutraukta, ir jos nutraukimo datą;
  6. kilmė – teismo sprendimas, pažyma dėl šeiminės padėties, sutuoktinio ir giminystės ryšių pažyma, pažyma apie motinos biologinius vaikus;
  7. įvaikinimas – teismo sprendimas, gimimo liudijimas (dalinio įvaikinimo atveju), gimimo liudijimo kopija (dalinio įvaikinimo atveju), visa gimimo liudijimo kopija (dalinio įvaikinimo atveju), patvirtinta gimimo liudijimo kopija (dalinio įvaikinimo atveju);
  8. nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) faktinė gyvenamoji vieta – nuolatinio adreso pažyma, esamo adreso pažyma, nuolatinio adreso pakeitimo pažyma, esamo adreso pakeitimo pažyma;
  9. pilietybė – Bulgarijos pilietybės pažymėjimas, Bulgarijos pilietybės gavimo pažymėjimas;

10.  teistumo nebuvimas – pažyma apie teistumą, liudijanti, kad asmuo nebuvo nuteistas (2008 m. vasario 26 d. Reglamento Nr. 8 dėl nuosprendžių registrų biurų funkcijų ir veiklos organizavimo 45 straipsnio 1 dalies 2 priedo 1 pavyzdys).

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

I priedas gali būti naudojamas gimimo liudijimui, gimimo liudijimui po dalinio įvaikinimo ir gimimo liudijimo išrašui.

III priedas gali būti naudojamas mirties liudijimo išrašui.

IV priedas gali būti naudojamas civilinės santuokos liudijimui arba civilinės santuokos liudijimo išrašui.

Santuokos liudijimui, išduotam užsienyje susituokusiam Bulgarijos piliečiui, gali būti naudojamas V priedas.

VI priedas gali būti naudojamas šeiminės padėties pažymai arba pažymai apie šeiminę padėtį, sutuoktinį ir vaikus.

Nuolatinio adreso patvirtinimui ir esamo adreso patvirtinimui gali būti taikomas X priedas.

XI priedas gali būti naudojamas pažymai apie teistumą, kuria liudijama, kad asmuo nebuvo nuteistas (2008 m. vasario 26 d. Reglamento Nr. 8 dėl nuosprendžių registrų biurų funkcijų ir veiklos organizavimo 45 straipsnio 1 dalies 2 priedo 1 pavyzdys).

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Fizinių asmenų, kurie individualiai arba vertimo bendrovėje dirba vertėjais raštu, atliekančių dokumentų vertimus, sąrašas pateikiamas Užsienio reikalų ministerijos tvarkomame registre.

Sąrašas pateikiamas tik bulgarų kalba ir jį galima rasti šiuo interneto adresu:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtintas kopijas gali padaryti dokumento originalą išdavusios institucijos.

Oficialių dokumentų kopijų teisingumą gali patvirtinti notaras arba notaro padėjėjas.

Oficialių dokumentų kopijų autentiškumą gali patvirtinti ne notarai, o kiti asmenys, tačiau notarinės funkcijos gali būti atliekamos tik tiek, kiek tai numatyta įstatyme.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

I. Priemonės, kuriomis galima identifikuoti patvirtintus vertimus.

1. Dokumentų bulgarų kalba patvirtintų vertimų, atliktų Bulgarijos Respublikoje ir skirtų naudoti užsienyje, charakteristikos.

Bulgarijos Respublikos užsienio reikalų ministerija yra įgaliota patvirtinti vertėjo parašus jo ar jos atliktuose dokumentų bulgarų kalba vertimuose į užsienio kalbą, skirtuose naudoti užsienio šalies teritorijoje.

Šis patvirtinimas daromas pritvirtinant stačiakampę įkliją, kurioje nurodomi vertėjo vardas ir pavardė, patvirtinimo vieta ir data, sumokėto mokesčio suma, unikalus identifikacinis numeris, parašas, antspaudas ir kita susijusi informacija.

Dokumentų vertimai gali būti pateikiami tik kaip originalo egzemplioriai, viena spalva atspausdinti ant A4 dydžio popieriaus. Visi vertimo puslapiai turi būti vertėjo sunumeruoti ir parafuoti. Vertimai neatsiejamai susiejami su tinkamai patvirtintu ir autentifikuotu išverstu dokumentu.

Vertimo pabaigoje bulgarų arba atitinkama užsienio kalba turi būti parašytas šis tekstas: „Aš, pasirašęs..., patvirtinu, kad mano atliktas pridėto dokumento....(apibūdinkite dokumento tipą ir jo atributus – numeris, serija, data, patvirtintas ir autentifikuotas) vertimas iš... į... yra tikslus. Vertimą sudaro... puslapių, vertėjas: ...... (parašas)“.

Vertėjo vardas ir pavardė ir parašas įrašomi iškart po teksto pabaigos, neleidžiant jų įrašyti atskirame puslapyje arba be tuščių langelių.

Vertimai su pataisymais, įterpimais ir išbraukimais negalioja. Draudžiama naudoti nacionalines vėliavas ir herbas.

2. Dokumentų patvirtintų vertimų iš bulgarų kalbos į užsienio kalbą ir iš užsienio į bulgarų kalbą, atliktų ne Bulgarijos Respublikos teritorijoje, charakteristikos.

Už Bulgarijos Respublikos teritorijos ribų, kai dokumentai verčiami iš bulgarų kalbos į užsienio kalbą ir iš užsienio kalbos į bulgarų kalbą, vertėjo (-os) parašą ant jo ar jos atlikto vertimo raštu patvirtina Bulgarijos Respublikos diplomatinės ir konsulinės atstovybės. Vertimas pridedamas prie dokumento originalo, antspauduojamas diplomatinės arba konsulinės atstovybės trijose vietose pritvirtintos dalies viduryje arba viršutiniame dokumento kampe. Dokumentas sulankstomas taip, kad būtų išlaikyti visi dokumento puslapiai, ir antspauduojamas.

Vertimo patvirtinimas atliekamas patvirtinant vertėjo parašo autentiškumą, prie dokumento pritvirtinant stačiakampio formos antspaudą, kuriame nurodoma informacija apie įgalioto asmens, kuris išdavė patvirtinimą, vardą, pavardę ir pareigas, patvirtinimo vieta ir data, sumokėto mokesčio suma, konsulinio patvirtinimo numeris, parašas, antspaudas.

3. Užsienyje išduotų dokumentų patvirtintų vertimų į bulgarų kalbą ir skirtų naudoti Bulgarijos Respublikoje charakteristikos.

Bulgarijos Respublikos notarai, remdamiesi Dokumentų ir kitų dokumentų įteisinimo, patvirtinimo ir vertimo taisyklių 21a straipsniu, turi teisę patvirtinti vertėjo parašą ant užsienio dokumentų, išverstų į bulgarų kalbą ir skirtų naudoti Bulgarijos Respublikoje, vertimo.

Šis patvirtinimas daromas pritvirtinant stačiakampę įkliją, kurioje nurodomi vertėjo vardas ir pavardė, patvirtinimo vieta ir data, sumokėto mokesčio suma, unikalus registracijos numeris, parašas, antspaudas ir kita susijusi informacija.

II. Priemonės, kuriomis galima identifikuoti patvirtintus vertimus.

1. Patvirtintoje kopijoje nurodoma, kuri institucija patvirtino kopiją:

- įrašomas pareigūno vardas, pavardė, padedamas pareigūno parašas, uždedamas institucijos antspaudas ir

- ant kopijos užrašomas notaro / notaro padėjėjo vardas ir pavardė ir padedamas notaro (notaro padėjėjo) parašas pagal patvirtintą pavyzdį (žr. toliau pateiktą pranešimą).

2. Atlikusi kiekvieną oficialaus dokumento kopijos teisingumo patvirtinimą išduodančioji institucija padaro atitinkamą įrašą savo registre.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Išduodant civilinės būklės aktų kopijas, ant jų turi būti nurodyta jų parengimo data ir jas išdavusio civilinės metrikacijos pareigūno vardas ir pavardė. Civilinės metrikacijos pareigūnas pasirašo dokumentą ir uždeda savivaldybės antspaudą.

Siekiant patvirtinti oficialaus dokumento kopijos autentiškumą, dokumento originalą pateikia notaras arba notaro padėjėjas. Patvirtinimas atliekamas pagal 1997 m. sausio 29 d. Reglamento Nr. 32 dėl oficialių notarų ir notarinių įstaigų archyvų 6–17 straipsnius.

(Data) . . . . . . . . . . . . . . . . . aš, . . . . . . . . .,

notaras rajone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(Notarų rūmų registro Nr. . . . . . . . .) patvirtinu, kad

. . . . . . . . . . . . . . .

oficialaus (privataus) dokumento, kurį man pateikė . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

gyvenantis mieste (kaime) . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

vertimas yra autentiškas ir dokumento originale nėra ištrynimų, papildymų, taisymų ir kitų

pakeitimų.

Reg. Nr. . . . . . . . . . . . . . . Sumokėtas mokestis: . . . . levų.

Notaras –

Paskutinis naujinimas: 06/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.