Viešieji dokumentai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Kroatijos Respublika priims viešuosius dokumentus tik kroatų kalba, t. y. ji nepriims viešųjų dokumentų kitomis oficialiosiomis ES valstybių narių kalbomis.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Viešųjų dokumentų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašas:

- gimimo liudijimas (rodni list) (I priedas)

- mirties liudijimas (smrtni list) (III priedas)

- santuokos liudijimas (vjenčani list) (IV priedas)

- nesusituokusio asmens statuso pažymėjimas (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (VI priedas)

- partnerystės liudijimas (potvrda o životnom partnerstvu) (VII priedas)

- nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos pažymėjimas (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (X priedas)

- pažyma, kad nėra įrašų apie teistumą (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (XI priedas)

Pastaba. I–VII prieduose nurodytus viešuosius dokumentus išduoda Viešojo administravimo ministerija (Ministarstvo uprave), X priede nurodytus viešuosius dokumentus išduoda Vidaus reikalų ministerija (Ministarstvo unutarnjih poslova), o XI priede nurodytus viešuosius dokumentus išduoda Teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa).

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip tinkama pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašas:

- gimimo liudijimas (I priedas)

- mirties liudijimas (III priedas)

- santuokos liudijimas (IV priedas)

- nesusituokusio asmens statuso pažymėjimas (VI priedas)

- partnerystės liudijimas (VII priedas)

- nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos pažymėjimas (X priedas)

- pažyma, kad nėra įrašų apie teistumą (XI priedas)

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Pagal Kroatijos įstatymus teismo vertėjai žodžiu turi teisę atlikti patvirtintus vertimus.

Nuoroda į naujausią Teisminio tinklo (Sudačka mreža) interneto svetainėje skelbiamą teismo vertėjų žodžiu sąrašą:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Pagal Kroatijos teisės aktus patvirtintas viešųjų dokumentų kopijas gali išduoti notarai (javni bilježnici); kvalifikuotų notarų sąrašą – vadinamąjį notarų registrą (Imenik javnih bilježnika) – tvarko Kroatijos notarų rūmų (Hrvatska javnobilježnička komora) Administracinė valdyba (Upravni odbor) ir su juo galima susipažinti notarų rūmų svetainėje http://www.hjk.hr/Uredi

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas galima atpažinti atliekant įprastą vizualų patikrinimą, nes kiekvienas vertimas ar kopija yra su teismo vertėjo žodžiu arba notaro antspaudu ir parašu, aiškiai nurodant, kad atitinkamas dokumentas yra vertimas arba kopija.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Ypatinga patvirtintos kopijos savybė yra ją suteikusio notaro antspaudas ir parašas.

Paskutinis naujinimas: 15/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.