Viešieji dokumentai

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Graikų ir anglų kalbomis

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Kipro valdžios institucijos kaip pavyzdį nurodo šiuos viešuosius dokumentus:

Gimimas: Gimimo liudijimas

Mirtis: Mirties liudijimas

Santuoka: Santuokos liudijimas

Santuokinis veiksnumas: Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Registruota partnerystė: Civilinės partnerystės liudijimas

Gyvenamoji vieta: Leidimo nuolat gyventi pažymėjimas

Registruotos partnerystės nutraukimas: Bendros deklaracijos dėl civilinės partnerystės nutraukimo registracijos pažymėjimas

Informacijos apie teistumą nebuvimas: Neteistumo pažyma

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo liudijimas

Mirties liudijimas

Santuokos liudijimas

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Civilinės partnerystės liudijimas

Leidimo nuolat gyventi pažymėjimas

Neteistumo pažyma

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Prisiekusiųjų vertėjų raštu registras, susietas su Vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos biuru

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Civilinės metrikacijos ir migracijos departamentas

Gimimo liudijimas

Mirties liudijimas

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Civilinės partnerystės liudijimas

Bendros deklaracijos dėl civilinės partnerystės nutraukimo registracijos pažymėjimas

Regionų administracijos (Επαρχιακές Διοικήσεις )

Gimimo liudijimas

Mirties liudijimas

Leidimo nuolat gyventi pažymėjimas

Savivaldybės

Santuokos liudijimas

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Prisiekusiųjų vertėjų raštu taryba – Kipro Respublikos institucija, atsakinga už oficialius vertimus – prisiekusiesiems vertėjams raštu ir visuomenei nurodo, kad visi prisiekusiesiems vertėjams raštu versti pateikti dokumentai turi būti autentiški ir tinkamai patvirtinti. Dokumento, pateikto versti, fotokopija pridedama prie prisiekusiojo vertėjo raštu išversto teksto, kurio pabaigoje vertėjas turi pasirašyti ir uždėti antspaudą.

Prisiekusieji vertėjai raštu netvirtina dokumento, pateikto versti, autentiškumo specialiu antspaudu, dedamu ant dokumento, bet jį patikrina prieš versdami, ir, jeigu mano, kad dokumentas nėra autentiškas, jo neverčia.

Prisiekusieji vertėjai raštu tvirtina tik savo pačių išversto teksto autentiškumą, kai jų prašoma pateikti tikrą arba teisingą jų vertimo kopiją.

Vertimai:

Stačiakampio formos elektroninis spaudas su užrašu „teisingas ir tikslus pridėto dokumento vertimas“

Originalus apvalus prisiekusiojo vertėjo raštu antspaudas, išduotas Prisiekusiųjų vertėjų raštu tarybos

Originalus prisiekusiojo vertėjo raštu parašas

Prisiekusiojo vertėjo raštu vardas, pavardė

Žyminis ženklas (2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas)

Vertimų kopijos:

Originalus stačiakampio formos elektroninis spaudas su užrašu „tikra išversto dokumento kopija“

Originalus apvalus prisiekusiojo vertėjo raštu antspaudas, išduotas Prisiekusiųjų vertėjų raštu tarybos

Prisiekusiojo vertėjo raštu vardas, pavardė ir originalus parašas

Žyminis ženklas (2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas)

Patvirtinti dokumentai:

Prisiekusiųjų vertėjų raštu antspaudai (apvalūs) yra mėlynos spalvos, o stačiakampio formos elektroninis spaudas yra juodas.

2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Prisiekusiųjų vertėjų raštu antspaudai (apvalūs) yra mėlynos spalvos, o stačiakampio formos elektroninis spaudas yra juodas.

2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.