Viešieji dokumentai

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Čekų, slovakų

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

 • gimimo liudijimas;
 • santuokos liudijimas;
 • mirties liudijimas;
 • registruotos partnerystės liudijimas;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad registruotai partnerystei nėra kliūčių;
 • pažodinis išrašas iš šeimos registro;
 • į šeimos registrą įtrauktų duomenų patvirtinimas;
 • duomenų, nurodytų dokumentų registre arba šeimos registro dublikate, tvarkytame iki 1958 m. gruodžio 31 d., patvirtinimas;
 • sprendimas, kuriuo leidžiama pakeisti vardą arba pavardę;
 • santuokos patvirtinimas;
 • nuosprendžių registro išrašas fiziniams asmenims;
 • notaro pažymėjimas, patvirtinantis, kad kas nors yra gyvas;
 • gyventojų registro duomenų teikimas fiziniam asmeniui;
 • pažymėjimas, kuriame pateikiamas tėvų patvirtinimas dėl vaiko (gimusio arba negimusio) tėvystės;
 • santuokos patvirtinimas (išduotas Čekijos ambasados arba konsulato);
 • teismo sprendimai, susiję su reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytais faktais, pavyzdžiui:

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma nepilnamečio gimimo data;

teismo sprendimas, kuriuo asmuo paskelbiamas mirusiu;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma asmens mirties data;

teismo sprendimas, kuriuo nepilnamečiui suteikiamas leidimas tuoktis;

teismo sprendimas, kuriuo pripažįstamas nepilnamečio teisnumas;

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma tėvystė;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma motinystė;

teismo sprendimas dėl nepilnamečio įvaikinimo arba teismo sprendimas dėl suaugusiojo įvaikinimo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

 • gimimo liudijimas (gimimas);
 • mirties liudijimas (mirtis);
 • santuokos liudijimas (santuoka);
 • dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių (santuokai nėra kliūčių);
 • registruotos partnerystės liudijimas (registruota partnerystė);
 • dokumentas, patvirtinantis, kad registruotai partnerystei nėra kliūčių (registruotai partnerystei nėra kliūčių);
 • nuosprendžių registro išrašas fiziniams asmenims (informacija apie neteistumą atitinkamo asmens pilietybės valstybėje narėje);
 • gyventojų registro duomenų teikimas fiziniam asmeniui (nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Pagal Čekijos teisę netaikomi jokie apribojimai dėl viešųjų dokumentų, kuriuos leidžiama versti prisiekusiesiems vertėjams raštu.

 • Čekijos ambasados ir konsulatai tikrina viešųjų dokumentų vertimus raštu pagal Įstatymo Nr. 150/2017 dėl išorės paslaugų 18 straipsnio 3 dalies e punktą.

Praktikoje, visų pirma verčiant kitos valstybės išduotus civilinės metrikacijos dokumentus į čekų kalbą, pareiškėjas pateikia savo atliktą viešojo dokumento vertimą, kurio tikslumą tikrina ambasada ar konsulatas, arba pati ambasada ar konsulatas atlieka vertimą ir vėliau jį patikrina.

Ambasadai ar konsulatui įvertinus pareiškėjo pateikto ar ambasados ar konsulato atlikto viešojo dokumento vertimo tikslumą, uždedamas antspaudas, kuriuo patvirtinamas tikslumas. Vertimo tikslumo tikrinimas atliekamas tik tuo atveju, jei pareiškėjo pateiktas vertimas yra teisingas ir prie vertimo pridedamas dokumento, pagal kurį turi būti tikrinamas vertimas, originalas arba oficialiai patvirtinta jo kopija.

Ambasada ar konsulatas gali atsisakyti tikrinti viešojo dokumento vertimo tikslumą, jei konsulinis pareigūnas nepakankamai išmano kalbą, kuria parengtas dokumentas, arba jei valstybės, kurioje yra ambasados ar konsulato jurisdikcija, institucijos nepripažįsta ambasadoje ar konsulate atliktų ar patvirtintų vertimų.

Čekijos ambasados ir konsulatai neužsiima vertimais.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtinimas, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija (autentiškumo patvirtinimas), kurį suteikia:

 • regioninės institucijos;
 • savivaldybių, turinčių platesnius įgaliojimus, biurai;
 • savivaldybės, rajonų biurai arba teritoriniu požiūriu suskirstytų apygardų savivaldybių rajonų biurai, taip pat Prahos miesto rajonų biurai; jų sąrašas yra nustatytas įgyvendinimo teisės aktuose (autentiškumo ir legalizavimo patvirtinimą atliekančių savivaldybių institucijų sąrašas pateiktas Įgyvendinimo dekreto Nr. 36/2006 dėl patvirtinimo, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija, ir dėl parašo autentiškumo patvirtinimo, su pakeitimais, 1 priede);
 • karinės apygardos institucijos;
 • pašto licencijos turėtojas (Čekijos paštas);
 • Čekijos prekybos rūmai;
 • notarai;
 • Čekijos ambasados (konsulatai).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtinti vertimai

1. Patvirtintas dokumentas, kuriuo užfiksuojamas vertimo atlikimas

Pirmajame rašytinio vertimo puslapyje teismo vertėjai nurodo kalbą, iš kurios dokumentas buvo išverstas, o paskutiniame puslapyje prideda savo vertimo kvalifikacijos patvirtinimą ir uždeda savo vertėjo antspaudą, kuriame nurodytas jų vardas ir pavardė. Prie paskutinio vertimo puslapio turi būti patikimai pridėtas išversto dokumento originalas arba patvirtinta jo kopija.

Vertimo raštu kvalifikacijos patvirtinime privaloma pateikti šią informaciją:

 • teismo vertėjo raštu vardas ir pavardė;
 • perkančiosios organizacijos pavadinimas, jei ji yra valdžios institucija;
 • perkančiosios organizacijos nuorodos numeris, jei ji yra valdžios institucija ir perdavė vertėjui savo numerį;
 • ar vertėjas naudojosi konsultanto paslaugomis, kad gautų atsakymus į konkrečius papildomus klausimus; ir
 • numeris, kuriuo vertimas įrašytas į vertimo aktų registrą.

Dalinio vertimo atveju patvirtinime taip pat turėtų būti nurodyta, kuri dalis išversta.

Jei teismo vertėjas naudojosi konsultanto paslaugomis, kad gautų atsakymus į konkrečius papildomus klausimus, patvirtinime taip pat turėtų būti nurodytas konsultanto vardas, pavardė, priežastis, dėl kurios teismo vertėjas naudojosi jo paslaugomis, ir konkretūs papildomi klausimai, kuriuos nagrinėjo konsultantas.

Jei vertimo kvalifikacijos patvirtinime yra informacijos, kuri įrašoma ir į vertimo aktų registrą, teismo vertėjas tokią informaciją pateikia reikiamu formatu, kad ją būtų galima įrašyti į vertimo aktų registrą (žr. Teisingumo ministerijos potvarkio Nr. 506/2020 dėl vertimo žodžiu ir raštu veiklos 39 skirsnį arba 3 priedą).

Į pirmiau nurodytą privalomą informaciją gali būti įtrauktas teismo vertėjo raštu adresas ir kita kontaktinė informacija, pvz., telefono numeris, e. pašto adresas, duomenų dėžutės numeris ir registracijos į Čekijos teismo paskirtų vertėjų žodžiu ir raštu rūmus numeris. Taip pat turėtų būti nurodytas išversto teksto puslapių ir lapų skaičius.

Vertimo raštu kvalifikacija visada patvirtinama pateikiant jos aprašymą bent ta kalba, į kurią verčiama.

2. Čekijos ambasados arba konsulato suteikiamas viešojo dokumento vertimo tikslumo patvirtinimas

Praktikoje, visų pirma verčiant kitos valstybės išduotus civilinės metrikacijos dokumentus į čekų kalbą, pareiškėjas pateikia savo atliktą viešojo dokumento vertimą, kurio tikslumą tikrina ambasada ar konsulatas, arba pati ambasada atlieka vertimą ir vėliau jį patikrina.

Ambasadai ar konsulatui įvertinus pareiškėjo pateikto ar ambasados atlikto viešojo dokumento vertimo tikslumą, uždedamas antspaudas, kuriuo patvirtinamas tikslumas. Vertimo tikslumo tikrinimas atliekamas tik tuo atveju, jei pareiškėjo pateiktas vertimas yra teisingas ir prie vertimo pridedamas dokumento, pagal kurį turi būti tikrinamas vertimas, originalas arba oficialiai patvirtinta jo kopija.

Ambasada ar konsulatas gali atsisakyti tikrinti viešojo dokumento vertimo tikslumą, jei konsulinis pareigūnas nepakankamai išmano kalbą, kuria parengtas dokumentas, arba jei valstybės, kurioje yra ambasados ar konsulato jurisdikcija, institucijos nepripažįsta ambasadoje ar konsulate atliktų ar patvirtintų vertimų.

Čekijos ambasados ir konsulatai neužsiima vertimais.

Autentiškumo pažymėjime, kuriuo patvirtinamas vertimo tikslumas, nurodoma:

 • ambasados ar konsulato pavadinimas;
 • eilės numeris, kuriuo pažymėjimas įrašytas į pažymėjimų žurnalą;
 • išversto dokumento kalba;
 • kalba, į kurią dokumentas buvo išverstas;
 • ar vertimą užsakė ambasada, ar jį pateikė pareiškėjas;
 • ar išverstas visas dokumentas ar jo dalis;
 • dokumento tikslumą patvirtinančio asmens vardas (-ai), pavardė ir parašas;
 • oficialus antspaudas;
 • vertimo tikslumo patvirtinimo vieta ir data.

Patvirtintos kopijos

Kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija patvirtinama (autentiškumo patvirtinimas) ant dokumento originalo ar prie dokumento originalo patikimai prisegto lapo pateikiant autentiškumo pažymėjimą, patvirtintą oficialiu antspaudu. Autentiškumo pažymėjime nurodoma:

 • institucijos pavadinimas;
 • eilės numeris, kuriuo autentiškumo patvirtinimas įrašytas į pažymėjimų žurnalą;
 • informacija, kurioje nurodoma, kad dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra tapatus dokumentui, iš kurio jis buvo sukurtas, ir ar šis dokumentas yra originalas, jau patvirtintas dokumentas, dokumentas, kurio autentiškumas patvirtintas, dokumentas, gautas atlikus autorizuotą dokumentų konversiją, iš bylos gautas dublikatas, ar rašytinio sprendimo arba sprendimo, priimto pagal specialius teisės aktus, rezoliucinės dalies kopija;
 • dokumento puslapių skaičius;
 • informacija apie tai, ar dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra visas ar dalinis dublikatas arba visa ar dalinė kopija;
 • informacija apie tai, ar dokumente, iš kurio buvo sukurtas dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra matomas saugumo požymis, sudarantis dalį teisiškai svarbaus to dokumento turinio (pvz., holograma);
 • autentiškumo patvirtinimo data;
 • autentiškumą patvirtinančio asmens (t. y. pareigūno, mero arba mero pavaduotojas, karinės apygardos institucijoje dirbančio darbuotojo, pašto licencijos turėtojo arba Čekijos prekybos rūmų darbuotojo) vardas (-ai), pavardė ir parašas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Autentiškumas patvirtinamas autentiškumo pažymėjimą pateikiant kiekviename dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, lape arba dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, lapai patikimai surišami virvele, ant kurios užklijuojamas lipdukas. Ant lipduko iš abiejų pusių dedamas oficialus antspaudas, kad oficialaus antspaudo dalis atsispaustų ant dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas.

Jei dokumente, kurio autentiškumas patvirtinamas, nėra pakankamai vietos, kad ant jo būtų pateiktas autentiškumo pažymėjimas, jis pateikiamas ant atskiro lapo, kuris patikimai prisegamas prie dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, o vieta, kurioje jis prisegamas užklijuojama lipduku (žr. pirmiau).

Jei dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, sudarytas iš vieno ar kelių lapų, o kiekvienas atskiras lapas yra prirašytas tik iš vienos pusės, tuščiosios pusės perbraukiamos nuo viršutinio kairiojo kampo iki apatinio dešiniojo kampo, o autentiškumo pažymėjimas pateikiamas ant tos pusės, kurios autentiškumas patvirtinamas.

Jei dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, tekste arba tarp autentiškumo pažymėjimo ir dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, teksto lieka tuščias plotas, autentiškumą patvirtinantis asmuo perbraukia tuščią plotą nuo viršutinio kairiojo kampo iki apatinio dešiniojo kampo.

Autentiškumo pažymėjimo modelis pateiktas Įgyvendinimo dekreto Nr. 36/2006 dėl patvirtinimo, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija, ir dėl parašo autentiškumo patvirtinimo, su pakeitimais, 2 priede.

Autentiškumo pažymėjimas dokumente, kurio autentiškumas patvirtinamas, pateikiamas šiais būdais:

 • su antspaudu ir pirmiau nurodyta informacija, parašyta ranka;
 • atspausdintu būdu, naudojant IT technologiją, pateikiant pirmiau nurodytus duomenis; tekstas atspausdinamas ant lipnios etiketės, ant dokumento arba ant atskiro popieriaus lapo. Etiketė klijuojama ant dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, ir antspauduojama oficialiu antspaudu, kad dalis oficialaus antspaudo būtų atspausta ant etiketės. Autentiškumo pažymėjimas, atspausdintas ant atskiro popieriaus lapo, patikimai prisegamas prie dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas;
 • atspausdintu būdu, naudojant IT technologiją, pateikiant pirmiau nurodytus duomenis.
Paskutinis naujinimas: 03/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.