Viešieji dokumentai

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Čekų, slovakų

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

 • gimimo liudijimas;
 • santuokos liudijimas;
 • mirties liudijimas;
 • registruotos partnerystės liudijimas;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių;
 • dokumentas, patvirtinantis, kad registruotai partnerystei nėra kliūčių;
 • pažodinis išrašas iš šeimos registro;
 • į šeimos registrą įtrauktų duomenų patvirtinimas;
 • duomenų, nurodytų dokumentų registre arba šeimos registro dublikate, tvarkytame iki 1958 m. gruodžio 31 d., patvirtinimas;
 • sprendimas, kuriuo leidžiama pakeisti vardą arba pavardę;
 • santuokos patvirtinimas;
 • nuosprendžių registro išrašas fiziniams asmenims;
 • notaro pažymėjimas, patvirtinantis, kad kas nors yra gyvas;
 • gyventojų registro duomenų teikimas fiziniam asmeniui;
 • pažymėjimas, kuriame pateikiamas tėvų patvirtinimas dėl vaiko (gimusio arba negimusio) tėvystės;
 • santuokos patvirtinimas (išduotas Čekijos ambasados arba konsulato);
 • teismo sprendimai, susiję su reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytais faktais, pavyzdžiui:

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma nepilnamečio gimimo data;

teismo sprendimas, kuriuo asmuo paskelbiamas mirusiu;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma asmens mirties data;

teismo sprendimas, kuriuo nepilnamečiui suteikiamas leidimas tuoktis;

teismo sprendimas, kuriuo pripažįstamas nepilnamečio teisnumas;

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma tėvystė;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma motinystė;

teismo sprendimas dėl nepilnamečio įvaikinimo arba teismo sprendimas dėl suaugusiojo įvaikinimo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

 • gimimo liudijimas (gimimas);
 • mirties liudijimas (mirtis);
 • santuokos liudijimas (santuoka);
 • dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių (santuokai nėra kliūčių);
 • registruotos partnerystės liudijimas (registruota partnerystė);
 • dokumentas, patvirtinantis, kad registruotai partnerystei nėra kliūčių (registruotai partnerystei nėra kliūčių);
 • nuosprendžių registro išrašas fiziniams asmenims (informacija apie neteistumą atitinkamo asmens pilietybės valstybėje narėje);
 • gyventojų registro duomenų teikimas fiziniam asmeniui (nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.
 • Vertėjai žodžiu pagal Įstatymą Nr. 36/1967 dėl ekspertų ir vertėjų žodžiu . Vertėjų žodžiu sąrašas pateikiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Čekijos ambasados ir konsulatai. Vertimų tikslumo tikrinimas pagal Įstatymo Nr. 150/2017 dėl išorės paslaugų 18 straipsnio 3 dalies e punktą.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtinimas, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija (autentiškumo patvirtinimas), kurį suteikia:

 • regioninės institucijos;
 • savivaldybių, turinčių platesnius įgaliojimus, biurai;
 • savivaldybės, rajonų biurai arba teritoriniu požiūriu suskirstytų apygardų savivaldybių rajonų biurai, taip pat Prahos miesto rajonų biurai; jų sąrašas yra nustatytas įgyvendinimo teisės aktuose (autentiškumo ir legalizavimo patvirtinimą atliekančių savivaldybių institucijų sąrašas pateiktas Įgyvendinimo dekreto Nr. 36/2006 dėl patvirtinimo, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija, ir dėl parašo autentiškumo patvirtinimo, su pakeitimais, 1 priede);
 • karinės apygardos institucijos;
 • pašto licencijos turėtojas (Čekijos paštas);
 • Čekijos prekybos rūmai;
 • notarai;
 • Čekijos ambasados (konsulatai).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Patvirtinti vertimai

1. Vertėjo žodžiu patvirtintas vertimas

Vertėjai žodžiu pirmajame vertimo raštu puslapyje nurodo kalbą, iš kurios buvo atliktas vertimas raštu, o galutiniame puslapyje patvirtina savo vertimo žodžiu kvalifikaciją ir antspauduoja vertimą vertėjo žodžiu antspaudu. Išverstas dokumentas arba patvirtinta jo kopija turi būti patikimai prisegti prie vertimo raštu. Vertimo žodžiu kvalifikacijos patvirtinimas gali būti užrašomas ranka, atspausdinamas arba antspauduojamas.

Vertimo žodžiu kvalifikacijos patvirtinime pateikiama ši informacija:

 • informacija apie asmens paskyrimą vertėju žodžiu (informacija apie teismo sprendimą skirti vertėją žodžiu – išdavimo vieta ir data, nuorodos numeris, informacija apie kalbą, vertimui iš kurios (į kurią) buvo paskirtas vertėjas žodžiu);
 • patvirtinimas, kad vertimas tiksliai perteikia pridėto dokumento tekstą;
 • informacija apie vertimo pataisas;
 • eilės numeris, kuriuo vertimas raštu buvo įrašytas į vertėjo žodžiu žurnalą;
 • vertimo žodžiu kvalifikacijos patvirtinimo vieta ir data;
 • vertėjo žodžiu vardas, pavardė, parašas, antspaudas.

Į pirmiau nurodytą privalomą informaciją gali būti įtrauktas vertėjo žodžiu adresas ir kita kontaktinė informacija, pvz., telefono numeris, e. pašto adresas, duomenų dėžutės numeris ir registracijos į Čekijos teismo paskirtų vertėjų žodžiu ir raštu rūmus numeris. Taip pat patartina nurodyti faktinį vertimo puslapių skaičių.

Vertimo žodžiu kvalifikacija visada patvirtinama vertimo kalba.

2. Čekijos ambasados arba konsulato suteikiamas viešojo dokumento vertimo tikslumo patvirtinimas

Autentiškumo pažymėjime, kuriuo patvirtinamas vertimo tikslumas, nurodoma:

 • ambasados ar konsulato pavadinimas;
 • eilės numeris, kuriuo pažymėjimas įrašytas į pažymėjimų žurnalą;
 • išversto dokumento kalba;
 • kalba, į kurią dokumentas buvo išverstas;
 • ar vertimą užsakė ambasada, ar jį pateikė pareiškėjas;
 • ar išverstas visas dokumentas ar jo dalis;
 • dokumento tikslumą patvirtinančio asmens vardas (-ai), pavardė ir parašas;
 • oficialus antspaudas;
 • vertimo tikslumo patvirtinimo vieta ir data.

Patvirtintos kopijos

Kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija patvirtinama (autentiškumo patvirtinimas) ant dokumento originalo ar prie dokumento originalo patikimai prisegto lapo pateikiant autentiškumo pažymėjimą, patvirtintą oficialiu antspaudu. Autentiškumo pažymėjime nurodoma:

 • institucijos pavadinimas;
 • eilės numeris, kuriuo autentiškumo patvirtinimas įrašytas į pažymėjimų žurnalą;
 • informacija, kurioje nurodoma, kad dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra tapatus dokumentui, iš kurio jis buvo sukurtas, ir ar šis dokumentas yra originalas, jau patvirtintas dokumentas, dokumentas, kurio autentiškumas patvirtintas, dokumentas, gautas atlikus autorizuotą dokumentų konversiją, iš bylos gautas dublikatas, ar rašytinio sprendimo arba sprendimo, priimto pagal specialius teisės aktus, rezoliucinės dalies kopija;
 • dokumento puslapių skaičius;
 • informacija apie tai, ar dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra visas ar dalinis dublikatas arba visa ar dalinė kopija;
 • informacija apie tai, ar dokumente, iš kurio buvo sukurtas dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra matomas saugumo požymis, sudarantis dalį teisiškai svarbaus to dokumento turinio (pvz., holograma);
 • autentiškumo patvirtinimo data;
 • autentiškumą patvirtinančio asmens (t. y. pareigūno, mero arba mero pavaduotojas, karinės apygardos institucijoje dirbančio darbuotojo, pašto licencijos turėtojo arba Čekijos prekybos rūmų darbuotojo) vardas (-ai), pavardė ir parašas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Autentiškumas patvirtinamas autentiškumo pažymėjimą pateikiant kiekviename dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, lape arba dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, lapai patikimai surišami virvele, ant kurios užklijuojamas lipdukas. Ant lipduko iš abiejų pusių dedamas oficialus antspaudas, kad oficialaus antspaudo dalis atsispaustų ant dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas.

Jei dokumente, kurio autentiškumas patvirtinamas, nėra pakankamai vietos, kad ant jo būtų pateiktas autentiškumo pažymėjimas, jis pateikiamas ant atskiro lapo, kuris patikimai prisegamas prie dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, o vieta, kurioje jis prisegamas užklijuojama lipduku (žr. pirmiau).

Jei dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, sudarytas iš vieno ar kelių lapų, o kiekvienas atskiras lapas yra prirašytas tik iš vienos pusės, tuščiosios pusės perbraukiamos nuo viršutinio kairiojo kampo iki apatinio dešiniojo kampo, o autentiškumo pažymėjimas pateikiamas ant tos pusės, kurios autentiškumas patvirtinamas.

Jei dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, tekste arba tarp autentiškumo pažymėjimo ir dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, teksto lieka tuščias plotas, autentiškumą patvirtinantis asmuo perbraukia tuščią plotą nuo viršutinio kairiojo kampo iki apatinio dešiniojo kampo.

Autentiškumo pažymėjimo modelis pateiktas Įgyvendinimo dekreto Nr. 36/2006 dėl patvirtinimo, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija, ir dėl parašo autentiškumo patvirtinimo, su pakeitimais, 2 priede.

Autentiškumo pažymėjimas dokumente, kurio autentiškumas patvirtinamas, pateikiamas šiais būdais:

 • su antspaudu ir pirmiau nurodyta informacija, parašyta ranka, arba
 • atspausdintu būdu, naudojant IT technologiją, pateikiant pirmiau nurodytus duomenis; tekstas atspausdinamas ant lipnios etiketės, ant dokumento arba ant atskiro popieriaus lapo. Etiketė klijuojama ant dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, ir antspauduojama oficialiu antspaudu, kad dalis oficialaus antspaudo būtų atspausta ant etiketės. Autentiškumo pažymėjimas, atspausdintas ant atskiro popieriaus lapo, patikimai prisegamas prie dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas.
Paskutinis naujinimas: 11/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.