Viešieji dokumentai

Danija

Turinį pateikė
Danija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Paprastai Danijos valdžios institucijos privalo priimti viešuosius dokumentus tik danų kalba, todėl gali reikalauti, kad šie dokumentai būtų išversti, jei jie nėra parengti danų kalba.

Tačiau pagal Šiaurės šalių kalbų konvenciją tam tikri dokumentai gali būti priimami suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbomis. Tai visų pirma taikoma vardo ir pavardės keitimo liudijimams, leidimui naudoti pavardę, pavardės patvirtinimui, santuokos liudijimams, civilinės partnerystės liudijimams, pažymoms apie santuokinę padėtį, nutartims dėl santuokos nutraukimo, nutartims dėl gyvenimo skyrium (separacijos) ir teismo sprendimams dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia ir teismo sprendimams dėl santuokos arba registruotos civilinės partnerystės pripažinimo nebeegzistuojančia. Be to, dokumentai, susiję su bylų dėl asmens vardo ir pavardės nagrinėjimu, gali būti priimami vokiečių arba anglų kalba.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas informacijos apie teistumą nebuvimas, taip pat gali būti priimami anglų kalba.

Tačiau tam tikrais atvejais institucija taip pat gali leisti dokumentus pateikti kitomis kalbomis, tačiau ji neprivalo pripažinti kitų kalbų nei išvardytos pirmiau.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Danijos valdžios institucijos nustatė, kad į reglamento taikymo sritį patenka šie dokumentai:

 • neteistumo pažyma;
 • gyvenamosios vietos pažyma;
 • asmens duomenys centriniame gyventojų registre (personattest);
 • gimimo ir krikšto liudijimas (fødsels- og dåbsattest);
 • santuokos liudijimas;
 • santuokos palaiminimo liudijimas;
 • krikšto liudijimas (dåbsattest);
 • gimimo liudijimas (fødselsattest) (nebeišduodamas, bet vis dar galioja);
 • gimimo ir krikšto liudijimas (fødsels- og navneattest) (nebeišduodamas, bet vis dar galioja);
 • vardo ir pavardės pažymėjimas (navneattest) (nebeišduodamas, bet vis dar galioja);
 • mirties ir laidotuvių liudijimas (išduodamas tik tam tikrais atvejais, kai liudijimo reikia dėl piliečio, kuris mirė iki 1968 m. balandžio 1 d., t. y. dienos, kurią buvo sukurtas centrinis gyventojų registras);
 • vardo, pavardės pakeitimo liudijimas;
 • leidimas naudoti pavardę;
 • pavardės patvirtinimas;
 • civilinės partnerystės liudijimas;
 • pažymos apie santuokinę padėtį;
 • nutartis dėl santuokos nutraukimo;
 • nutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos);
 • teismo sprendimas
  • dėl santuokos nutraukimo;
  • dėl gyvenimo skyrium (separacijos);
  • dėl santuokos pripažinimo negaliojančia;
  • dėl santuokos pripažinimo nebeegzistuojančia;
  • dėl registruotos civilinės partnerystės pripažinimo nebeegzistuojančia.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Prie toliau išvardytų Danijos dokumentų gali būti pridedamas lingvistinis priedas kaip tinkama pagalbinė medžiaga vertimui:

 • neteistumo pažyma;
 • gyvenamosios vietos pažyma;
 • asmens duomenys centriniame gyventojų registre (personattest);
 • gimimo ir krikšto liudijimas (fødsels- og dåbsattest);
 • santuokos liudijimas;
 • santuokos palaiminimo liudijimas;
 • krikšto liudijimas (dåbsattest);
 • civilinės partnerystės liudijimas;
 • pažyma apie santuokinę padėtį.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Danijoje nėra visuomenei prieinamo vertėjų raštu ir (arba) žodžiu sąrašo ar duomenų bazės.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Pažymėjimą arba dokumentą išdavusi institucija tam tikrais atvejais gali išduoti patvirtintą kopiją. Be to, institucija, perėmusi išduodančiosios institucijos užduotį, tam tikrais atvejais taip pat gali išduoti patvirtintą kopiją.

Notaras Danijos teismuose taip pat gali išduoti patvirtintą pažymėjimo arba dokumento kopiją.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintoje kopijoje paprastai bus nurodyta, kuri institucija patvirtino kopiją (savivaldybės antspaudas arba notaro parašas).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Ant patvirtintos kopijos kai kuriais atvejais įspaudžiamas spaudas „KOPIJA“ („KOPI“).

Paskutinis naujinimas: 09/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.