Viešieji dokumentai

Estija

Turinį pateikė
Estija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Estija priima dokumentus estų kalba.

Be to, Estijos civilinės būklės institucijos (vietos valdžios institucijos, Estijos užsienio įstaigos) priima dokumentus anglų arba rusų kalba arba išverstus į tas kalbas.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Gimimo liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

mirties liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

santuokos liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

skyrybų liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

pavardės pakeitimo liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

pažyma, kad santuokai nėra kliūčių;

išrašas iš Estijos gyventojų registro.

išrašas iš nuosprendžių registro, kuriame nurodoma, kad nėra įrašų nuosprendžių registre.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

mirties liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

santuokos liudijimas, įregistruotas Estijos registrų įstaigoje;

pažyma, kad santuokai nėra kliūčių;

Estijos gyventojų registro išrašas, patvirtinantis, kad asmuo yra gyvas;

Estijos gyventojų registro išrašas, patvirtinantis asmens civilinę būklę;

Estijos gyventojų registro išrašas, patvirtinantis asmens gyvenamą vietą;

išrašas iš nuosprendžių registro, kuriame nurodoma, kad nėra įrašų nuosprendžių registre.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Estijoje prisiekusieji vertėjai turi kvalifikaciją atlikti patvirtintus vertimus.

Prisiekusiųjų vertėjų sąrašas

Nuo 2020 m. sausio 1 d. teisę atlikti oficialius vertimus turi tik prisiekusieji vertėjai. Estijos valdžios institucijos privalo priimti ne tik Estijos prisiekusiųjų vertėjų parengtus vertimus, bet ir dokumentų vertimus, kuriuos yra patvirtinęs užsienio valstybės prisiekusysis vertėjas, notaras ar kitas tinkamai įgaliotas pareigūnas.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Administracinė institucija, įgaliota išduoti autentišką dokumentą arba jį saugoti savo archyve, taip pat gali išduoti tokio dokumento kopiją ar išrašą ir oficialiai patvirtinti jo autentiškumą.

Notarai turi įgaliojimus išduoti patvirtintas kopijas.

Civilinės būklės dokumentų patvirtintos kopijos nedaromos, vertimo formos išduodamos tik dokumentų originalams.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtinti vertimai

Patvirtintus vertimus galima identifikuoti prisiekusiojo vertėjo parašu ir antspaudu. Prisiekusiojo vertėjo vertimas taip pat gali būti atliktas skaitmeniniu būdu. Tokiu atveju prisiekusio vertėjo parašas ir antspaudas pakeičiami jo skaitmeniniu parašu.

Oficialiai patvirtintos kopijos

Siekiant oficialiai patvirtinti kopijos autentiškumą, teksto pabaigoje turi būti pridėtas patvirtinimas, kuriame turi būti:

1 ) dokumento išdavėjas, išdavimo data ir vieta registre;

2) pareiškimas, kad kopija yra identiška originalui;

3 ) jeigu originalą išduoda ne administracinė įstaiga, patvirtinanti kopijos autentiškumą, – pareiškimas, kad kopija išduota pateikti tik rašte nurodytoms administracinėms įstaigoms;

4 ) duomenys apie dokumento spragas, brūkšnelius, šūkius, neįskaitomas teksto dalis, išbraukimo pėdsakus, kitus elementus, leidžiančius keisti dokumento originalo turinį, arba paskirus palaidus dokumento puslapius;

5) patvirtinimo vieta ir laikas, patvirtinimą išdavusio asmens vardas, pavardė ir parašas bei institucijos antspaudas.

Nuosprendžių registro išrašai išduodami popierine forma.

Notaro parengtos patvirtintos kopijos

Siekdamas patvirtinti faktą notaras išduoda notarinį patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti notaro nustatyti faktai, notaro parašas ir rašalinis antspaudas. Jame nurodoma jo pateikimo data ir vieta. Notariniai patvirtinimai gali būti ir skaitmeniniai. Tokiu atveju notaro parašas ir antspaudas pakeičiami jo skaitmeniniu parašu. Tik skaitmeninis dokumentas gali būti patvirtintas skaitmenine forma.

Patvirtindamas kopijos autentiškumą notaras pirmojo dokumento puslapio viršuje įrašo „kopija“. Šis reikalavimas netaikomas skaitmeniniams notariniams patvirtinimams.

Paskutinis naujinimas: 10/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.