Viešieji dokumentai

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Suomių ir švedų kalbos.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Į reglamento taikymo sritį patenkantys dokumentai, be kita ko, yra išrašai iš Informacijos apie gyventojus sistemos, parapijų išduodamos pažymos apie civilinę būklę, išrašas iš Nuosprendžių registro, kuriuo patvirtinamas asmens neteistumas, ir tam tikrais atvejais taip pat teismo sprendimas.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Suomijoje naudojamos visos daugiakalbės standartinės formos, išskyrus VIII priedą (veiksnumas sudaryti registruotą partnerystę). Jose visose, išskyrus XI priedą (informacijos apie teistumą nebuvimas), yra konkrečiai šaliai skirtų įrašų skilčių.

Standartinę formą galima pridėti prie išrašų iš Informacijos apie gyventojus sistemos, susijusių su gimimu, faktu, kad asmuo yra gyvas, mirtimi, santuoka, registruota partneryste ir nuolatine gyvenamąja vieta bei gyvenamąja vieta. Standartinę formą galima pridėti prie pažymos dėl teisės pagal Suomijos teisę būti sutuoktiems užsienio institucijos. Be to, standartinę formą galima pridėti prie išrašo iš Nuosprendžių registro, kuriuo patvirtinamas asmens neteistumas.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Suomijoje veikia įgaliotųjų vertėjų sistema, kuria rūpinasi Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta Egzaminų komisija. Įgaliotųjų vertėjų egzaminų komisija tvarko Įgaliotųjų vertėjų registrą: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtintas kopijas išduoda valstybiniai notarai. Notarų funkcijas atlieka Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūros (Digi- ja väestötietovirasto) pareigūnai. Alandų provincijoje valstybiniai notarai dirba Alandų Salų centrinėje administracijoje.

Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūra galima susisiekti:

per puslapį anglų kalba https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

puslapis suomių kalba: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Su Alandų provincijos centrine administracija galima susisiekti adresu https://www.ambetsverket.ax/

Be to, Suomijos atstovybėse užsienyje atliekamos tam tikros notarinės užduotys, jose išduodamos ir patvirtintos kopijos.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintoje kopijoje yra įgaliotojo vertėjo parašas. Informaciją apie vertėją galima pasitikrinti pirmiau nurodytame Įgaliotųjų vertėjų registre.

Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūros notarų išduodamas patvirtintas kopijas galima atpažinti iš apvalaus spaudo, kurio viduryje yra emblema su liūtu. Be to, jose yra valstybės notaro parašas ir vardas bei pavardė.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Žr. ankstesnį punktą.

Paskutinis naujinimas: 18/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.