Viešieji dokumentai

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Prancūzų kalba

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Orientacinis viešųjų dokumentų sąrašas:

a) gimimas

- gimimo liudijimas

- laikinasis gimimo liudijimas, radus naujagimį, arba skirtas valstybės globotiniui, neturinčiam žinomo gimimo liudijimo, arba kurio buvo paprašyta dėl gimimo konfidencialumo

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie gimimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kurį prieš santuoką išduoda notaras arba diplomatinė ar konsulinė įstaiga tuo atveju, kai nėra galimybės gauti viso gimimo liudijimo kopijos- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- OFPRA (pr. Office français de protection des réfugiés et apatrides – Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnyba) išduotas gimimo liudijimas

- prefekto išduotas kilmės liudijimas, pakeičiantis gimimo liudijimo išdavimą, jei nėra laikinojo gimimo liudijimo

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl gimimo liudijimo klaidų ištaisymo

b) faktas, kad asmuo yra gyvas

- asmens gyvumo faktą patvirtinantis liudijimas

c) mirtis

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- liudijimas dėl negyvo gimusio kūdikio

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, atstojantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie mirtį

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie dingimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba mirties liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl mirties liudijimo klaidų ištaisymo

- žyma „Miręs deportacijoje“

- žyma „Terorizmo auka“

- žyma „Miręs už Prancūziją“

- žyma „Miręs tarnaudamas tautai“

- OFPRA išduotas mirties liudijimas

d) vardas ir pavardė

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl įvaikinimo, kuriuo nustatomas vardas ir pavardė

- teismo sprendimo dėl dalinio įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas

- teismo sprendimas dėl dalinio įvaikinimo panaikinimo

-bendras pareiškimas dėl vardo ir pavardės pasirinkimo, patvirtintas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno

- nesutikimas dėl suteikto vardo ir pavardės, apie kurį pranešta civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnui

- pareiškimas dėl vardo ir pavardės pakeitimo, pateiktas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnui

- nutarimas dėl vardo ir pavardės pakeitimo

- civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno sprendimas dėl vardo ir pavardės pakeitimo, atsižvelgiant į užsienio šalies civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno išduotus civilinės būklės dokumentus

- teismo sprendimas dėl vardo ir pavardės pasikeitus tėvystei

e) santuoka, įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį

- santuokos liudijimas

- gimimo liudijimas

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- civilinės santuokos liudijimas

- diplomatinės arba konsulinės įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokinį veiksnumą

- f punkte nurodyti sprendimai, išskyrus sprendimus, susijusius su panaikinimu

- notaro išduotas liudijimas dėl vedybų sutarties buvimo

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl santuokos liudijimo klaidų ištaisymo

- OFPRA išduotas santuokos liudijimas

f) santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ar santuokos pripažinimas negaliojančia

- susitarimo dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu pateikimo notarui liudijimas

- susitarimo dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu pateikimo pažyma

- teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo

- teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium (separacijos)

- teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

g) registruota partnerystė, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę, ir registruotos partnerystės padėtis

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- PACS (pr. Pacte civil de solidarité – civilinė solidarumo sutartis) susitarimas, patvirtintas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba diplomatinių ir konsulinių pareigūnų (anksčiau – pirmosios instancijos teismo kanclerio)

- PACS susitarimas, parengtas autentišku dokumentu

- notaro, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba, iki 2017 m. spalio 31 d., pirmosios instancijos teismo kanclerio patvirtinimas dėl PACS susitarimo sudarymo, pakeitimo arba nutraukimo registracijos

- SCEC pažymėjimas, kad PACS susitarimas nesudarytas

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- mirties liudijimas

h) registruotos partnerystės nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ar registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančia

- gimimo liudijimas, kuriame nurodoma apie PACS susitarimo nutraukimą arba pripažinimą negaliojančiu

- notaro, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba, iki 2017 m. spalio 31 d., pirmosios instancijos teismo kanclerio patvirtinimas dėl PACS susitarimo nutraukimo registracijos

- teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium (separacijos)

- teismo sprendimas dėl PACS pripažinimo negaliojančiu

- SCEC pažymėjimas, kad PACS susitarimas nesudarytas

i) tėvystė

- pripažinimo liudijimas, pateiktas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnui

- pripažinimo liudijimas, parengtas autentišku dokumentu

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kuriuo patvirtinama civilinė būklė, išduotas gimimo vietos ar gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismo teisėjo

- teismo sprendimas, pakeičiantis civilinės būklės dokumentą

- apygardos teismo sprendimas, kuriuo nustatoma arba panaikinama tėvystė

j) įvaikinimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl įvaikinimo

- teismo sprendimo dėl dalinio įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas

- teismo sprendimas dėl dalinio įvaikinimo panaikinimo

- teismo sprendimas dėl valstybinio įvaikinimo (pr. adoption par la Nation)

k) nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta

- gyvenamosios vietos pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

- gyvenamosios vietos pakeitimo pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

l) pilietybė

- Prancūzijos pilietybės pažymėjimas

- administracinės institucijos priimto sprendimo dėl natūralizacijos arba Prancūzijos pilietybės grąžinimo patvirtinta kopija

- pareiškimas dėl Prancūzijos pilietybės, kuriame yra žyma, kad jis yra užregistruotas, kurį gavo arba pirmosios instancijos teismo kanceliarijos tarnybos direktorius dėl Prancūzijoje padarytų pareiškimų, arba administracinė institucija, arba Prancūzijos konsulas dėl užsienyje padarytų pareiškimų, užregistruotas arba pirmosios instancijos teismo kanceliarijos tarnybos direktoriaus dėl Prancūzijoje padarytų pareiškimų, arba Teisingumo ministerijos dėl užsienyje padarytų pareiškimų, arba už natūralizaciją atsakingos ministerijos dėl pareiškimų, susijusių su santuoka su Prancūzijos piliečiu

- teismo sprendimas, prie kurio pridedamas pažymėjimas, kad sprendimas neskundžiamas

- gimimo liudijimas su papildomu įrašu apie vieną iš pirmiau minėtų elementų.

m) teistumo nebuvimas, su sąlyga, kad su šiuo faktu susijusius dokumentus Sąjungos piliečiui išduoda jo pilietybės valstybės narės valdžios institucijos

– 3-as biuletenis, kuriame pažymima, kad teistumo nėra

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Su gimimu susijusi forma (1)

- gimimo liudijimas

- laikinasis gimimo liudijimas, radus naujagimį, arba skirtas valstybės globotiniui, neturinčiam žinomo gimimo liudijimo, arba kurio buvo paprašyta dėl gimimo konfidencialumo

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie gimimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kurį prieš santuoką išduoda notaras arba diplomatinė ar konsulinė įstaiga tuo atveju, kai nėra galimybės gauti viso gimimo liudijimo kopijos

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnybos (OFPRA) pažymėjimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- prefekto išduotas kilmės pažymėjimas, pakeičiantis gimimo liudijimo išdavimą, jei nėra laikinojo gimimo liudijimo ir jei reikia laikytis konfidencialumo

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl gimimo liudijimo klaidų ištaisymo

Su FAKTU, KAD ASMUO YRA GYVAS susijusi forma (2)

- pažymėjimas, kad asmuo yra gyvas (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

Su mirtimi susijusi forma (3)

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- liudijimas dėl negyvo gimusio kūdikio

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie mirtį

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie dingimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba mirties liudijimą

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl mirties liudijimo klaidų ištaisymo

- žyma „Miręs deportacijoje“

- žyma „Terorizmo auka“

- žyma „Miręs už Prancūziją“

- žyma „Miręs tarnaudamas tautai“

- Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnybos (OFPRA) pažymėjimas, pakeičiantis mirties liudijimą

Su santuoka susijusi forma (4)

- gimimo liudijimas

- santuokos liudijimas

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- civilinės santuokos liudijimas

- sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos)

- notaro išduotas liudijimas dėl vedybų sutarties buvimo

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl santuokos liudijimo klaidų ištaisymo

- Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnybos (OFPRA) pažymėjimas, pakeičiantis santuokos liudijimą

Su santuokiniu veiksnumu susijusi forma (5)

- diplomatinės arba konsulinės įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokinį veiksnumą

Su santuokine padėtimi susijusi forma (6)

- santuokos liudijimas

- gimimo liudijimas

- laikinasis gimimo liudijimas, radus naujagimį, arba skirtas valstybės globotiniui, neturinčiam žinomo gimimo liudijimo, arba kurio buvo paprašyta dėl gimimo konfidencialumo

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie gimimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kurį prieš santuoką išduoda notaras arba diplomatinė ar konsulinė įstaiga tuo atveju, kai nėra galimybės gauti viso gimimo liudijimo kopijos

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- OFPRA pažymėjimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl gimimo liudijimo klaidų ištaisymo

- diplomatinės arba konsulinės įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis kad asmuo yra nesusituokęs

Su registruota partneryste susijusi forma (7)

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- PACS (pr. Pacte civil de solidarité – civilinė solidarumo sutartis) susitarimas, patvirtintas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba diplomatinių ir konsulinių pareigūnų (anksčiau – pirmosios instancijos teismo kanclerio)

- PACS susitarimas, parengtas autentišku dokumentu

- civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno (anksčiau – pirmosios instancijos teismo kanclerio) patvirtinimas dėl PACS susitarimo sudarymo, pakeitimo arba nutraukimo registracijos

- Centrinės civilinės metrikacijos tarnybos (SCEC) pažymėjimas, kad asmuo nesudaręs PACS susitarimo

Su veiksnumu sudaryti registruotą partnerystę susijusi forma (8)

- gimimo liudijimas (kuriame nėra žymos apie sudarytą PACS susitarimą, žr. formos 5.2 skiltį)

Su registruotos partnerystės padėtimi susijusi forma (9)

- gimimo liudijimas (netaikoma užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

-teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą (netaikoma užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą (netaikoma užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- Centrinės civilinės metrikacijos tarnybos (SCEC) pažymėjimas, kad asmuo nesudaręs PACS susitarimo (užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

Su NUOLATINE GYVENAMĄJA VIETA ir (arba) GYVENAMĄJA VIETA susijusi forma (10)

- gyvenamosios vietos pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

- gyvenamosios vietos pakeitimo pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

Su teistumu susijusi forma (11)

– 3-as biuletenis, kuriame pažymima, kad teistumo nėra

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglų.

Prisiekusieji vertėjai raštu būtinai yra teismo ekspertai: ekspertų sąrašai, kurių kiekviename yra patvirtintiems (prisiekusiesiems) vertėjams skirta skiltis, pateikiami Kasacinio teismo interneto svetainėje:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Kasmet atnaujinami vertėjų raštu ekspertų sąrašai skelbiami šioje interneto svetainėje:

  • Kasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašas
  • kiekvieno iš 36 apeliacinių teismų sudaryti teismo ekspertų sąrašai, kuriuose taip pat nurodomi ekspertai, užregistruoti vertimo raštu ir žodžiu srityje. Apeliacinių teismų sudaryti teismo ekspertų sąrašai prireikus atnaujinami ir įvairiu periodiškumu perduodami Kasaciniam teismui. Kartais atnaujintą teismo ekspertų sąrašą galima gauti apsilankius tiesiogiai kai kurių apeliacinių teismų interneto svetainėse.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Visų pirma primenama, kad tam tikras kopijas ar papildomus dokumentus gali išduoti tik administracinės ar teisminės institucijos arba teisės specialistai. Tai taikoma teisminių arba autentiškų dokumentų kopijoms, kurias gali išduoti tik teismų kanceliarijos arba teismo pareigūnai (pavyzdžiui, notarai, antstoliai, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnai dėl tų civilinės būklės aktų, už kuriuos jie yra atsakingi).

Kitų dokumentų atžvilgiu Visuomenės ir viešojo administravimo institucijų santykių kodekso (pr. code des relations entre le public et l'administration) R113-10 straipsniu panaikinamas reikalavimas administracinėse procedūrose patvirtinti viešojo administravimo institucijos išduotų dokumentų fotokopijų atitiktį originalams, jei iki šiol teisės aktais nebuvo leidžiama pateikti paprastą fotokopiją. Tačiau tame pačiame teisės akte nustatyta, kad viešojo administravimo institucijos asmenų prašymu ir toliau tvirtina kopijas, kurių prašo užsienio institucijos. Institucijų, galinčių išduoti patvirtintas kopijas, sąrašo nėra. Tačiau Bendrojo savivaldybių kodekso (pr. Code général des collectivités territoriales) R. 2122-8 straipsnyje nustatyta, kad meras ir jo įgalioti savivaldybės tarnautojai gali patvirtinti šiuo tikslu pateiktų parašų ir dokumentų tikrumą.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojama, kaip turi būti įforminamas patvirtintas vertimas, nėra.

Tačiau patvirtintą vertimą galima nustatyti remiantis toliau nurodytais elementais.

Pirma, šis vertimas turi būti atliktas vertėjo, įrašyto į vieno iš apeliacinių teismų arba Kasacinio teismo ekspertų sąrašą.

Antra, paprastai patvirtintame vertime:

-          yra žyma „patvirtinama, kad atitinka originalą“ (pr. certifiée conforme à l’original),

-          kiekvienas puslapis yra sunumeruotas ir parafuotas vertėjo,

-          paskutiniame puslapyje yra prisiekusiojo eksperto parašas, antspaudas, vardas ir pavardė,

-          nurodomas unikalus teksto registracijos numeris (šį numerį suteikia ekspertas, teksto originalo ir vertimo numeris būna vienodas).

Tačiau nė vienas iš šių keturių elementų nėra privalomas.

Patvirtintos kopijos turi būti pažymėtos patvirtinimo antspaudu, jose turi būti nurodyta data ir jos turi būti pasirašytos tvirtinančiosios institucijos.

Tačiau teisminių arba autentiškų dokumentų patvirtintas kopijas arba papildomus dokumentus gali išduoti tik institucija, atsakinga už aktą, kurio kopija arba papildomas dokumentas pateikiamas. Tokiose kopijose ir papildomuose dokumentuose turi būti data, parašas ir, jei taikoma, dokumentą išdavusios institucijos antspaudas.

Civilinės būklės aktų kopijose ir išrašuose turi būti savivaldybės, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba Užsienio reikalų ministerijos centrinės civilinės metrikacijos tarnybos antspaudas ir už civilinės būklės aktą atsakingo civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno įrašyta data ir jo parašas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintos kopijos turi būti pažymėtos patvirtinimo antspaudu, jose turi būti nurodyta data ir jos turi būti pasirašytos tvirtinančiosios institucijos.

Tačiau teisminių arba autentiškų dokumentų patvirtintas kopijas arba papildomus dokumentus gali išduoti tik institucija, atsakinga už aktą, kurio kopija arba papildomas dokumentas pateikiamas. Tokiose kopijose ir papildomuose dokumentuose turi būti data, parašas ir, jei taikoma, dokumentą išdavusios institucijos antspaudas.

Civilinės būklės aktų kopijose ir išrašuose turi būti savivaldybės, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba Užsienio reikalų ministerijos centrinės civilinės metrikacijos tarnybos antspaudas ir už civilinės būklės aktą atsakingo civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno įrašyta data ir jo parašas.

Paskutinis naujinimas: 23/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.