Viešieji dokumentai

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Vokiečių kalba

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Taikymo sritis

Viešasis dokumentas

Gimimas

 • gimimo liudijimas
 • patvirtintas gimimo įrašą liudijantis išrašas

Patvirtinimas, kad asmuo yra gyvas

 • paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
 • papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Mirtis

 • mirties liudijimas
 • patvirtintas mirties įrašą liudijantis išrašas

Vardai, pavardės

 • gimimo liudijimas
 • santuokos liudijimas
 • civilinės partnerystės liudijimas

Santuoka

Santuokinis veiksnumas

Santuokinė padėtis

 • santuokos liudijimas
 • patvirtintas santuoką liudijantis išrašas
 • pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
 • paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
 • papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Santuokos nutraukimas

Santuoka negaliojanti

 • santuokos liudijimas
 • patvirtintas santuoką liudijantis išrašas

registruota partnerystė

Registruotos partnerystės sudarymo veiksnumas

 • civilinės partnerystės liudijimas
 • patvirtintas civilinės partnerystės sudarymą liudijantis išrašas
 • pažymėjimas civilinei partnerystei sudaryti

Registruotos partnerystės nutraukimas

 • civilinės partnerystės liudijimas
 • patvirtintas civilinės partnerystės sudarymą liudijantis išrašas

Kilmė

 • patvirtintas gimimo įrašą liudijantis išrašas

Gyvenamoji vieta

Gyvenamoji vieta

 • paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Pilietybė

 • pilietybės suteikimo liudijimas
 • Vokietijos pilietybės gavimo pareiškimu liudijimas
 • pilietybės netekimo liudijimas
 • pilietybės atsisakymo liudijimas
 • leidimas pasilikti Vokietijos pilietybę
 • pilietybės pažymėjimas
 • Vokietijos piliečio juridinio statuso pažymėjimas

Įvaikinimas

 • teismo sprendimas dėl įvaikinimo

Informacija apie neteistumą

 • teismo bylų registro išrašas

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešasis dokumentas

Pagalbinės medžiagos vertimui forma

Gimimo liudijimas

I priedas. Gimimas

Paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

II priedas. Patvirtinimas, kad asmuo yra gyvas

Mirties liudijimas

III priedas. Mirtis

Santuokos liudijimas

IV priedas. Santuoka

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

V priedas. Santuokinis veiksnumas

Papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

VI priedas. Santuokinė padėtis

Civilinės partnerystės liudijimas

VII priedas. Registruota partnerystė

Pažymėjimas civilinei partnerystei sudaryti

VIII priedas. Veiksnumas sudaryti registruotą partnerystę

Papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

IX priedas. Registruotos partnerystės padėtis

Paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

X priedas. Nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta

Informacijos apie teistumą nebuvimas

XI priedas. Informacijos apie teistumą nebuvimas

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Visų žemių sertifikuotų vertėjų raštu ir žodžiu sąrašas (tvarkomas Heseno žemės) skelbiamas svetainėje http://www.justiz-dolmetscher.de/. Jis laisvai prieinamas visiems ir jame veikia išsami paieškos funkcija (galima ieškoti, pvz., pagal federacinę žemę, teismą arba kalbą). Į sąrašą įtraukiami tik valstybės institucijų paskirti ir prisaikdinti vertėjai raštu ir žodžiu. Minėtoje svetainėje galima rasti ir atsakingas valdžios institucijas.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Vokietijos Federacinėje Respublikoje visos viešuosius dokumentus išduodančios valdžios institucijos ir tarnybos (metrikacijos tarnybos, gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigos, teismai) ir notarai yra įgalioti išduoti patvirtintas kopijas.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintos kopijos (pvz., teismo ir notarų dokumentų) yra pažymėtos žyma, kad kopija atitinka originalą, jos yra su išduodančiosios institucijos arba tarnybos antspaudu ir tvirtinančio asmens parašu (Tvirtinimo dokumentais įstatymo, vok. Beurkundungsgesetz, 42 straipsnio 1 dalis).  Patvirtinti vertimai yra su atitinkamą dokumentą išvertusio vertėjo antspaudu ir parašu.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintos kopijos (pvz., teismo ir notarų dokumentų) yra pažymėtos žyma, kad kopija atitinka originalą, jos yra su išduodančiosios institucijos arba tarnybos antspaudu ir tvirtinančio asmens parašu (Tvirtinimo dokumentais įstatymo, vok. Beurkundungsgesetz, 42 straipsnio 1 dalis). Patvirtinti vertimai yra su atitinkamą dokumentą išvertusio vertėjo antspaudu ir parašu.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.