Viešieji dokumentai

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą priimtinos kalbos yra graikų ir anglų.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Vieši dokumentai, priklausantys Reglamento (ES) 2016/1191 taikymo sričiai:

Teisingumo ministerijos atsakomybės sritis:

 • „informacijos apie teistumą nebuvimas“.

Vidaus reikalų ministerijos atsakomybės sritis:

 • gimimo registracijos liudijimas, siejamas su gimimu ir suaugusiojo asmens įvaikinimu (nepilnamečio įvaikinimas yra slaptas ir į administracinį dokumentą neįrašomas)
 • gimimo liudijimas, siejamas su gimimu, su tuo, kad asmuo yra gyvas, ir su fizinio asmens vardu ir pavarde
 • mirties liudijimas, siejamas su mirtimi
 • santuokos liudijimas, siejamas su santuoka ir santuokos nutraukimu, gyvenimo skyrium patvirtinimu ir santuokos pripažinimu negaliojančia
 • pažyma apie civilinę būklę, siejamas su civiline būkle, santuokos nutraukimu, gyvenimo skyrium patvirtinimu, santuokos pripažinimu negaliojančia, vaiko kilme, pilietybe, registruota partneryste ir registruotos partnerystės pabaiga
 • leidimas sudaryti santuoką, siejamas su santuokiniu veiksnumu
 • registruotos partnerystės liudijimas, siejamas su registruota partneryste ir registruotos partnerystės pabaiga
 • pilietybės liudijimas, siejamas su pilietybe.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo registracijos liudijimas, gimimo liudijimas, mirties liudijimas, santuokos liudijimas, leidimas sudaryti santuoką (santuokinis veiksnumas), pažyma apie civilinę būklę (santuokos atveju turi būti pateikta informacija apie santuoką, o registruotos partnerystės atveju turi būti pateikta informacija apie registruotą partnerystę), registruotos partnerystės liudijimas, pilietybės liudijimas.

Kalbant apie neteistumo pažymą, nėra numatyta konkrečioms šalims skirtų įrašų kategorijų, išskyrus nurodytas standartinėje daugiakalbių formų dalyje, vienodoje visoms valstybėms narėms.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pilietybės ir leidimo sudaryti santuoką atvejais atitinkamos savivaldybių institucijos priima užsienio dokumentų oficialius vertimus, kuriuos atliko:

 1. Užsienio reikalų ministerijos vertimo raštu tarnyba, arba
 2. įgaliotas nuolatinis Graikijos konsulinės įstaigos išduodančiojoje šalyje valstybės tarnautojas, arba
 3. Jonijos universiteto Užsienio kalbų, vertimo raštu ir žodžiu katedrą baigęs vertėjas raštu, arba
 4. Graikijos advokatas, atitinkantis Advokatų kodekso Įstatymo Nr. 4194/2013 (Vyriausybinis leidinys, I serija, Nr. 208) 36 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

Kitų asmenų, kurie pagal Graikijos teisę būtų įgalioti atlikti sertifikuotus vertimus, sąrašo nėra.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Valdžios institucijos, įgaliotos daryti patvirtintas Registro tarnybos aktų kopijas, yra šiuos aktus išdavę Registro tarnybos pareigūnai. Graikijos gyventojų registrų išduotų pažymų kopijų išduoti nenumatyta, nes piliečiai kiekvieną kartą prašo išduoti tiek pažymų, kiek jie privalo pateikti įvairioms valdžios institucijoms.

Neteistumo pažyma išduodama taip: i) Graikijoje gimusiems asmenims pažymą išduoda jų gimimo vietos pirmosios instancijos teismo prokuratūra, tiksliau – Informacijos apie teistumą skyrius, o ii) užsienyje gimusiems asmenims arba asmenims, kurių gimimo vietos negalima patikrinti, pažymą išduoda Teisingumo ministerijos centrinė administracija, tiksliau – Informacijos apie teistumą ir malones skyrius.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

i. Kad užsienio kalba parengto dokumento vertimas būtų laikomas galiojančiu, prie jo kaip priedas turėtų būti pridėtas užsienio kalba parengto dokumento originalas arba patvirtinta jo kopija. Be to:

A. jeigu vertimą atlieka Užsienio reikalų ministerijos vertimo raštu tarnyba, vertėjas turi patvirtinti, kad atitinkamas (išverstas) dokumentas yra tikslus pridedamo dokumento vertimas; vertėjo parašo autentiškumą turi būti patvirtinusi minėtoji vertimo raštu tarnyba; toje dokumento vietoje, kurioje susijungia jo puslapiai, turi būti Užsienio reikalų ministerijos spaudas. Be to, išverstame dokumente turi būti pateikta vertimo raštu tarnybos informacija, o kiekvieno puslapio antraštėje graikų, anglų ir prancūzų kalbomis būtinai turi būti užrašyti žodžiai „OFICIALUS VERTIMAS“; antraštėje taip pat turi būti nurodytas bylos, laikomos vertimo raštu tarnyboje, numeris; poraštėje taip pat graikų, anglų ir prancūzų kalbomis turi būti nurodyta tarnybos informacija, t. y. „GRAIKIJOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VERTIMO RAŠTU TARNYBA“.

B. Jeigu vertimą atlieka advokatas, turi būti patvirtinta, kad atitinkamas (išverstas) dokumentas yra tikslus pridedamo dokumento vertimas ir kad advokatas pakankamai moka kalbas, iš kurios ir į kurią jis vertė; toje dokumento vietoje, kurioje susijungia jo puslapiai, turi būti advokato spaudas.

C. Jeigu vertimą atlieka konsulatas arba ambasada, pakanka, kad vertimas būtų atliktas vienoje iš šių valdžios institucijų ir būtų jos patvirtintas, neatsižvelgiant į vertėjų tapatybes ir jų santykius su konsulatu ar ambasada.

ii) Kad neteistumo pažymos kopija būtų laikoma galiojančia, pakanka, kad ją būtų išspausdinęs sertifikuotas Nacionalinio nuosprendžių registro informacinės sistemos naudotojas. Kiekvienos neteistumo pažymos kopijos autentiškumą galima patikrinti pagal jos „tikrinimo kodo numerį“ (unikalų identifikatorių), jos registracijos numerį ir jos išdavimo datą, nurodytus Nacionalinio nuosprendžių registro portale adresu http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm ir visų pirma naudojantis Teistumo tikrinimo paslauga.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Registro tarnybos aktų patvirtintas kopijas, kurios bus pridedamos prie daugiakalbių standartinių formų, gali daryti tik Registro tarnybos pareigūnas. Ant šių patvirtintų fotokopijų turi būti Registro tarnybos pareigūno parašas ir atitinkamą dokumentą išdavusios savivaldybės spaudas.

Ypatingos neteistumo pažymos kopijų savybės yra tikrinimo kodo numeris, registracijos numeris, data ir vandens ženklai ant formos.

Paskutinis naujinimas: 02/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.