Viešieji dokumentai

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Vengrų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

a) gimimas:

gimimo liudijimas;

b) kad asmuo gyvas:

pažymėjimas, kad asmuo yra gyvas;

c) mirtis:

mirties liudijimas, teismo nutartis, kuria skelbiama mirties prezumpcija, teismo nutartis, kuria užregistruojamas mirties atvejis;

d) vardas, pavardė: vardo ir pavardės keitimo liudijimas;

e) santuoka, kliūčių santuokai nebuvimą ir santuokinę padėtį:

santuokos liudijimas, pažyma apie santuokinę padėtį;

f) santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) arba santuokos pripažinimas negaliojančia:

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, teismo sprendimas dėl santuokos galiojimo, teismo sprendimas, kuriuo nustatomas santuokos buvimo arba nebuvimo faktas;

g) registruota partnerystė, įskaitant kliūčių sudaryti registruotą partnerystę nebuvimą ir registruotos partnerystės statusą:

registruotos partnerystės liudijimas, pažyma apie santuokinę padėtį;

h) registruotos partnerystės panaikinimas, gyvenimas skyrium (separacija) arba registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančia:

nutarimas dėl registruotos partnerystės nutraukimo notaro akivaizdoje;

i) tėvystė arba motinystė:

gimimo liudijimas, teismo sprendimas, kuriuo nustatoma tėvystė, teismo nutartis arba sprendimas, kuriais atmetama tėvystės prezumpcija, teismo sprendimas, kuriuo nustatoma motinystė;

j) įvaikinimas:

globos institucijos sprendimas dėl įvaikinimo, teismo sprendimas dėl įvaikinimo panaikinimo;

k) nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta:

oficialaus leidimo gyventi šalyje kortelė;

l) pilietybė:

pilietybės pažymėjimas;

m) informacija apie neteistumą: teismo bylų registro išrašas;

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

1) gimimo liudijimas, mirties liudijimas, santuokos liudijimas ir registruotos partnerystės liudijimas, išduoti po 2014 m. liepos 1 d., jei liudijimo turinys nebuvo pakeistas prieš išduodant standartinę formą;

2) pažymėjimas, kad asmuo yra gyvas;

3) pažyma apie santuokinę padėtį;

4) oficialaus leidimo gyventi šalyje kortelė;

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Vengrijoje patvirtintas vertimas – tai toks vertimas, kurį parengė organizacija, įgaliota pateikti patvirtintus vertimus.

Pagal Vengrijos įstatymus bendrosiomis aplinkybėmis patvirtintus teisės vertimus gali pateikti tik Vengrijos vertimo raštu ir dokumentų tvirtinimo tarnyba (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., arba OFFI Zrt.).

Notarai, turintys leidimą rengti dokumentus užsienio kalba, gali pateikti patvirtintus į notaro kompetencijos sritį patenkančių viešųjų dokumentų ir jų priedų vertimus arba patvirtinti tokių dokumentų vertimų tikslumą. Notarų, turinčių licenciją rengti dokumentus tam tikra kalba, paiešką galima atlikti šioje interneto svetainėje https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Vengrijos karjeros konsulinis pareigūnas, kurį užsienio reikalų ministras įgaliojo atlikti tam tikras notarines užduotis, gali parengti konsulinį pažymėjimą,

kuriuo patvirtinamas vertimas, įskaitant to paties pareigūno atliktą vertimą. Šiuo metu galiojantį konsulinių pareigūnų, įgaliotų išduoti pažymėjimus, sąrašą galima rasti čia: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Iš esmės kiekviena įstaiga yra įgaliota daryti patvirtintas kopijas pagal savo darbo tvarkos taisykles ir savo kompetencijos ribose.

Notarai gali išduoti pažymą, patvirtinančią, kad kopija atitinka jiems pateiktą dokumentą.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

OFFI Zrt. parengti patvirtinti vertimai

A. Elementai, naudojami nuo 2018 m. liepos 2 d.

1. OFFI parengia savo patvirtintus vertimus ant 210 x 297 mm popieriaus su apsaugos priemonėmis, giljoširuotės rėmeliu ir kuriame yra elementų, matomų tik kelis kartus padidinus.

2. Tekstas pateikiamas bordo spalvos rėmelyje, virš kurio atspausdintas Vengrijos herbas, bendrovės pavadinimas ir logotipas. Į pirmąją eilutę bordo spalvos rėmelyje ir į eilutę virš patvirtinimo įrašomas unikalus dokumento identifikavimo kodas.

3. Ant atskiro lapo atspausdintas patvirtintas vertimas segikliu prisegamas prie išversto autentiško dokumento segtuvo arba jo patvirtintos kopijos, o ant sąsagėlės užklijuojama kvadratinė, 30 × 25 mm apsaugos etiketė , ant kurios atspausdintas OFFI logotipas, holografinė juostelė ir unikalus serijos numeris. Ši etiketė yra esminė patvirtinimo dalis.

4. Kalbant apie vertimą iš užsienio kalbos į vengrų kalbą, ant vertimo vengrų kalba įtraukiamas šis patvirtinimo įrašas:

„Vengrijos vertimo raštu ir dokumentų tvirtinimo tarnyba patvirtina, kad šis patvirtintas vertimas tiksliai atitinka pridėto dokumento tekstą.

Vengrijos vertimo raštu ir dokumentų tvirtinimo tarnyba neprisiima atsakomybės už dokumento, kuris yra vertimo pagrindas, autentiškumą ir turinį.“

Po to nurodoma išdavimo vieta ir data, padedamas originalus parašas mėlynu rašalu, įspaudžiamas vardo ir pavardės spaudas ir pateikiamas tekstas „generalinio direktoriaus vardu“.

Kalbant apie vertimą į užsienio kalbą, nurodytas patvirtinimo įrašas įrašomas į vertimą į atitinkamą kalbą.

B. Elementai, naudojami iki 2018 m. liepos 2 d.

Elementai ir patvirtinimo įrašai yra tokie patys, kaip aprašytieji A punkte, išskyrus šiuos skirtumus:

1. Ant popieriaus su apsaugos priemonėmis kitos pusės, viršutiniame dešiniajame kampe matyti atspausdintas brūkšninis kodas ir unikalus atpažinties kodas.

2. Patvirtintas vertimas, atspausdintas atskirame lape, surišamas su išverstu autentišku dokumentu arba patvirtinta jo kopija raudona, balta ir žalia virvele, kurios galai pritvirtinami prie dokumento patvirtinta OFFI etikete, ant kurios uždedamas oficialus OFFI antspaudas, dedamas taip, kad būtų neįmanoma atskirti dokumentų nepažeidžiant etiketės.

3. Kalbant apie vertimą iš užsienio kalbos į vengrų kalbą, po patvirtinimo įrašo vengrų kalba vertime nurodoma išdavimo vieta ir data, padedamas originalus parašas mėlynu rašalu ir pateikiamas tekstas „generalinio direktoriaus vardu“.

3. OFFI parengtų elektroninių patvirtintų vertimų ypatumai

Vertimo ir patvirtinimo spaudo tekstas atrodo taip pat, kaip ir popierinės versijos.

Elektroniniu būdu patvirtintas vertimas įkeliamas į OFFI parengtą aplanką (.es3 arba .dossszie formatu), į kurį taip pat įkeliama pirminė rinkmena, pateikta vertimui. Be elektroniniu būdu pasirašyto elektroniniu būdu patvirtinto vertimo su OFFI elektroniniu antspaudu (.pdf formatu), į aplanką įkeltas vertimui pateiktas originalas taip pat išlaiko savo autentiškumą.

Pirminė rinkmena ir rinkmena, kurioje yra vertimas, įkeliamos į aplanką tokiu būdu, kad atskyrus rinkmenas būtų sunaikinamas patvirtinimas, taigi kartu pateikiamos bylos patikimai „sujungiamos“ viena su kita.

E. patvirtinimas garantuoja, kad vertimą parengė OFFI Zrt., rinkmenų turinys po patvirtinimo nepasikeitė ir kad galutinio vertimo teksto turinys yra toks pat kaip versti pateikto teksto.

Notaro parengti patvirtinti vertimai

Notarų parengti patvirtinti vertimai identifikuojami naudojant notaro bylos numerį. Vertimas raštu turi būti pateikiamas ant dokumento originalo arba prie jo prisegamas. Originalaus dokumento vertimą notarai tvirtina vertimo pabaigoje pridėdami patvirtinimo įrašą.


Karjeros konsulinių pareigūnų patvirtinti vertimai

Vertimas raštu turi būti pateikiamas ant dokumento originalo arba prie jo prisegamas ir prie vertimo pridedamas patvirtinimo įrašas. Galiausiai, vertimo pabaigoje turi būti pridedamas teiginys, kuriuo patvirtinama, kad vertimas tiksliai atitinka dokumento originalą.

Jeigu karjeros konsulinis pareigūnas vertimą prisega prie dokumento originalo, jie turi būti surišami raudona, balta ir žalia virvele, ant kurios klijuojama balta apskrita lipni etiketė, kuri antspauduojama iš abiejų pusių numeruotu diplomatinio atstovavimo antspaudu.

Patvirtinimo įrašo tekstas yra toks:

Patvirtinu, kad man pateiktas (mano parengtas) vertimas tiksliai atitinka pridėtą dokumentą ……………………………………………………………………………. kalba.-----------------------------------

Užsakovas sumokėjo .................................................... konsulinį mokestį.
Bylos numeris: …………………………………………………………………………..

Parengta (data): ...............................................................................

antspaudas

parašas

Šis įrašas taip pat gali būti pateikiamas kita forma, jeigu ji negali būti atskirta nuo dokumento originalo arba vertimo ir joje yra šie privalomi elementai:

a) nurodyta užsienio kalba, iš kurios dokumentas yra išverstas,

b) pabraukiamas tinkamas formuluotės „man pateiktas (mano parengtas) vertimas“ variantas, pagal tai, ar konsulinis pareigūnas patvirtina jam pateikto ar jo paties parengto vertimo tikslumą,

c) sumokėto konsulinio mokesčio suma,

d) bylos numeris,

e) data,

f) numeruotas diplomatinio atstovavimo spaudas,

g) karjeros konsulinio pareigūno parašas,

h) jo, kaip karjeros konsulinio pareigūno, pareigos.

Nurodant datą, skliaustuose metus, mėnesį ir dieną būtina užrašyti žodžiais.

Dažniausiai įrašas įspaudžiamas spaudu ant dokumento arba ant atskiro lapo, kuris negali būti atskirtas nuo dokumento originalo arba jo vertimo.

Prireikus konsulinis patvirtinimas taip pat gali būti parengiamas užsienio kalba, laikantis pirmiau aprašytų parametrų, jei tai priimtina priimančiosios šalies valdžios institucijoms.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Notaro parengtos patvirtintos kopijos

Notaras gali patvirtinti dokumento kopiją, jei dokumentas, iš kurio buvo padaryta kopija, yra aiškiai įskaitomas. Notaras palygina kopiją su dokumento originalu ir patvirtina, kad kopija atitinka originalą, ant kopijos uždėdamas patvirtinimo įrašą.

Patvirtinimo įraše turi būti nurodyta:

a) ar kopija buvo padaryta iš dokumento originalo, ar iš oficialaus dublikato ar jo kopijos,

b) ar ant pateikto dokumento buvo žyminio mokesčio ženklas,

c) ar kopija yra tik originalo dalis,

d) ar ant dokumento originalo matyti kokių nors pakeitimų, pažeidimų, arba yra kitų susirūpinimą keliančių aplinkybių.

Šios taisyklės turi būti mutatis mutandis taikomos tvirtinant elektroninę kopiją arba išrašą, parengtus notarui prižiūrint iš dokumento arba elektroninės duomenų bazės, ir tvirtinant popierinę kopiją arba išrašą, parengtus iš elektroninio dokumento. Notaras pasirašo elektroninę kopiją arba išrašą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prie patvirtinto elektroninio dublikato arba patvirtintos elektroninės kopijos nereikia pridėti patvirtinimo įrašo, jei jie parengti iš nepažeisto popierinio dokumento arba elektroninio notarinio dokumento ir pateikiamas visas dokumentas, notaro kvalifikuotas elektroninis parašas ir laiko žyma.

Teismo parengtos patvirtintos kopijos

Teismo parengtoje teismui pateikto dokumento kopijoje arba kitur parengtoje ir teismui patvirtinti pateiktoje kopijoje turi būti:

a) frazė „tikra kopija“,

b) asmens, parengusio kopiją, parašas,

c) teismo antspaudas,

d) kopijos padarymo laikas ir data.

Jeigu bylos medžiaga pateikiama kaip elektroninis dokumentas, darant popierinę kopiją, paremtą išspausdintu elektroniniu dokumentu, turi būti taikomos pirmiau minėtos taisyklės. Jei prašoma pateikti teismo sprendimo, kuris buvo sukurtas kaip elektroninis dokumentas, popierinę kopiją, kopijoje turi būti nurodyta elektroninio dokumento laiko žyma ir elektroninis parašas, taip pat nurodomas asmuo, kurio elektroninis parašas įrašytas elektroniniame dokumente.

Paskutinis naujinimas: 02/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.