Viešieji dokumentai

Italija

Turinį pateikė
Italija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Gali būti vartojamos šios kalbos:

italų (oficialioji šalies kalba);

vokiečių Trentino-Alto Adidžės regione, kuriam suteiktas specialusis statusas (Prezidento dekretai Nr. 670, 1972 08 31, ir Nr. 574, 1988 07 15);

prancūzų Aostos slėnio regione, kuriam suteiktas specialusis statusas (Konstitucinio įstatymo Nr. 4, 1948 02 26, 38 straipsnis);

slovėnų Friulio-Venecijos Džulijos regione, kuriam suteiktas specialusis statusas (Įstatymo Nr. 38, 2001 02 23, 8 straipsnis).

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti viešieji dokumentai visų pirma yra šie „servizi demografici“ (civilinės būklės ir gyventojų registravimo įstaigų) išduoti dokumentai:

Taikymo sritis

Viešieji dokumentai

Gimimas

 • Gimimo liudijimas (certificato di nascita)
 • Išrašas iš gimimų registro (estratto dell’atto di nascita)
 • Išsami gimimų registro įrašo kopija (copia integrale atto di nascita)

Gyvenimas

 • Gyvenimo liudijimas (certificato di esistenza in vita)

Mirtis

 • Mirties liudijimas (certificato di morte)
 • Išrašas iš mirčių registro (estratto dell’atto di nascita)
 • Išsami mirčių registro įrašo kopija (copia integrale atto di morte)

Vardas, pavardė

 • Gimimo liudijimas
 • Išrašas iš gimimų registro
 • Išsami gimimų registro įrašo kopija

Santuoka, įskaitant galimybę sudaryti santuoką ir civilinę būklę

 • Santuokos liudijimas (certificato di matrimonio)
 • Išrašas iš santuokų registro (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Išsami santuokų registro įrašo kopija (copia integrale atto di matrimonio)
 • Galimybės sudaryti santuoką pažyma (certificato di capacità di contrarre matrimonio) arba laisvės sudaryti santuoką pažyma (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Civilinės būklės pažyma (certificato di stato civile)
 • Išrašas iš gimimų registro

Santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium arba santuokos panaikinimas

 • Santuokos liudijimas
 • Sutrumpintas išrašas iš santuokų registro (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Išsami susitarimo dėl gyvenimo skyrium arba santuokos nutraukimo kopija (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Išrašas iš gimimų registro

Registruota partnerystė, įskaitant galimybę sudaryti registruotą partnerystę ir registruotų partnerių civilinė būklė

 • Civilinės partnerystės pažyma (certificato di unione civile)
 • Išrašas iš civilinių partnerysčių registro (estratto di costituzione di unione civile)
 • Išsami civilinių partnerysčių registro įrašo kopija (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Galimybės sudaryti civilinę partnerystę pažyma (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Išrašas iš gimimų registro

Registruotos partnerystės panaikinimas

 • Išrašas iš civilinių partnerysčių registro
 • Išrašas iš gimimų registro

Tėvystė

 • Išrašas iš gimimų registro, kuriame nurodyti tėvas ir mama (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta

 • Gyvenamosios vietos pažyma (certificato di residenza)

Pilietybė

 • Pilietybės pažyma (certificato di cittadinanza)
 • Išrašas iš gimimų registro

Įvaikinimas

 • Išrašas iš gimimų registro

Neteistumas

 • Pažyma apie (ne)teistumą (certificato del casellario giudiziale)

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešieji dokumentai

Daugiakalbės standartinės formos

Gimimo liudijimas

I priedas. Gimimas

Gyvenimo liudijimas

II priedas. Gyvenimas

Mirties liudijimas

III priedas. Mirtis

Santuokos liudijimas

IV priedas. Santuoka

Galimybės sudaryti santuoką pažyma arba laisvės sudaryti santuoką pažyma

V priedas. Galimybė sudaryti santuoką

Civilinės būklės pažyma

VI priedas. Civilinė būklė

Civilinės partnerystės pažyma

VII priedas. Registruota partnerystė

Galimybės sudaryti civilinę partnerystę pažyma

VIII priedas. Galimybė sudaryti registruotą partnerystę

Civilinės partnerystės pažyma

IX priedas. Registruotų partnerių civilinė būklė

Gyvenamosios vietos pažyma

X priedas. Nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta

Pažyma apie (ne)teistumą

XI priedas. Neteistumas

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Oficialaus vertėjų raštu ir žodžiu sąrašo nėra. Tačiau vertėjai raštu ir žodžiu gali kreiptis į teismus, kad šie įtrauktų juos į savo teisminių konsultantų sąrašus.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Pagal 2000 m. gruodžio 28 d. Prezidento dekreto Nr. 445 18 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį kopijas gali patvirtinti:

- valstybės tarnautojas (pubblico ufficiale), kuris išdavė pažymą, kuris laiko jos originalą arba kuriam dokumentas turuti būti pateiktas;

notaras (notaio);

teismo tarnautojas (cancelliere);

savivaldybės sekretorius (segretario comunale) arba kitas mero paskirtas tarnautojas.

Užduotys, susijusios su gyventojų registru arba civilinė būkle, priklauso vyriausybės kompetencijai ir yra vykdomos savivaldybių vadovų (kurie yra valstybės tarnautojai) ir jų paskirtų darbuotojų.

Valstybės tarnautojai išduoda gyventojų registro pažymas (Prezidento dekreto Nr. 223/1989 33 straipsnis) ir atitinkamuose registruose padarytų civilinės būklės įrašų išrašus (Prezidento dekreto Nr. 396/2000 106–108 straipsniai).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Jei prie dokumento reikia pridėti patvirtintą vertimą į italų kalbą, vertimo iš užsienio kalbos tikrumas turi būti patvirtintas diplomatinės arba konsulinės įstaigos arba oficialaus vertėjo raštu arba žodžiu, kuris vertimo tikrumą tvirtina davęs priesaiką. Diplomatinė arba konsulinė įstaiga arba oficialus vertėjas raštu arba žodžiu įrašo savo pavadinimą arba pavardę, pasirašo dokumentą arba pažymi jį įstaigos antspaudu ir parašu; taip pat įrašomas patvirtinimas, kad vertimą atlikęs asmuo prisiima už jį atsakomybę.

Kopijos tikrumas patvirtinamas jos apačioje nurodant, kad kopija tikra; tai padaro įgaliotas valstybės tarnautojas. Taip pat nurodoma kopijos padarymo data ir vieta, puslapių skaičius, tvirtinančio asmens vardas, pavardė ir pareigos ir galiausiai ji patvirtinama parašu ir įstaigos antspaudu. Jei pažymos ar dokumento kopiją sudaro keli puslapiai, valstybės tarnautojas taip pat pasirašo kiekvieno puslapio apačioje.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Kaip nurodyta anksčiau dėl 24 straipsnio 1 dalies e punkto, dokumentų kopijos tvirtinamos įgaliotam valstybės tarnautojui įrašant tekstą, kuriuo patvirtinama, kad kopija atitinka originalą.

Taip patvirtina kopija laikoma autentiška (autentica) ir turi tokią pačią teisinę galią kaip originalas.

Paskutinis naujinimas: 22/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.