Viešieji dokumentai

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Latvių kalba.

Tam tikrais įstatymuose labai siaurai apibrėžtais atvejais gali būti taikomos išimtys: pavyzdžiui, Imigracijos įstatyme (Imigrācijas likums), nustatyta, kad dėl paramos patvirtinimo arba leidimo gyventi pratęsimo reikalaujami dokumentai (pvz., neteistumo pažyma, dokumentų, kuriais patvirtinamas giminystės arba artumo ryšys, kopijos arba kiti dokumentai, kurių reikalaujama pagal Latvijos teisės aktus) gali būti pateikiami latvių, anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbomis.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Gimimas: gimimo liudijimas (dzimšanas apliecība) arba išrašas iš Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento (Dzimtsarakstu departaments) gimimų registro (izziņa no dzimšanas reģistra); gimimo liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos (Dzimtsarakstu nodaļa); išrašas iš gyventojų registro (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); gimimo liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Kad asmuo yra gyvas: notaro (zvērināts notārs) išduotas pažymėjimas; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduotas pažymėjimas.

Mirtis: Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento išduotas mirties liudijimas (miršanas apliecība) arba išrašas iš mirčių registro (izziņa no miršanas reģistra); vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas arba išrašas iš mirčių registro; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; mirties liudijimas (originalus arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Vardas ir pavardė: Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento priimtas sprendimas dėl vardo ir (arba) pavardės pakeitimo (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu); Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento išduotas pažymėjimas; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Santuoka, įskaitant kliūčių santuokai nebuvimą: santuokos liudijimas (laulības apliecība) arba išrašas iš santuokų registro (izziņa no laulības reģistra), išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; santuokos liudijimas arba išrašas iš santuokų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos; santuokos liudijimas, išduotas vienos iš Civiliniame įstatyme (Civillikums) išvardytų religinių bendruomenių dvasininko; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; santuokos liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Latvija neišduoda dokumento, patvirtinančio asmens veiksnumą tuoktis. Vietoj tokios pažymos asmuo gali prašyti pateikti informaciją apie jų santuokinę padėtį.

Santuokos nutraukimas arba santuokos pripažinimas negaliojančia: notarinis dokumentas (notariāls akts), patvirtinantis santuokos nutraukimą (laulības šķiršanas apliecība); teismo sprendimas (tiesas nolēmums); Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduotas pažymėjimas; Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento išduotas išrašas iš santuokų registro, kuriame nurodyta, kad santuoka nutraukta; išrašas iš santuokų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos, kuriame nurodyta, kad santuoka nutraukta.

Vaiko ir tėvų giminystės santykiai: teismo sprendimas; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Įvaikinimas: teismo sprendimas; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro.

Nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje; išrašas iš gyventojų registro, išduotas vietos valdžios institucijos.

Pilietybė: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Informacija apie neteistumą: išrašas iš nuosprendžių registro (izziņa no sodu reģistra), išduotas Vidaus reikalų ministerijos Informacijos centro (Informācijas centrs); Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduota pažyma.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimas: gimimo liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; gimimo liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; gimimo liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Kad asmuo yra gyvas: notaro išduotas pažymėjimas; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduotas pažymėjimas.

Mirtis: mirties liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas arba išrašas iš mirčių registro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; mirties liudijimas (originalus arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Santuoka: santuokos liudijimas arba išrašas iš santuokų registro, išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; santuokos liudijimas arba išrašas iš santuokų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos; santuokos liudijimas, išduotas vienos iš Civiliniame įstatyme išvardytų religinių bendruomenių dvasininko; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; santuokos liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Santuokinė padėtis: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje; išrašas iš gyventojų registro, išduotas vietos valdžios institucijos.

Informacija apie neteistumą: išrašas iš nuosprendžių registro, išduotas Vidaus reikalų ministerijos Informacijos centro; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduota pažyma.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Tokių sąrašų nėra, nes Latvijoje vertimą gali patvirtinti bet kuris fizinis asmuo, teisės aktuose nustatyta tvarka prisiimantis atsakomybę už bet kokią žalą, padarytą dėl dokumento vertimo klaidų.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Dokumentų kopijas gali patvirtinti notaras; išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus reikalaujama, kad kopiją patvirtintų notaras, jos tikslumą taip pat gali patvirtinti atitinkama organizacija (Įstatymo dėl dokumentų teisinės galios (Dokumentu juridiskā spēka likuma) 6 straipsnis).

Dokumento kopijos tikslumą taip pat gali patvirtinti fizinis asmuo, kuris yra dokumento autorius. Fizinis asmuo taip pat gali patvirtinti dokumento, kurį gavo iš kito fizinio asmens arba organizacijos, kopijos tikslumą, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose reikalaujama autoriaus sutikimo.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Vertėjas raštu patvirtina vertimo tikslumą paskutiniame vertimo raštu puslapyje, po teksto latvių kalba. Vertėjas raštu įrašo žodžius TUULKOJUMS PAREIZS („vertimas tikslus“) didžiosiomis raidėmis, vertėjo vardą, pavardę ir asmens tapatybės numerį, padeda vertėjo parašą, įrašo patvirtinimo vietos pavadinimą ir patvirtinimo datą (žr. Kabineto nutarimą Nr. 291 dėl dokumentų vertimo į oficialiąją kalbą patvirtinimo procedūrų (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Panašūs reikalavimai taikomi patvirtintoms kopijoms (žr. kitą punktą).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Žodis KOPIJA turi būti įrašomas didžiosiomis raidėmis pirmojo puslapio viršutiniame dešiniajame kampe. Pažymėjimą sudaro žodžiai KOPIJA PAREIZA (kopija tiksli), rašomi didžiosiomis raidėmis; pilnos oficialios pareigūno, patvirtinančio kopijos tikslumą, pareigos (įskaitant visą organizacijos pavadinimą ir, prireikus, kitą informaciją, kuri leidžia akivaizdžiai identifikuoti asmenį), pareigūno parašas ir perskaitomai parašytas pareigūno vardas ir pavardė; ir patvirtinimo data.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.