Viešieji dokumentai

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Lietuvos Respublikos valstybine kalba − lietuvių kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

24 (1) (b) straipsnis:

a) gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

b) notarinis patvirtinimas, kad fizinis asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)

c) mirties liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

mirties įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

d) vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas (išduodamas nuo 2005-12-04 iki 2017-01-01)

civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

e) Santuoka:

santuokos liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

santuokos įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

Santuokinis veiksnumas:

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Konsulinės pažymos apie šeiminę padėtį

Pažyma apie šeiminę padėtį

f) santuokos nutraukimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia

dokumentas, patvirtinantis gyvenimą skyrium (separaciją), neišduodamas

g) –

h) –

i) gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo

teismo sprendimas nustatyti motinystę (tėvystę);

teismo sprendimas dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo;

j) gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

teismo sprendimas įvaikinti

k) pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Gyventojų registro pažyma apie asmens duomenis

l) pasas/ asmens tapatybės kortelė

gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

Įsakymai ar sprendimai dėl pilietybės įgijimo, netekimo, atkūrimo

m) pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

24 (1) (c) straipsnis:

a) gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

b) -

c) mirties įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

d) -

e) santuokos įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

k) pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Gyventojų registro pažyma apie asmens duomenis

m) pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Sertifikuotų vertėjų sąrašo nėra.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

- notarai

- valstybės ir savivaldybės įstaigos (jų išduodamų dokumentų kopijoms).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Nėra patvirtintų vertimų ir specifinių reikalavimų vertimams ar jų patvirtintoms kopijoms. Dažniausiai praktikoje vertimus atlieka vertimų biurai ar vertėjai, todėl dokumente nurodoma, kad dokumentą vertė vertėjų biuras ar vertėjas. Atskirais atvejais gali būti patvirtintas vertėjo parašas ar vertimo tikrumas notaro.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Kai dokumentą tvirtina valstybės ir savivaldybės įstaigos:

Įstaigos sudaryto dokumento kopijos pabaigoje dedama tikrumo žyma, kurią sudaro žodžiai „Kopija tikra“ („Nuorašas (Išrašas) tikras“), dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą tvirtinančio įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data.

Jei elektroninio dokumento popierinio nuorašo tikrumas tvirtinamas informacinių technologijų priemonėmis tokius įgaliojimus turinčio juridinio asmens, tikrumo žymą sudaro žodžiai „Nuorašas tikras“, įgaliojimus tvirtinti turinčio juridinio asmens pavadinimas bei data. Tikrumo žymoje taip pat gali būti dedamas antspaudas.

Notarinio liudijimo formoje įrašoma: notarinio veiksmo atlikimo data, notarinį veiksmą atlikusio notaro biuro pavadinimas, vardas ir pavardė, notariniame registre įregistruoto notarinio veiksmo numeris, notaro atlyginimo už atliktą notarinį veiksmą dydis (kai notaras atleidžia nuo atlyginimo mokėjimo, rašomi žodžiai „atleista nuo mokėjimo“), kompensacijos už patikrą valstybės registruose dydis, valstybės registrų darbų kainos dydis, kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu notaro atliktas paslaugas dydis, notaro parašas.

Nuorašo (išrašo) tikrumo liudijimo įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, _______________________________________________________________________ , liudiju, kad šis nuorašas atitinka pateiktą dokumentą.

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas“.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.