Viešieji dokumentai

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Vieši dokumentai, kurie turi būti pateikti Liuksemburgo valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą, gali būti pateikiami prancūzų arba vokiečių kalba.

Šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami anglų kalba:

– gimimo liudijimai;

– santuokos liudijimai;

– tėvystės pripažinimo liudijimai;

– mirties liudijimai;

– pavardės keitimo liudijimai;

– vardo keitimo liudijimai;

– vieši dokumentai, kuriais keičiama asmens nurodyta lytis ir vardas (-ai).

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

–          Gimimo liudijimai;

–          tėvystės nustatymo liudijimai;

–          santuokos liudijimai;

–          santuokinio veiksnumo pažymėjimai;

–          mirties liudijimai;

–          negyvo kūdikio gimimo liudijimai;

–          didžiojo hercogo dekretai, kuriais keičiama asmens pavardė;

–          didžiojo hercogo dekretai, kuriais keičiamas (-i) asmens vardas (-ai);

–          partnerystės deklaracijos liudijimai;

–          partnerystės nutraukimo liudijimai;

–          turto sutarties pažymėjimai, kuriuose nurodomos partnerystės turtinės pasekmės;

–          asmens gyvumo faktą patvirtinantys liudijimai;

–          gyventojo pažymėjimai;

–          pratęsti gyventojo pažymėjimai;

–          registracijos tam tikru adresu liudijimai;

–          ministrų dekretai, kuriais keičiama asmens nurodyta lytis ir vardas (-ai);

–          teismų sprendimai dėl lyties keitimo;

–          ministrų dekretai dėl pilietybės;

–          pilietybės liudijimai;

–          notaro patvirtinti tėvystės pripažinimo liudijimai;

–          išrašai iš nuosprendžių registro (įrašas Nr. 3, 4 arba 5), jei asmuo neturi teistumo;

–          pažymos apie įrašymą į rinkėjų sąrašą;

–          daugiakalbiai išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų pagal TCBK konvenciją Nr. 16;

–          teismo sprendimai, kuriais paskelbiamas gimimas;

–          teismo sprendimai dėl dalinio įvaikinimo;

–          teismo sprendimai dėl visiško įvaikinimo;

–          teismo sprendimai dėl įvaikinimo panaikinimo;

–          teismo sprendimai, kuriais nustatoma tėvystė (prašymas nustatyti motinystės ar tėvystės ryšį);

–          teismo sprendimai, kuriais ginčijama tėvystė (motinystės ar tėvystės ryšio ginčijimas);

–          teismo sprendimai dėl santuokos nutraukimo;

–          teismo sprendimai dėl santuokos pripažinimo negaliojančia;

–          teismo sprendimai dėl gyvenimo skyrium;

–          teismo sprendimai, kuriais asmuo pripažįstamas nedalyvaujančiu;

–          teismo sprendimai dėl įvaikinimo panaikinimo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

–          Gimimo liudijimai (tik išrašai iš registro);

–          asmens gyvumo faktą patvirtinantys liudijimai;

–          mirties liudijimai (tik išrašai iš registro);

–          santuokos liudijimai (tik išrašai iš registro);

–          registruotos partnerystės deklaracijos liudijimai;

–          registruotos partnerystės nutraukimo liudijimai;

–          gyventojo pažymėjimai;

–          išrašai iš nuosprendžių registro (įrašas Nr. 3, 4 arba 5), jei asmuo neturi teistumo.

Tai yra baigtinis sąrašas, t. y. daugiakalbė forma negali būti pridedama prie jokio pirmiau sąraše nepaminėto viešo dokumento.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę teikti patvirtintus vertimus, sąrašus galima rasti Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisingumo ministerijos interneto svetainėje šiuo adresu:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Daryti patvirtintas kopijas leidžiama savivaldybėms. Kopijos padarymo metu savivaldybės administracijai turi būti sumokėtas mokestis (taxe de chancellerie).

Kad gautų patvirtintą kopiją, asmuo, prašantis pateikti kopiją, turi dokumentą atnešti į Gyventojų tarnybą arba savivaldybės, kurioje jis gyvena, sekretoriatą.

Savivaldybės pareigūnas patvirtintą kopiją padarys vietoje, naudodamas kopijos prašančio asmens pateiktą originalą.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Ant patvirtintų vertimų yra prisiekusiojo vertėjo parašas.

Ant patvirtintų kopijų yra savivaldybės antspaudas, kopiją padariusio savivaldybės pareigūno parašas ir mokesčių sumokėjimo ženklas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Ant patvirtintų kopijų yra savivaldybės antspaudas, kopiją pateikusio savivaldybės pareigūno parašas ir mokesčių sumokėjimo ženklas.

Paskutinis naujinimas: 29/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.