Viešieji dokumentai

Malta

Turinį pateikė
Malta

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Maltoje priimami maltiečių ir anglų kalbomis surašyti dokumentai.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Pagrindiniai dokumentai, patenkantys į šio reglamento taikymo sritį, yra: gimimo liudijimas, nebuvimo santuokoje pažyma, santuokos liudijimas, civilinės partnerystės liudijimas, mirties liudijimas ir reputacijos pažyma.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Vieši dokumentai, kurių vertimui gali būti naudojama standartinė daugiakalbė forma, yra gimimo liudijimas, nebuvimo santuokoje pažyma, santuokos liudijimas, civilinės partnerystės liudijimas, mirties liudijimas ir reputacijos pažyma. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo gali sudaryti santuoką arba civilinė partnerystę, yra nebuvimo santuokoje pažyma.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Maltoje vertėjo profesija galima verstis be sertifikato, todėl vertėjų, galinčių tvirtinti vertimus, sąrašo nėra. Kadangi vertėjams taikytinos teisinės sistemos nėra, Užsienio ir Europos reikalų ministerija (UERM) yra nustačiusi sistemą, pagal kurią registruojami vertimus atliekančių asmenų parašai. Ši parašų duomenų bazė nėra vieša. Ja naudodamasi ministerija sulygina ir patvirtina vertimus atlikusių asmenų parašus. Daugiau informacijos apie tai pateikiama čia: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Teisingumo, lygybės ir valdysenos ministerija taip pat turi vertėjų raštu ir žodžiu sąrašą, skelbiamą adresu https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx, kuriuo prireikus galima pasinaudoti.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Advokatai ir notarai viešų dokumentų kopijas įprasta tvarka daro kaip patvirtintas viešų dokumentų kopijas. Ar kopija yra priimtinas dokumentas, sprendžia institucija, kuriai teikiamas dokumentas. Kitų viešų dokumentų patvirtintas kopijas taip pat išduoda teismai.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Kitų viešų dokumentų patvirtintose kopijose paprastai nurodoma, kad dokumentas yra patvirtinta kopija, jos pažymimos antspaudu ir asmens, įgalioto išduoti patvirtintas kopijas, parašu. Patvirtintose kopijose nurodoma data, jos pažymimos vertėjo parašu bei antspaudu.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Kitų viešų dokumentų patvirtintose kopijose paprastai nurodoma, kad dokumentas yra patvirtinta kopija, jos pažymimos antspaudu ir asmens, įgalioto išduoti patvirtintas kopijas, parašu.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.