Viešieji dokumentai

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Dokumentai priimami tik nyderlandų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Visi Reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti viešieji dokumentai, išskyrus dokumentus, susijusius su teise sudaryti registruotą partnerystę ir registruotos partnerystės padėtimi (g punkto antra dalis) ir dokumentus su informacija apie teistumą (m punktas), nes Nyderlanduose tokie dokumentai nenaudojami. Viešųjų dokumentų, kuriems taikomas šis reglamentas, pavyzdžiai:

a) gimimo;

b) fakto, kad asmuo yra gyvas;

c) mirties;

d) vardo ir pavardės;

d) santuokos, taip pat santuokinio veiksnumo ir civilinės būklės;

f) santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia;

g) registruotos partnerystės;

h) registruotos partnerystės nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar registruotos partnerystės pripažinimo negaliojančiais;

i) tėvystės;

j) įvaikinimo;

k) nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos;

l) pilietybės.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo, fakto, kad asmuo yra gyvas, mirties, santuokos, santuokinio veiksnumo, civilinės būklės, registruotos partnerystės ir nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos dokumentai.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Išsamus prisiekusiųjų vertėjų žodžiu sąrašas pateikiamas Prisiekusiųjų vertėjų žodžiu ir raštu registre.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

– Savivaldybės – dėl viešųjų dokumentų, kuriuos jos turi teisę išduoti;

– konsulinės įstaigos – dėl viešųjų dokumentų, kuriuos jos turi teisę išduoti.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintose kopijose nurodoma, kad jose pateikiamos informacijos šaltinis yra originalas arba duomenų bazė. Ant kopijos turi būti dokumentą išduoti kompetentingo tarnautojo parašas, nurodyta vieta ir išdavimo data. Paprastai ant kopijos taip pat turi būti oficialus antspaudas.

Patvirtintose originalų kopijose nurodoma, kad dokumentas atitinka originalą. Ant kopijos turi būti dokumentą išduoti kompetentingo tarnautojo parašas, nurodyta vieta ir išdavimo data.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintose originalų kopijose nurodoma, kad dokumentas atitinka originalą. Ant kopijos turi būti dokumentą išduoti kompetentingo tarnautojo parašas, nurodyta vieta ir išdavimo data.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.