Viešieji dokumentai

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Lenkų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

1) sutrumpintos formos gimimo liudijimas;

2) išsamios formos gimimo liudijimas;

3) teismo nutartis, kuria nustatomas civilinės metrikacijos įstaigos įrašo turinys;

4) notaro patvirtintas asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas;

5) sutrumpintos formos mirties liudijimas;

6) išsamios formos mirties liudijimas;

7) teismo nutartis dėl mirties prezumpcijos;

8) teismo nutartis, kuria panaikinamas sprendimas dėl mirties prezumpcijos;

9) teismo nutartis dėl asmens paskelbimo mirusiu;

10) teismo nutartis, kuria panaikinamas sprendimas dėl asmens paskelbimo mirusiu;

11) civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimas dėl vardo ir pavardės keitimo;

12) sutrumpintos formos santuokos liudijimas;

13) išsamios formos santuokos liudijimas;

14) civilinės būklės pažymėjimas;

15) pažymėjimas, patvirtinantis, kad pagal Lenkijos įstatymus santuokai nėra kliūčių;

16) teismo nutartis, kuria jaunesnei nei aštuoniolikos metų amžiaus moteriai leidžiama sudaryti santuoką;

17) teismo nutartis, kuria protine liga sergančiam asmeniui, asmeniui, turinčiam mokymosi sutrikimų ar svainystės ryšių pagal tiesiąją giminystės liniją siejamiems asmenims leidžiama sudaryti santuoką;

18) teismo nutartis, kuria nustatomas santuokos buvimo faktas;

19) teismo nutartis, kuria nustatomas santuokos nebuvimo faktas;

20) teismo nutartis dėl santuokos nutraukimo;

21) teismo nutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos);

22) teismo nutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) panaikinimo;

23) teismo nutartis dėl santuokos panaikinimo;

24) teismo nutartis dėl įvaikinimo;

25) teismo nutartis dėl įvaikinimo panaikinimo;

26) teismo nutartis dėl tėvystės nustatymo;

27) teismo nutartis dėl motinystės nustatymo;

28) teismo nutartis dėl tėvystės paneigimo;

29) teismo nutartis dėl motinystės paneigimo;

30) teismo nutartis dėl vaiko pripažinimo paskelbimo negaliojančiu;

31) teismo nutartis dėl vaiko pripažinimo panaikinimo;

32) registruotos nuolatinės gyvenamosios vietos pažymėjimas;

33) registruotos laikinos gyvenamosios vietos pažymėjimas;

34) buvimo konkrečioje vietoje pažymėjimas;

35) sprendimas dėl Lenkijos piliečio pripažinimo;

36) sprendimas dėl Lenkijos pilietybės atkūrimo;

37) sprendimas dėl Lenkijos pilietybės patvirtinimo;

38) sprendimas dėl repatrijuoto asmens pripažinimo;

39) suinteresuoto asmens prašymu išduotas įrašų nacionaliniame nuosprendžių registre nebuvimo pažymėjimas;

40) pažyma, kurią savivaldybės institucijos išduoda kitose valstybėse narėse gyvenantiems Lenkijos piliečiams, kurie nori balsuoti arba būti kandidatais Europos Parlamento ar vietos savivaldos rinkimuose valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, pagal atitinkamas 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (OL L 329, 1993 12 30, p. 34–38), ir 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 94/80/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus (OL L 368, 1994 12 31, p. 38), nuostatas.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

1) sutrumpintos formos gimimo liudijimas;

2) sutrumpintos formos santuokos liudijimas;

3) sutrumpintos formos mirties liudijimas;

4) civilinės būklės pažymėjimas;

5) pažymėjimas, patvirtinantis, kad pagal Lenkijos įstatymus santuokai nėra kliūčių;

6) registruotos nuolatinės gyvenamosios vietos pažymėjimas;

7) registruotos laikinos gyvenamosios vietos pažymėjimas;

8) buvimo konkrečioje vietoje pažymėjimas;

9) notaro patvirtintas asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas;

10) suinteresuoto asmens prašymu išduotas įrašų nacionaliniame nuosprendžių registre nebuvimo pažymėjimas;

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Lenkijoje asmenys, turintys teisę rengti patvirtintus vertimus, yra prisiekusieji vertėjai raštu, įtraukti į Teisingumo ministerijos prisiekusiųjų vertėjų sąrašą. Sąrašas pateikiamas viešos informacijos suvestinėje (Biuletyn Informacji Publicznej) https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Tai numatyta 2004 m. lapkričio 25 d. Įstatymo dėl prisiekusiojo vertėjo profesijos (2017 m. Įstatymų leidinys (Dziennik Ustaw), aktas Nr. 1505) nuostatomis.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Lenkijoje notarai yra institucijos, įgaliotos patvirtinti oficialių kopijų, išrašų ir neoficialių kopijų ir jiems pateiktų dokumentų atitiktį jiems pateiktiems dokumentams. Tai nurodyta 1991 m. vasario 14 d. Notariato įstatyme (2017 m. Įstatymų leidinys, aktas Nr. 2291; 2018 m., aktų Nr. 398, 723 ir 1496).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

a) patvirtintų vertimų ypatumai: Dokumentas, kuriame pateiktas vertimas, patvirtintas prisiekusiojo vertėjo raštu spaudu su vertėjo raštu vardu ir pavarde, taip pat kalba, iš kurios ir į kurią vertėjas raštu yra įgaliotas versti, ir vertėjo numeriu prisiekusiųjų vertėjų raštu sąraše. Ant visų patvirtintų vertimų taip pat nurodomas numeris, kuriuo jie užregistruojami prisiekusiojo vertėjo raštu žurnale. Be to, prisiekusysis vertėjas raštu taip pat nurodo, ar tam tikras patvirtintas vertimas buvo atliktas iš dokumento originalo, jo vertimo ar kopijos ir ar toks vertimas ar kopija buvo patvirtinti, ir kas juos patvirtino.

b) patvirtintų kopijų ypatumai – notarinis patvirtinimas, kad kopija atitinka notarui pateiktą dokumentą atliekamas prie dokumento pridedant patvirtinimą, kuris uždedamas spaudu, atspausdinamas arba pateikiamas atskirame lape. Jei patvirtinimas pateikiamas atskirame lape, toks lapas turi būti tvirtai prisegamas prie dokumento: jis turi būti pridėtas po dokumento, o ne prieš jį, o toje vietoj, kurioje lapai susegti, turi būti uždėtas oficialus notaro antspaudas. Šis patvirtinimas taip pat gali būti pateiktas ant to paties lapo kaip ir dokumento, kuris patvirtinamas, kopija, jei yra aišku, kad patvirtinimo turinys skiriasi nuo dokumento turinio. Jei patvirtinamas dokumentas turi konkrečių ypatybių (pvz., pastabų, pataisų, pažeidimų), notaras tai pažymi patvirtinime. Kiekviename patvirtinime turėtų būti nurodyta kur ir kada buvo atliktas patvirtinimas, nurodomas notaro biuras, jis turėtų būti patvirtintas notaro antspaudu ir pasirašytas, be to, jei prašoma, turėtų būti nurodytas notarinio patvirtinimo laikas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintų kopijų ypatumai – notarinis patvirtinimas, kad kopija atitinka notarui pateiktą dokumentą atliekamas prie dokumento pridedant patvirtinimą, kuris uždedamas spaudu, atspausdinamas arba pateikiamas atskirame lape. Jei patvirtinimas pateikiamas atskirame lape, toks lapas turi būti tvirtai prisegamas prie dokumento: jis turi būti pridėtas po dokumento, o ne prieš jį, o toje vietoj, kurioje lapai susegti, turi būti uždėtas oficialus notaro antspaudas. Šis patvirtinimas taip pat gali būti pateiktas ant to paties lapo kaip ir dokumento, kuris patvirtinamas, kopija, jei yra aišku, kad patvirtinimo turinys skiriasi nuo dokumento turinio. Jei patvirtinamas dokumentas turi konkrečių ypatybių (pvz., pastabų, pataisų, pažeidimų), notaras tai pažymi patvirtinime. Kiekviename patvirtinime turėtų būti nurodyta kur ir kada buvo atliktas patvirtinimas, nurodomas notaro biuras, jis turėtų būti patvirtintas notaro antspaudu ir pasirašytas, be to, jei prašoma, turėtų būti nurodytas notarinio patvirtinimo laikas.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.