Viešieji dokumentai

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Portugalų

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Gimimo faktai:

 • išrašas iš gimimų registro;

gyvenimo faktai:

 • asmens gyvumo faktą patvirtinantis notaro arba parapijos tarybos išduodamas liudijimas (Notarų kodekso 161 str.);

mirties faktai:

 • išrašas iš mirčių registro;

vardai:

 • išrašas iš gimimų registro;

santuoka:

 • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;

santuokinio veiksnumo:

 • santuokinio veiksnumo liudijimas;

civilinė būklė:

 • išrašas iš gimimų registro;

skyrybos:

 • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;
 • išrašas iš santuokų registro su atitinkama pastaba;
 • civilinės metrikacijos biuro išduodamas skyrybų abipusiu sutikimu liudijimas;
 • teismo išduodamas skyrybų liudijimas;

gyvenimas skyrium (separacija):

 • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;
 • išrašas iš santuokų registro su atitinkama pastaba;
 • civilinės metrikacijos biuro išduodamas gyvenimo skyrium abipusiu sutikimu liudijimas;
 • teismo išduodamas liudijimas;

santuokos pripažinimas negaliojančia:

 • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;
 • išrašas iš santuokų registro su atitinkama pastaba;

vaiko kilmė:

 • išrašas iš gimimų registro;

įvaikinimas:

 • išrašas iš gimimų registro;

nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta:

 • parapijos tarybos išduodamas gyvenamosios vietos liudijimas;

pilietybė:

 • pilietybės liudijimas;

įrašai apie teistumą:

 • liudijimas, kad įrašų apie teistumą nėra.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

 • Išrašas iš gimimų registro;
 • išrašas iš mirčių registro;
 • išrašas iš santuokų registro;
 • santuokinio veiksnumo liudijimas;
 • liudijimas, kad įrašų apie teistumą nėra.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Netaikoma.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

 • Registrų paslaugos;
 • notarai;
 • parapijos tarybos;
 • pašto darbuotojai (CTT);
 • tinkamai įgalioti Prekybos ir pramonės rūmai;
 • advokatai;
 • solisitoriai.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

– Patvirtinti vertimai:

Jeigu dokumentai yra surašyti užsienio kalba, prie jų turi būti pridėtas vertimas; dokumentą gali išversti Portugalijos notaras, šalies, kurioje dokumentas buvo surašytas, Portugalijos konsulatas, tos šalies konsulatas Portugalijoje arba atitinkamas vertėjas, kuris notarui dalyvaujant prisiekia, kad vertimas atitinka originalą.

 • Dokumentus išversti gali Prekybos ir pramonės rūmai, ir tokie vertimai yra pripažįstami pagal 1992 m. spalio 29 d. Įstatyminį dekretą Nr. 244/92, advokatai ir solisitoriai.

Vertime turi būti nurodyta kalba, kuria surašytas originalus tekstas, ir pareiškimas, kad tekstas yra tiksliai išverstas ir atitinka originalą.

Jei tekstą išvertė prisiekęs vertėjas, į vertimą įterpęs patvirtinimą arba kaip atskirą lapą prie jo pridėjęs liudijimą, ji(s) turi nurodyti vertimo atlikimo būdą ir pateikti pirmiau minėtą informaciją. Be to, vertime turi būti nurodyti bet kokie originale pateikti spaudai ar kitos teisinės žymos, antspaudai ir mokėjimo duomenys, ir aiškiai įvardinti bet kokie tekste aptikti neatitikimai ar trūkumai, keliantys abejonių dėl akto ar dokumento.

– Patvirtintos kopijos:

Į dokumento kopiją turi būti įtraukta ar įterpta ši informacija: atitikties originalui deklaracija, akto vieta ir data, kopiją patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir parašas, taip pat tvirtinančiąją įstaigą identifikuojantis oficialus antspaudas ar bet kokia kita žyma, kaip antai oficialus išduodančiosios įstaigos antspaudas.

PASTABA: Prekybos ir pramonės rūmų atlikti dokumentų patvirtinimai ir vertimai, pripažinti pagal 1992 m. spalio 29 d. Įstatyminį dekretą Nr. 244/92, taip pat advokatų ir solisitorių atlikti dokumentų patvirtinimai ir vertimai privalo būti užregistruoti IT sistemoje, antraip negalioja; todėl, be pirmiau nurodytų elementų, juose privalo būti IT sistemos sugeneruotas identifikacinis numeris (2006 m. birželio 29 d. ministerijos potvarkis (Portaria) Nr. 657-B/2006).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintoje kopijoje turi būti nurodytas ją patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, taip pat patvirtinimo data; virš šios informacijos turi būti išduodančiosios įstaigos antspaudas.

Liudijime, kad įrašų apie teistumą nėra, pateikiamas raidinis skaitmeninis tapatybės nustatymo ir prieigos kodas, pagal kurį galima patikrinti originalo autentiškumą.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.