Viešieji dokumentai

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Rumunų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Į reglamento taikymo sritį patenkantys viešieji dokumentai yra, pavyzdžiui: gimimo liudijimai, santuokos liudijimai, mirties liudijimai, Nacionaliniame asmenų registre (rum. Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP) įregistruotos pažymos apie nuolatinę gyvenamąją vietą, informacijos apie teistumą pažymos (arba iš diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų gauti informacijos apie teistumą pažymos vertę turintys liudijimai), pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra gyvas, pilietybės pažymėjimai, teismo sprendimai bylose dėl civilinės būklės (santuokos nutraukimo, įvaikinimo ir kt.).

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešieji dokumentai, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, yra: gimimo liudijimai, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma iš I priedo; patvirtinimai, kad asmuo yra gyvas, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma iš II priedo; mirties liudijimai, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma iš III priedo; santuokos liudijimai, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma iš IV priedo; RNEP įregistruotos pažymos apie nuolatinę gyvenamąją vietą, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma iš X priedo; informacijos apie teistumą pažymos, prie kurių pridedama daugiakalbė standartinė forma iš XI priedo.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Atnaujintas sertifikuotų vertėjų žodžiu ir raštu sąrašas pateikiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje – čia.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Valdžios institucijos, pagal nacionalinę teisę įgaliotos daryti patvirtintas kopijas, yra šios: notarai, Notarų rūmai (rūmai gali išduoti jų teritorinei jurisdikcijai priklausančių notarų, kurių archyvus pagal teisės aktus perėmė atitinkami rūmai, parengtų notarinių aktų kopijas), Rumunijos konsulinės įstaigos ir diplomatinės atstovybės užsienyje, vietos tarybų sekretoriai savivaldybėse ir miestuose, kuriuose nėra notarų biurų.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

I. Patvirtintos kopijos (pagal Rumunijos teisę copii legalizate) nustatomos pagal šiuos kopijos patvirtinime esančius elementus:

 • numerį ir parengimo datą;
 • kopiją parengusio notaro vardą ir pavardę arba notarų biuro pavadinimą.

II. Sertifikuoti vertimai nustatomi pagal šiuos elementus:

II.A. kai vertimą atliko sertifikuotas vertėjas žodžiu ir raštu, kurio parašą patvirtino notaras:

 • vertimo pabaigoje sertifikuotas vertėjas žodžiu ir raštu įtraukia šią vertimo patvirtinimo sąlygą: Aš, toliau pasirašiusysis, ........................... (sertifikate įrašytas vardas ir pavardė), užsienio kalbos vertėjas žodžiu ir raštu, sertifikuotas pagal Rumunijos teisingumo ministerijos išduotą ................................. sertifikatą Nr. ........., patvirtinu vertimo iš ............... kalbos į ................ kalbą tikslumą, kad pateiktas tekstas buvo išverstas visas, nieko nebuvo praleista ir vertime nebuvo iškraipytas dokumento turinys ar prasmė. Užsakytas išversti visas dokumentas / dokumento išrašas yra iš viso .....psl. apimties, jo pavadinimas yra ..............., jį išdavė ............., jis buvo pateiktas man visas / išrašo pavidalu. Dokumento vertimas yra iš viso ...... psl. apimties, jis buvo atliktas pagal rašytinį užsakymą Nr.. ...../XXXX XX XX ir saugomas mano archyve. Išdavęs kvitą / sąskaitą faktūrą / mokėjimo nurodymą Nr. ...... / XXXX XX XX, gavau ....... RON užmokestį. SERTIFIKUOTAS VERTĖJAS ŽODŽIU IR RAŠTU ................................. (parašas ir spaudas).

Prie vertimo pridedama versto dokumento kopija. Sertifikuoto vertėjo žodžiu ir raštu spaudas ir parašas dedami ant paraščių, kuriose susegami puslapiai, kad spaudas būtų uždėtas visuose dokumento puslapiuose – puslapiai sunumeruojami, susegami, susiuvami arba surišami.

 • Toliau notaras, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga patvirtina sertifikuoto vertėjo žodžiu ir (arba) raštu parašą, t. y. patvirtina, kad būtinosios sąlygos yra įvykdytos, nurodoma data (metai, mėnuo, diena), sertifikuoto vertėjo žodžiu ir raštu vardas ir pavardė, asmeniškas sertifikuoto vertėjo žodžiu ir raštu atvykimas į notaro biurą arba parašo pavyzdžio pateikimas notaro biure, versti pateikto dokumento klasifikacija pagal teisės aktus ir vertime padėto vertėjo parašo patvirtinimas; toliau pasirašo notaras, dedamas notaro spaudas; notaro spaudas dedamas ant puslapius jungiančių paraščių, kad jis būtų uždėtas visuose dokumento puslapiuose.

Pastaba: Jeigu dokumentas iš rumunų kalbos verčiamas į užsienio kalbą arba iš užsienio kalbos į kitą užsienio kalbą, tada tiek vertimo patvirtinimą, tiek vertėjo parašo patvirtinimą notaras parengia ir ta užsienio kalba, į kurią atliktas vertimas.

II.B. kai vertimą atliko notaras (jeigu užsienio kalba yra jo gimtoji kalba arba jeigu jį, kaip vertėją žodžiu arba raštu, sertifikavo Teisingumo ministerija):

 • vertimo patvirtinimo numerį ir datą, vertimą atlikusio notaro vardą ir pavardę, jo gimtąją kalbą arba – atitinkamais atvejais – Teisingumo ministerijos išduoto sertifikuoto vertėjo žodžiu ir raštu sertifikato numerį.

Kiti notarų atliktų vertimų atpažinimo elementai ir ypatumai:

 • Prie vertimo pridedama versto dokumento kopija. Notaro spaudas dedamas ant paraščių, kuriose susegami puslapiai, kad spaudas būtų uždėtas visuose dokumento puslapiuose – puslapiai sunumeruojami, susegami, susiuvami arba suklijuojami;
 • vertimo pabaigoje įterpiamas vertimo patvirtinimas (tiesiogiai reglamentuojamas teisės aktais pagal toliau nurodytą priedą). Taip patvirtinamas vertimo tikslumas, tai, kad versti pateiktas tekstas buvo išverstas visas, nieko nebuvo praleista ir vertime nebuvo iškraipytas teksto turinys ar prasmė; Patvirtinime taip pat nurodoma vertėjo gimtoji kalba arba – atitinkamais atvejais – vertėjo raštu ir žodžiu sertifikato numeris ir išdavimo data, patvirtinimo kalba, versti pateikto dokumento klasifikacija pagal teisės aktus ir kt.;
 • toliau dedamas notaro parašas ir spaudas;

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

 • Patvirtintos kopijos gali būti padarytos iš dokumento originalo arba – atitinkamais atvejais – iš jo dublikato (kai teisės aktuose numatyta, kad notarinio akto šalims išduodami ne dokumentų originalai, o dublikatai);
 • gali būti daroma viso dokumento arba – atitinkamais atvejais – konkrečių jo dalių patvirtinta kopija. Pastaruoju atveju kopijoje virš atgaminto dokumento turinio rašomas žodis „IŠRAŠAS“ ir apie tai nurodoma kopijos patvirtinime;
 • Kopijos patvirtinimo turinys reglamentuojamas teisės aktais, jis apima: a) patvirtinimą, kad kopija atitinka pateiktą dokumentą; b) dokumento statusą; c) sulyginimą atlikusio sekretoriaus parašą; d) dokumente įrašytą dokumento pavadinimą, o jeigu pavadinimo nenurodyta – tada teisinį dokumento pavadinimą;
 • dokumento fotokopijoje iš karto po teksto dedamas spaudas su šiuo tekstu: „patvirtinimas kitoje lapo pusėje“ arba – atitinkamais atvejais – „patvirtinimas pateiktas toliau“;
 • patvirtinimas, priklausomai nuo atvejo, įterpiamas kitoje tvirtinamo dokumento lapo pusėje (jeigu dokumentą sudaro vienas puslapis) arba po dokumento tekstu (jeigu dokumento tekstas tęsiamas kitoje lapo pusėje arba keliuose puslapiuose);
 • Iš kelių puslapių sudarytų dokumentų lapai susiuvami arba surišami. Šiuo atveju, kaip ir tada, kai patvirtinimas pridedamas kaip priedėlis, notaro spaudas dedamas tarp dokumento puslapių arba dalis spaudo patenka į dokumento puslapį, dalis – į priedėlį);
 • Notarų archyvų išduotos patvirtintos kopijos galioja šešis mėnesius (patvirtinime nurodoma dokumento kilmė: notaro archyvas arba – atitinkamais atvejais – dokumento šalys); šalių pateiktų dokumentų patvirtintos kopijos galioja neribotą laiką;
 • Patvirtinime dedamas notaro arba kopiją su originalu sulyginusio notaro biuro sekretoriaus parašas arba – atitinkamais atvejais – konsulo parašas;
 • Patvirtintoje kopijoje dedamas notaro arba – atitinkamais atvejais – konsulo spaudas ir įspaudas.
Paskutinis naujinimas: 03/08/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.