Viešieji dokumentai

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Slovakų kalba, o 6 straipsnio 1 dalies a punkto tikslais taip pat priimtina čekų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, mirties liudijimas, vardo ir pavardės keitimo pažymėjimas, sprendimas dėl vardo ir pavardės keitimo, tėvystės pripažinimas, teismo sprendimas dėl vardo ir pavardės, teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, teismo sprendimas dėl leidimo nepilnamečiui tuoktis, teismo sprendimas dėl tėvystės arba motinystės, teismo sprendimas dėl įvaikinimo, teismo sprendimas dėl asmens paskelbimo teisiškai mirusiu, gyventojo pažymėjimas Slovakijos piliečiams, gyventojo pažymėjimas užsienio piliečiams, Slovakijos pilietybės pažymėjimas (išduotas tik popieriuje), teistumo pažyma.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, mirties liudijimas, teismo sprendimas dėl asmens paskelbimo teisiškai mirusiu, teismo sprendimas dėl leidimo nepilnamečiui tuoktis, teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, gyventojo pažymėjimas Slovakijos piliečiams, teistumo pažyma.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Vertėjų sąrašas pateikiamas Slovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Notarai ir kandidatai į notarus

- notarai – Slovakijos Respublikos notarų rūmų (Notárska komora Slovenskej republiky) interneto svetainėje (paiešką galima atlikti slovakų, taip pat anglų, vokiečių, prancūzų ir vengrų kalbomis);

- nėra atskiro kandidatų į notarus sąrašo; jie dirba pas notarą.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

A) Patvirtinti vertimai

i. Vertėjo raštu, įrašyto į vertėjų sąrašą, patvirtintuose vertimuose pateikiamas vertėjo pareiškimas (prekladateľská doložka). Pagal Įstatymo Nr. 382/2004 23 straipsnio 4 dalį vertėjo pareiškime turi būti nurodyta vertėjo tapatybės nustatymo informacija, kokios srities dokumentus vertėjas turi leidimą versti, vertimo eilės numeris, kuriuo vertimas registruojamas žurnale, ir vertėjo pareiškimas, kad su neteisingo vertimo pasekmėmis yra susipažinęs. Patvirtintus vertimus galima identifikuoti naudojant 12 skaitmenų vertimo numerį Slovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

ii. Patvirtintus vertimus atlieka arba patvirtina diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga pagal Įstatymo Nr. 151/2010 14e straipsnio 1 dalies d punktą, kai tai yra užsienio valstybės konsulinėms funkcijoms vykdyti išduoto dokumento vertimai į slovakų kalbą. Diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos darbuotojai gali atsisakyti atlikti arba patvirtinti tokį vertimą, jei jie nepakankamai moka kalbą, kuria parengtas dokumentas.

B) Patvirtintos kopijos

i. Notaro arba kandidato į notarus parengtose patvirtintose kopijose turi būti patvirtinimo pažyma (osvedčovacia doložka), kurioje pagal Įstatymo Nr. 323/1992 57 straipsnio 2 dalį turi būti nurodyta:

a) ar kopija pažodžiui atitinka dokumentą, iš kurio ji buvo padaryta, ar tas dokumentas yra originalas ar patvirtinta kopija, ir kiek lapų jį sudaro,

b) kopijos lapų skaičius,

c) ar tai yra visa ar dalinė kopija,

d) ar pateiktame dokumente yra pakeitimų, papildymų, įterpimų ar išbraukimų, kurie galėtų pakenkti jo patikimumui,

e) ar kopija buvo pataisyta dėl neatitikimų pateiktam dokumentui,

f) išdavimo vieta ir data,

g) notaro, pateikiančio pažymą, ar jo įgalioto darbuotojo parašas ir oficialus notaro antspaudas.

ii. Slovakijos Respublikos diplomatinių atstovybių padarytose patvirtintose kopijose turi būti patvirtinimo pažyma (slovakų kalba), kurioje pagal Įstatymo Nr. 151/2010 14e straipsnio 2 dalį turi būti 36 mm skersmens diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos oficialus antspaudas su valstybės emblema ir įgalioto diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos darbuotojo parašas. Jei tvirtinamas dokumentas turi du ar daugiau lapų, jie turi būti sujungti virvele, o išsikišę galai užklijuojami lipduku ir antspauduojami oficialiu diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos antspaudu.

Pagal Įstatymo Nr. 151/2010 14e straipsnio 1 dalies a punktą, siekiant patvirtinti, kad dokumento kopija atitinka pateikto dokumento originalą, patvirtinimo pažymoje turi būti nurodyta:

a) eilės numeris, kuriuo patvirtinimas registruojamas specialiame registre,

b) pareiškimas, patvirtinantis, kad dokumento kopija atitinka pateiktą dokumentą,

c) dokumento kopijoje esančių lapų ir puslapių skaičius ir ar

tai yra viso dokumento ar jo dalies kopija,

d) pažymos išdavimo vieta ir data,

e) teisinga mokesčio suma, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose,

f) pažymą išdavusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos ir parašas.

Patvirtinimo pažymos šablonas:

Numeris .................. Mokestis ...............

Šia pažyma patvirtinama, kad viso dokumento

(jo dalies) fotokopija (kopija), kurią sudaro ....

puslapis (-iai, -ių), atitinka pateiktą

originalą, kurį sudaro.....................................

puslapis (-iai, -ių).

Neatitikimai, taisymai......................

Išduota (vieta) ...................... (data).....................

(spaudo vieta) .....................................................

iii. Rajonų valdžios institucijų ir savivaldybių padarytose patvirtintose kopijose pagal Įstatymo Nr. 599/2001 7 straipsnio 2 dalį turi būti pateikta patvirtinimo pažyma, kurioje turi būti:

a) pareiškimas, patvirtinantis, kad dokumento kopija atitinka pateiktą dokumentą,

b) lapų ir puslapių, kurie yra dokumento kopijoje, skaičius,

c) eilės numeris, kuriuo pažyma įrašoma į žurnalą,

d) pažymos data ir vieta, o prireikus ir laikas, kada dokumentas buvo pateiktas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Įstatymo Nr. 599/2001 5 straipsnį rajonų valdžios institucijos ir savivaldybės neišduoda patvirtintų kopijų, skirtų naudoti užsienyje.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Neskaitant notaro arba kandidato į notarus patvirtinimo pažymos, patvirtintos kopijos (ir fotokopijos) neturi specifinių savybių.

Paskutinis naujinimas: 28/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.