Viešieji dokumentai

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Slovėnijos valstybine kalba − slovėnų kalba. Savivaldybėse, kuriose gyvena italų arba vengrų mažumos (ir tik jose), valstybinė kalba taip pat yra italų arba vengrų kalba (Slovėnijos konstitucijos 11 straipsnis).

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinis sąrašas:

- gimimo liudijimas,
- asmens gyvumo faktą patvirtinantis liudijimas,
- mirties liudijimas,
- santuokos liudijimas arba registruotos partnerystės liudijimas,
- pažyma apie laikinąją arba nuolatinę gyvenamąją vietą,
- neteistumo pažyma.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašas:


- gimimas (I priedas),
- patvirtinimas, kad asmuo yra gyvas (II priedas),
- mirtis (III priedas),
- santuoka (IV priedas),
- santuokinis veiksnumas (V priedas),
- registruota partnerystė (VII priedas),
- registruotos partnerystės padėtis (IX priedas),
- nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta (X priedas),
- informacijos apie teistumą nebuvimas atitinkamo asmens pilietybės valstybėje narėje (XI priedas).“

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašai, jei tokie sąrašai yra:

pagal Slovėnijos teisę teismo vertėjai turi teisę atlikti patvirtintus viešųjų dokumentų vertimus. Nuoroda į naujausią Teisingumo ministerijos interneto svetainėje skelbiamą teismo vertėjų sąrašą:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinis sąrašas:

pagal Slovėnijos teisę daryti patvirtintas kopijas įgalioti notarai (jų registrą tvarko Slovėnijos notarų rūmai [Notarska zbornica Slovenije], jis skelbiamas interneto svetainėje https://www.notar-z.si/poisci-notarja), taip pat kitos įstaigos (administraciniai vienetai [upravne enote]), kurios, vykdydamos administracinę veiklą, gali patvirtinti duomenų išrašus [prepis] arba kopijas. Administracinių vienetų kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje http://www.upravneenote.gov.si/.

Jeigu išrašą arba kopiją tvirtinantis pareigūnas nesupranta kalbos, kuria parašytas dokumentas, jis gali pasitelkti teismo vertėją, kad palygintų išrašą ar kopiją su originaliu dokumentu. Teismo vertėjų sąrašas skelbiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas:

Patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas galima atpažinti vizualiai, nes kiekvienas vertimas arba kopija yra su teismo vertėjo arba notaro antspaudu, patvirtinančiu, kad vertimas arba kopija atitinka originalą.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Žr. f punktą.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.