Viešieji dokumentai

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Ispanų k.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Pagal šio reglamento 2 straipsnį reglamento taikymo sritis aprėpia toliau išvardytus dokumentus, kurie yra vadinami patvirtintais viešaisiais dokumentais arba būdais kaip juos gauti. a) Gimimas: gimimo liudijimas. Standartinis modelis. b) Faktas, kad asmuo yra gyvas: gyvenimo ir būklės liudijimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, jog asmuo yra gyvas, taip pat jo civilinė būklė. Faktą, kad asmuo yra gyvas, nevedęs (netekėjusi), našlauja arba yra išsiskyręs (išsiskyrusi), patvirtina civilinės metrikacijos darbuotojas (atvykus konkrečiam asmeniui). Faktą, kad asmuo yra gyvas, gali patvirtinti ir notaras, kuris įprastai notariniu veiksmu patvirtina jo buvimo tam tikroje vietoje faktą. Nesusituokusio, našlaujančio arba išsiskyrusio asmens būklė patvirtinama priesaika arba liudijimu civilinės metrikacijos darbuotojo akivaizdoje arba notariniu aktu, Be notaro asmens dalyvavimą gali taip patvirtinti gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos darbuotojas, o pagal įgaliojimą – konkretaus asmens arba jo atstovo gyvenamosios vietos teisėjas. c) Mirtis: civilinės būklės aktų registro išrašas. Standartinis modelis. d) Vardas ir pavardė: civilinės būklės aktų registro išrašas (gimimas). e) Santuoka, įskaitant santuokinį veiksnumą ir civilinę būklę: nėra civilinės būklės dokumento, yra tik gimimo liudijimas. Santuokos atveju – civilinės būklės aktų registro išrašas. Santuokiniams ryšiams įrodyti užtenka civilinės metrikacijos biuro išduoto santuokos liudijimo. Siekiant įrodyti santuokinį veiksnumą, turi būti inicijuojama byla, kurią išnagrinėjus išduodamas santuokinio veiksnumo liudijimas (iki 2020 m. birželio 30 d. – kompetentingame civilinės metrikacijos biure, arba, kai taikoma, centriniame civilinės metrikacijos biure ar konsulate). Tarpvalstybinio pobūdžio atvejai gali būti sudėtingesni (kai sutuoktinis yra užsienietis arba vestuvės įvyksta ne Ispanijoje). f) Santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ir santuokos pripažinimas negaliojančia: civilinės būklės aktų registro išrašas, įskaitant pastabas. g) Registruota partnerystė, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę, ir registruotos partnerystės padėtis: valdymo institucijos, atsakingos už registruotos partnerystės įregistravimą, liudijimas ir, prireikus, notarinis aktas. h) Registruotos partnerystės panaikinimas, gyvenimas skyrium (separacija) arba registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančia. Nei gyvenimo skyrium (separacija), nei registruotos partnerystės panaikinimo Ispanijos proceso teisė nereglamentuoja. Registruotos partnerystės įregistravimo arba panaikinimo įrodymas yra Ispanijoje nesuderintas nesusituokusių porų registracijos liudijimas arba notarinis aktas (2015 m. spalio 30 d. Karališkasis dekretas Nr. 8/2015, Socialinės apsaugos įstatymo (nauja redakcija) 221 straipsnis). i) Tėvystė: civilinės būklės aktų registro išrašas. j) Įvaikinimas: civilinės būklės aktų registro išrašas. k) Nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta: jeigu tai nuolatinė gyvenamoji vieta, savivaldybės registro išrašas, o jei gyvenamoji vieta – savivaldybės pažyma arba notarinis aktas. l) Pilietybė: civilinės būklės aktų registro išrašas. m) Teistumo nebuvimas, su sąlyga, kad šį faktą patvirtinančius viešus dokumentus Sąjungos piliečiui išduoda valstybės narės, kurios pilietis jis yra, valdžios institucijos: Teisingumo ministerijos pažyma. Vieši dokumentai, kuriuos gali prireikti pateikti Sąjungos piliečiams, gyvenantiems ne savo kilmės valstybėje narėje ir norintiems pasinaudoti savo aktyviąją ir pasyviąją rinkimų teisėmis Europos Parlamento rinkimuose arba gyvenamosios vietos valstybės narės vietos savivaldos rinkimuose atitinkamai Direktyvoje 93/109/EB ir Tarybos direktyvoje 94/80/EB nustatytomis sąlygomis: savivaldybės registro išrašas.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Sąrašas Ispanijos išduotų viešų dokumentų, prie kurių gali būti pridėtos daugiakalbės standartinės formos, naudojamos kaip tinkamos pagalbinės vertimo priemonės:

a) civilinės būklės aktų registro išrašai:

gimimo;

gyvenimo;

mirties;

santuokos;

civilinės būklės;

santuokinio veiksnumo;

b) teistumo įrašai.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Užsienio reikalų, Europos Sąjungos ir bendradarbiavimo ministerija skelbia prisiekusiųjų vertėjų, kurių paslaugomis privaloma naudotis, sąrašą (2014 m. kovo 25 d. Įstatymo Nr. 2/2014 dėl valstybės veiksmų ir išorės tarnybos (Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado) papildoma dešimtoji nuostata (Oficialūs vertimai ir aiškinimai) (Disposición adicional décima sexta (Traducciones e interpretaciones de carácter oficial). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Autentiškų viešų dokumentų perdavimą pagal savo srities kompetenciją atlieka už reglamento taikymą Ispanijoje atsakingos institucijos – notarai ir civilinės metrikacijos darbuotojai.

Patvirtintos kopijos atitinka autentiškus viešų dokumentų vertimus, atliktus juos išdavusios arba patvirtinusios institucijos. Paprastai naudojamos notarinių aktų kopijos ir autentiškos arba patvirtintos teismo dokumentų kopijos. Prireikus nurodoma, kad jos yra teisiškai privalomos. 2000 m. sausio 7 d. Civilinio proceso įstatymo Nr. 1/2000 134, 501, 502 ir 504 straipsniai.

Administraciniai dokumentai išduodami patvirtinus sprendimą. 2015 m. spalio 1 d. Įstatymo Nr. 39/2015 dėl viešojo valdymo institucijų bendrosios administravimo tvarkos 52 straipsnis.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Kai kuriais atvejais naudojamos formos (civilinės būklės liudijimai), tačiau kitais atvejais standartizuota forma nenaudojama. Jeigu forma neegzistuoja, prie siunčiamos kopijos arba parodymų pridedamas patvirtintas vertimas.

Patvirtintus vertimus reglamentuoja 2014 m. kovo 25 d. Įstatymo Nr. 2/2014 dėl valstybės veiksmų ir tarnybos už jos ribų (Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, Ispanijos oficialusis leidinys, 2014 m. kovo 26 d.) 16 papildoma nuostata.

Notaro patvirtintos kopijos siunčiamos kartu su Valstybinės kalyklos (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT) individualiai kiekvienam notarui išduotu notariniu aktu, o ant jų dedamas Bendros notarų tarybos (Consejo General del Notariado) saugumo spaudas, drėgnas spaudas (sello en tinta), taip pat notaro ženklas, parašas ir inicialai. Ant notarinio akto yra Valstybinės kalyklos holograma.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Notariniu aktu notaro patvirtintos kopijos privalo būti lengvai atpažįstamos: ant jų turi būti atspaudas su numeriu ir notaro parašas. Be notaro drėgno spaudo dedamas saugumo spaudas ir, jeigu tai yra patvirtintos originalų kopijos, legalizacijos atspaudas (sello de legitimaciones). Notaras jam patikėtus dokumentus pasirašo, tvirtina ir parafuoja. Reglamentas (ES) 2016/1191, o dėl to ir tvirtintina informacija yra susiję su popierinės formos teisminiais ir administraciniais dokumentais, kurie spausdinami naudojant rašalą ir standartines civilinės būklės aktų formas (su tam tikrais skirtumais kiekviename regione). Tačiau svarbu nepamiršti, kad Ispanijoje plačiai įgyvendinamos e. valdžios procedūros, kurios leis patvirtinti su siuntėjo e. parašu susijusius e. kodus ir kurias bus galima įtraukti į Europos elektroninio administravimo principus (2015 m. spalio 1 d. Įstatymas Nr. 39/2015 dėl viešojo valdymo institucijų bendrosios administravimo tvarkos ir 2015 m. spalio 5 d. Įstatymas Nr. 42/2015, kuriuo iš dalies keičiamas 2000 m. sausio 7 d. Civilinio proceso įstatymas Nr. 1/2000).

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.