Publiskie dokumenti

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Vācu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Tiesu un prokuratūru spriedumi, lēmumi, atzinumi un rīkojumi.

Saskaņā ar 2. panta 1. punktu arī šādi publiskie dokumenti:

a) dzimšanas apliecība (Geburtsurkunde), izraksts no reģistra — dzimšanas fakts (Teilauszug Geburt);

c) miršanas apliecība (Sterbeurkunde), izraksts no reģistra — miršanas fakts (Teilauszug Tod);

d) lēmums par vārda maiņu (Namensänderungsbescheid);

e) laulības apliecība (Heiratsurkunde), apliecinājums par spēju stāties laulībā (Ehefähigkeitszeugnis), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

f) lēmums par laulības šķiršanu (Scheidungsbeschluss), lēmums par laulības anulēšanu (Aufhebungsbeschluss der Ehe), tiesas atzinums par laulības spēkā neesību (gerichtliche Nichtigerklärung);

g) partnerattiecību apliecība (Partnerschaftsurkunde), apliecinājums par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

h) lēmums par reģistrētu partnerattiecību anulēšanu (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), tiesas atzinums par reģistrētu partnerattiecību spēkā neesību (gerichtliche Nichtigerklärung);

k) dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums (Meldebestätigung);

l) pilsonības apliecība (Staatsbürgerschaftsnachweis);

m) izraksts no sodu reģistra (Strafregisterbescheinigung).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Valsts pārvaldes iestādēs veidlapas, ko izmanto kā tulkošanas palīglīdzekļus, var pievienot šādiem publiskajiem dokumentiem (saskaņā ar 7. panta 1. punktu):

a) dzimšanas apliecība (Geburtsurkunde), izraksts no reģistra — dzimšanas fakts (Teilauszug Geburt);

c) miršanas apliecība (Sterbeurkunde), izraksts no reģistra — miršanas fakts (Teilauszug Tod);

e) laulības apliecība (Heiratsurkunde), apliecinājums par spēju stāties laulībā (Ehefähigkeitszeugnis), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

g) partnerattiecību apliecība (Partnerschaftsurkunde), apliecinājums par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

Tieslietu jomā daudzvalodu veidlapas nav nepieciešamas.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Austrijā apliecinātus tulkojumus var veikt zvērinātu un tiesas sertificētu tulku sarakstā reģistrētas personas. Šis tiesas tulku saraksts (kas tiek pastāvīgi atjaunināts) ir pieejams tīmekļa vietnē

http://sdgliste.justiz.gv.at/

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecināts noraksts (jeb apliecināta kopija) ir dokuments, kura atbilstību oriģinālam apliecina:

persona, kura ir pilnvarota izdot autentiskus dokumentus (piemēram, notārs (Notarin/Notar)),

iecirkņa tiesa (Bezirksgericht) vai

izdevējiestāde (ne visos gadījumos un ne visas iestādes).

Tieslietu jomā apliecinātas kopijas var izdot:

a) tiesas (var atrast Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

un

b) notāri (saraksts pieejams Austrijas Notāru kameras tīmekļa vietnē https://www.notar.at/de/).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

- Apliecināti tulkojumi

Saskaņā ar Likuma par tiesvedību bezstrīdus jautājumos (Außerstreitgesetz) 190. panta 1. punktu precīza tulkojuma atbilstība oriģinālam ir jāapliecina zvērinātam un tiesas sertificētam tulkam ar savu parakstu un zīmogu (Ekspertu un tulku likuma (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)14. pants un 8. panta 5. punkts).

Plašāka informācija par apliecinātu tulkojumu formu pieejama Austrijas Sertificētu tiesas tulku apvienības (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) tīmekļa vietnē

https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Tiesu izdotas apliecinātas kopijas

Ja tiesai tiek iesniegti:

1) publiski dokumenti papīra formātā ar to elektroniskiem vai cita veida norakstiem (kopijām) vai

2) publiski dokumenti elektroniskā formātā ar to izdrukām,

to atbilstība ir jāapliecina tiesai. Tiesai jāspēj tos skaidri salasīt, izmantojot tās rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu.

Atkarībā no izmantojuma apliecinājumam ir jābūt uz papīra dokumenta papīra kopijas, kas izveidota tiesā vai ko tiesa ir rūpīgi pārbaudījusi, uz elektroniska dokumenta papīra izdrukas (apliecināta papīra kopija), kas izveidota tiesā, vai — atkarībā no attiecīgu tehnoloģiju un darbinieku pieejamības — uz papīra dokumenta elektroniskas kopijas (apliecināta elektroniska kopija).

Jebkurā gadījumā apliecinājumā ir jābūt:

1) apliecinājuma vietai un datumam;

2) informācijai par to, vai attiecīgais publiskais dokuments ir papīra vai elektroniskā formātā un vai tas ir oriģināls, apstiprināta kopija, noraksts, cita kopija vai izdruka;

3) informācijai par to, vai kopijā, norakstā vai izdrukā ir iekļauts viss publiskais dokuments vai tikai tā daļa.

Apliecinājumā ir jāiekļauj arī šāda informācija, ja vien kopijā, norakstā vai izdrukā tas jau nav skaidri redzams:

1) informācija par to, vai publiskajā dokumentā ir paraksti, drošības elementi vai zīmogi un, ja ir, kādi;

2) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka tas ir ieplēsts vai acīmredzami sliktā vizuālā stāvoklī;

3) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka tā daļas ir acīmredzami mainītas, dzēstas, pievienotas vai papildinātas dokumenta malās.

- Notāru izdotas apliecinātas kopijas

Notārs ir pilnvarots apliecināt papīra izdrukas noraksta papīra vai elektroniskā formātā atbilstību publiskā dokumenta oriģinālam, ja notārs var skaidri izlasīt dokumentu. Lai notārs varētu apliecināt elektroniski, fotogrāfiski vai līdzīgā veidā izveidotas publiska dokumenta, plāna, attēla u. tml. kopijas atbilstību oriģinālam, pietiek ar to, ka kopija ir izveidota notāra klātbūtnē. Ja šādā kopijā nav attēlota visa dokumenta lappuse, kopijā ir jānorāda, ka informācija nav pilnīga. Tas pats attiecas uz elektronisku publisko dokumentu papīra izdrukām.

Notāram ir rūpīgi jāsalīdzina noraksts vai kopija ar publiskā dokumenta oriģinālu un uz papīra noraksta (kopijas) vai papīra izdrukas ir jānorāda, ka noraksts ir pareizs, vai arī jāpievieno apliecinājums par to, ka noraksts ir pareizs.

Apliecinājumā ir jāiekļauj arī šāda informācija:

1) informācija par to, vai attiecīgais publiskais dokuments ir papīra vai elektroniskā formātā un vai tas ir oriģināls, apstiprināta kopija, noraksts, cita kopija vai izdruka;

2) informācija par to, vai publiskajā dokumentā ir paraksti, drošības elementi vai zīmogi un, ja ir, kādi;

3) informācija par to, vai kopijā, norakstā vai izdrukā ir iekļauts viss publiskais dokuments vai tikai tā daļa un kura daļa;

4) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka attiecīgais dokuments ir ieplēsts vai acīmredzami sliktā vizuālā stāvoklī;

5) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka tā daļas ir mainītas, dzēstas, pievienotas vai papildinātas dokumenta malās. Ja kopija ir izveidota fotogrāfiski vai līdzīgā veidā un attiecīgā informācija kopijā ir skaidri redzama, 2.–5. punktā minētā informācija nav jānorāda.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Skatīt informāciju par f) apakšpunktu.

Lapa atjaunināta: 17/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.