Publiskie dokumenti

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Ja publisks dokuments ir sagatavots bulgāru valodā, tulkojums nav vajadzīgs.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

  1. Dzimšana – dzimšanas apliecība, dzimšanas apliecība vienkāršotās adopcijas gadījumā, dzimšanas apliecības izraksts, dzimšanas apliecības pilnīga kopija, dzimšanas apliecības apliecināta kopija.
  2. Nāve – miršanas apliecības kopija, miršanas apliecības pilnīga kopija, miršanas apliecības apliecināta kopija, tiesas lēmums.
  3. Vārds, uzvārds – personas apliecība personai ar dažādiem vārdiem, uzvārdiem; tiesas lēmums.
  4. Laulība, tostarp spēja doties laulībā, vai ģimenes stāvoklis – dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecība, dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības kopija, dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības pilnīga kopija, dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības apliecināta kopija, laulības apliecība, kas izsniegta Bulgārijas pilsonim, kurš laulājies ārvalstīs, izziņa par ģimenes stāvokli, izziņa par ģimenes stāvokli, laulāto un bērniem.
  5. Laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu – tiesas lēmums, izraksts no dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības, laukā “Piezīmes” norādot veidu, kādā dzimtsarakstu nodaļā noslēgta laulība tika šķirta, un datumu, kurā tā tika šķirta.
  6. Izcelsme – tiesas lēmums, izziņa par ģimenes stāvokli, laulāto un bērniem, apliecība par laulāto un ģimenes saitēm, apliecība par mātes bioloģiskajiem bērniem.
  7. Adopcija – tiesas lēmums, dzimšanas apliecība (vienkāršotās adopcijas gadījumā), dzimšanas apliecības kopija (vienkāršotās adopcijas gadījumā), dzimšanas apliecības pilnīga kopija (vienkāršotās adopcijas gadījumā), dzimšanas apliecības apliecināta kopija (vienkāršotās adopcijas gadījumā).
  8. Domicils un/vai dzīvesvieta – izziņa par pastāvīgo adresi, izziņa par pašreizējo adresi, izziņa par pastāvīgās adreses maiņu, izziņa par pašreizējās adreses maiņu.
  9. Valstspiederība – izziņa par Bulgārijas pilsonību, izziņa par Bulgārijas pilsonības iegūšanu.

10.  Kriminālsodāmības neesamība – izraksts no sodāmības reģistra, kas apliecina, ka persona nav bijusi notiesāta (1. paraugs 2. pielikumā saistībā ar 45. panta 1. punktu 2008. gada 26. februāra Noteikumos Nr. 8 par sodāmības reģistru biroju darbību un organizāciju).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

I pielikumu var pievienot dzimšanas apliecībai, dzimšanas apliecībai vienkāršotās adopcijas gadījumā vai izrakstam no dzimšanas apliecības.

III pielikumu var pievienot izrakstam no miršanas apliecības.

IV pielikumu var pievienot dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecībai vai izrakstam no dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības.

V pielikumu var pievienot laulības apliecībai, ko izsniedz Bulgārijas pilsonim, kurš laulājies ārvalstīs.

VI pielikumu var pievienot izziņai par ģimenes stāvokli vai izziņai par ģimenes stāvokli, tostarp laulāto un bērniem.

X pielikumu var pievienot izziņai par pastāvīgo adresi un izziņai par pašreizējo adresi.

XI pielikumu var pievienot izrakstam no sodāmības reģistra, kas apliecina, ka persona nav bijusi notiesāta (1. paraugs 2. pielikumā saistībā ar 45. panta 1. punktu 2008. gada 26. februāra Noteikumos Nr. 8 par sodāmības reģistru biroju darbību un organizāciju).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ārlietu ministrija uztur to fizisko personu reģistru, kuras strādā par tulkotājiem individuāli vai tulkošanas uzņēmumā un kuras veic dokumentu tulkojumus.

Saraksts ir pieejams tikai bulgāru valodā šādā tīmekļa vietnē:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinātas kopijas var izgatavot iestādes, kas izsniedza dokumenta oriģinālu.

Oficiālu dokumentu kopiju pareizību var apliecināt notārs vai notāra palīgs.

Oficiālu dokumentu kopijas var autentificēt personas, kuras nav notāri, bet kurām ir tiesības veikt notāra funkcijas, tikai tad, ja tas ir paredzēts tiesību aktos.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

I. Līdzekļi, ar kuriem var identificēt apliecinātus tulkojumus

1. Bulgārijas Republikā veiktu un izmantošanai ārvalstīs paredzētu bulgāru dokumentu apliecinātu tulkojumu iezīmes.

Bulgārijas Republikas Ārlietu ministrija ir pilnvarota apliecināt tulkotāja parakstu uz viņa veiktajiem bulgāru dokumentu tulkojumiem svešvalodā, kas paredzēti izmantošanai ārvalsts teritorijā.

Apliecināšanu veic, izvietojot taisnstūra uzlīmi ar informāciju par tulkotāja vārdu, uzvārdu, apliecināšanas vietu un datumu, samaksātās nodevas summu un unikālo identifikācijas numuru, ka arī parakstu, zīmogu un citu attiecīgu informāciju.

Dokumentu tulkojumi var būt tikai oriģināleksemplāri, kas drukāti vienā krāsā uz A4 formāta papīra. Tulkotājs numurē un parafē visas tulkojuma lappuses. Tulkojumi ir nesaraujami saistīti ar pienācīgi apliecinātu un autentificētu tulkoto dokumentu.

Tulkojuma beigās jābūt rakstītam šādam tekstam bulgāru valodā vai attiecīgajā svešvalodā: “ES, apakšā parakstījies(-usies)..., apliecinu, ka pievienotā dokumenta ... tulkojums no... uz... ir pareizs (aprakstiet dokumenta veidu un tā atribūtus – numurs, sērija, datums, apliecināts un autentificēts). Tulkojums sastāv no... lappusēm. Tulkotājs... (paraksts).”

Tūlīt aiz teksta seko tulkotāja vārds un paraksts, un tie nedrīkst būt uz atsevišķas lapas vai atdalīti no teksta ar atstarpēm.

Tulkojumi ar labojumiem, svītrojumiem un iestarpinājumiem nav derīgi. Uz tulkojuma nav atļauts attēlot valsts karoga un ģerboņa elementus.

2. Dokumentu apliecinātu tulkojumu no bulgāru valodas svešvalodā un no svešvalodas bulgāru valodā, kas veikti ārpus Bulgārijas Republikas teritorijas, iezīmes.

Ja dokumenti ir tulkoti no bulgāru valodas svešvalodā un no svešvalodas bulgāru valodā ārpus Bulgārijas, tulkotāja paraksts uz viņa tulkojuma ir jāapliecina Bulgārijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām. Tulkojums ir pievienots dokumenta oriģinālam, un uz tā ir diplomātiskās/konsulārās pārstāvniecības zīmogs trīs vietās pievienotā dokumenta vidū vai augšējā stūrī, kas ir salocīts tā, lai saturētu visas dokumenta lappuses, un ir apzīmogots..

Apliecināšanu veic, autentificējot tulkotāja parakstu – uz dokumenta uzspiežot taisnstūra zīmogu, kurā ir informācija par tās pilnvarotās personas, kas izsniegusi apliecinājumu, vārdu, uzvārdu un amatu, apliecināšanas vietu un datumu, samaksāto nodevu un konsulārās apliecināšanas atsauces numuru, kā arī uzliekot parakstu un zīmogu.

3. Tādu ārvalstīs izdotu dokumentu apliecinātu tulkojumu iezīmes, kas tulkoti bulgāru valodā un paredzēti izmantošanai Bulgārijas Republikā.

Pamatojoties uz Noteikumu par dokumentu legalizēšanu, apliecināšanu un tulkošanu 21.a pantu, notāriem Bulgārijas Republikā ir tiesības apliecināt tulkotāja parakstu uz ārvalstu dokumentu tulkojumiem bulgāru valodā, kas paredzēti izmantošanai Bulgārijas Republikā.

Apliecināšanu veic, uzliekot taisnstūra zīmogu ar informāciju par tulkotāja vārdu, uzvārdu, apliecināšanas vietu un datumu, samaksātās nodevas summu un unikālo identifikācijas numuru, kā arī parakstu, zīmogu un citu attiecīgu informāciju.

II. Līdzekļi, ar kuriem var identificēt apliecinātas kopijas

1. Iestāde, kas apstiprinājusi kopiju, jānorāda apliecinātajā kopijā,

– sniedzot ierēdņa vārdu, uzvārdu un parakstu, kā arī uzliekot zīmogu un

– uz kopijas uzrakstot notāra / notāra palīga vārdu, uzvārdu un parakstu saskaņā ar apstiprinātu zīmoga paraugu (sk. informāciju nākamajā punktā).

2. Attiecībā uz katru apliecinājumu par oficiāla dokumenta kopijas pareizību izdevējiestāde izdara attiecīgu ierakstu savos reģistros.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Izsniedzot civilstāvokļa dokumentu kopijas, uz tām jānorāda datums, kurā tās izgatavotas, kā arī civilstāvokļa aktu reģistra ierēdņa, kurš sagatavojis kopijas, vārds un uzvārds. Civilstāvokļa aktu reģistra ierēdnis paraksta dokumentu un apzīmogo to ar pašvaldības parasto zīmogu.

Lai apliecinātu oficiāla dokumenta kopijas autentiskumu, notāram vai notāra palīgam uzrāda dokumenta oriģinālu. Apliecināšanu veic saskaņā ar 17. panta 6. pielikumu 1997. gada 29. janvāra Noteikumos Nr. 32 par notāru oficiālajiem arhīviem un notāru birojiem.

(datums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es, ....rajona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notārs (Notāru palātas reģ. nr.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), apliecinu, ka šī kopija, ko sagatavoja..... . . . . . . . . . . . . . ir autentiska un atbilst oficiālam (privātam) dokumentam, ko man iesniedza... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., kas dzīvo ....(pilsētā / ciematā), . . . . . . . . . . . . . . . . un apliecinu, ka oriģinālā nebija svītrojumu, papildinājumu, labojumu vai citu īpatnību. Reģistrācijas nr. . . . . . . . . . . . . . Samaksātā nodeva: ...BGN. . . . .

Notārs:

Lapa atjaunināta: 06/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.