Publiskie dokumenti

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Horvātijas Republikā pieņem tikai publiskus dokumentus horvātu valodā, proti, netiek pieņemti publiski dokumenti citās ES dalībvalstu oficiālajās valodās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

To publisko dokumentu saraksts, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā:

– dzimšanas apliecība (rodni list) (I pielikums);

– miršanas apliecība (smrtni list) (III pielikums);

– laulības apliecība (vjenčani list) (IV pielikums);

– apliecinājums par neatrašanos laulībā (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (VI pielikums);

– apliecinājums par atrašanos partnerattiecībās (potvrda o životnom partnerstvu) (VII pielikums);

– apliecinājums par domicilu un/vai uzturēšanās vietu (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (X pielikums);

– izziņa par nesodāmību (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (XI pielikums).

Piezīme. I–VII pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Valsts pārvaldes ministrija (Ministarstvo uprave), X pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Iekšlietu ministrija (Ministarstvo unutarnjih poslova), savukārt XI pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

To publisko dokumentu saraksts, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas:

– dzimšanas apliecība (I pielikums);

– miršanas apliecība (III pielikums);

– laulības apliecība (IV pielikums);

– apliecinājums par neatrašanos laulībā (VI pielikums);

– apliecinājums par atrašanos partnerattiecībās (VII pielikums);

– apliecinājums par domicilu un/vai uzturēšanās vietu (X pielikums);

– izziņa par nesodāmību (XI pielikums).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Saskaņā Horvātijas tiesību aktiem tiesu tulkotāji ir kvalificēti veikt apliecinātus tulkojumus.

Saite uz tiesas tulkotāju atjaunināto sarakstu publicēta Tiesnešu tīkla tīmekļa vietnē (Sudačka mreža):

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Saskaņā ar Horvātijas tiesību aktiem apliecinātas publisku dokumentu kopijas var sagatavot notāri (javni bilježnici); kvalificēto notāru sarakstu, ko dēvē arī par notāru direktoriju (Imenik javnih bilježnika), pārvalda Horvātijas Notāru kameras (Hrvatska javnobilježnička komora) Administrācijas padome (Upravni odbor), un tas ir pieejams Kameras tīmekļa vietnē: http://www.hjk.hr/Uredi.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt, veicot vienkāršu vizuālu apskati, jo ikvienam tulkojumam vai kopijai ir tiesas tulkotāja vai notāra zīmogs un paraksts, skaidri norādot, ka konkrētais dokuments ir tulkojums vai kopija.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas īpašā iezīme ir tā notāra zīmogs un paraksts, kurš sagatavojis kopiju.

Lapa atjaunināta: 15/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.