Publiskie dokumenti

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Grieķu un angļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Kipras iestādes kā piemēru min šādus publiskus dokumentus:

Dzimšana: dzimšanas apliecība

Nāve: miršanas apliecība

Laulības: laulību apliecība

Tiesības stāties laulībā: apliecība par tiesībām stāties laulībā

Reģistrētas partnerattiecības: civilo partnerattiecību apliecība

Dzīvesvieta: pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

Reģistrētu partnerattiecību izbeigšana: kopīgās deklarācijas par civilo partnerattiecību izbeigšanu reģistrācijas apliecība

Sodu reģistra ieraksta neesība: apliecība, par to, ka sodu reģistrā nav ieraksta

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

dzimšanas apliecība

miršanas apliecība

laulību apliecība

apliecība par tiesībām stāties laulībā

civilo partnerattiecību apliecība

pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

apliecība, par to, ka sodu reģistrā nav ieraksta

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Zvērinātu tulkotāju reģistrs Iekšlietu ministrijas preses un informācijas birojā.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Civilstāvokļa reģistrs un migrācijas departaments

dzimšanas apliecība

miršanas apliecība

apliecība par tiesībām stāties laulībā

civilo partnerattiecību apliecība

kopīgās deklarācijas par civilo partnerattiecību izbeigšanu reģistrācijas apliecība

Rajona pašvaldības (Επαρχιακές Διοικήσεις )

dzimšanas apliecība

miršanas apliecība

pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

Pašvaldības

laulību apliecība

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Zvērinātu tulkotāju padomes – struktūras, kas Kipras Republikā atbildīga par oficiāliem tulkojumiem – norādījumi zvērinātiem tulkotājiem un sabiedrībai paredz, ka visiem dokumentiem, kas tiek iesniegti tulkošanai zvērinātiem tulkotājiem, jābūt publiskiem un attiecīgi apliecinātiem. Tulkošanai iesniegtā dokumenta norakstu (kopiju) pievieno zvērināta tulkotāja tulkotajam tekstam, kura beigās tiek pievienots tulkotāja paraksts un zīmogs.

Zvērināti tulkotāji neapliecina tulkošanai iesniegtā dokumenta autentiskumu ar īpašu zīmogu uz dokumenta, taču pirms tulkojuma viņi pārbauda dokumentu un ja tulkotājs uzskata, ka tas nav autentisks, viņš to netulko.

Zvērināti tulkotāji tikai apliecina sava tulkotā teksta autentiskumu, ja viņiem tiek lūgts viņa paša tulkojuma autentisks noraksts.

Tulkojumiem:

taisnstūra elektronisks zīmogs, uz kura ir vārdi “pareizs un precīzs pievienotā dokumenta tulkojums”;

oriģināls apaļš zvērināta tulkotāja spiedogs, kuru tulkotājam izsniegusi Zvērinātu tulkotāju padome;

zvērināta tulkotāja paraksts;

zvērināta tulkotāja vārds un uzvārds;

spiedogs par atlīdzību (2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu).

Tulkojumu noraksti:

oriģināls taisnstūra elektronisks zīmogs, uz kura ir vārdi “tulkotā dokumenta pareizs noraksts”;

oriģināls apaļš zvērināta tulkotāja spiedogs, kuru tulkotājam izsniegusi Zvērinātu tulkotāju padome;

zvērināta tulkotāja vārds un oriģināls paraksts;

spiedogs par atlīdzību (2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu).

Apliecinātiem dokumentiem:

Zvērināta tulkotāja spiedogi (apaļie) ir zilā krāsā un taisnstūra elektroniskais zīmogs ir melns.

2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Zvērināta tulkotāja spiedogi (apaļie) ir zilā krāsā un taisnstūra elektroniskais zīmogs ir melns.

2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu.

Lapa atjaunināta: 04/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.