Publiskie dokumenti

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Čehu, slovāku.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

 • Dzimšanas apliecība;
 • laulības apliecība;
 • miršanas apliecība;
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība;
 • apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;
 • apliecinājums par šķēršļu neesību, lai stātos reģistrētās partnerattiecībās;
 • precīzs izraksts no ģimenes stāvokļa grāmatas;
 • apstiprinājums par ģimenes stāvokļa grāmatā ierakstītajiem datiem;
 • apstiprinājums par datiem, kas ietverti dokumentu reģistrā vai ģimenes stāvokļa grāmatas dublikātā, kurš glabāts līdz 1958. gada 31. decembrim;
 • lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu;
 • laulības apstiprinājums;
 • fiziskām personām — izraksts par sodāmību;
 • notāra apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;
 • iedzīvotāju reģistrā ietverto datu sniegšana fiziskai personai;
 • apliecinājums, kurā ietverta vecāku rakstiska deklarācija par bērna (dzimuša vai nedzimuša) paternitāti;
 • laulības apstiprinājums (ko izdevusi Čehijas vēstniecība vai konsulāts);
 • tiesas lēmumi par regulas 2. panta 1. punktā izklāstītajiem faktiem;

spriedums, kurā noteikts nepilngadīgā dzimšanas datums;

spriedums, ar kuru persona atzīta par mirušu;

spriedums, kurā noteikts likumiskais personas nāves datums;

spriedums, ar ko nepilngadīgajam atļauts stāties laulībā;

spriedums, ar ko atzīst nepilngadīgā tiesībspēju un rīcībspēju;

laulības šķiršanas spriedums;

spriedums par paternitātes atzīšanu;

spriedums par maternitātes atzīšanu;

spriedums par nepilngadīgā adopciju vai spriedums par pieaugušā adopciju.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

 • Dzimšanas apliecība (dzimšana);
 • miršanas apliecība (miršana);
 • laulības apliecība (laulība);
 • apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai (spēja stāties laulībā);
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība (reģistrētas partnerattiecības);
 • apliecinājums par šķēršļu neesību, lai stātos reģistrētās partnerattiecībās (spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās);
 • fiziskām personām — izraksts par sodāmību (izziņa par nesodāmību dalībvalstī, kuras valstspiederīgais ir konkrētā persona);
 • iedzīvotāju reģistrā ietverto datu sniegšana fiziskai personai (domicils un/vai dzīvesvieta).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.
 • Tulkotāji saskaņā ar Likumu Nr. 36/1967 par ekspertiem un tulkotājiem — tulkotāju saraksts, kas pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Čehijas vēstniecības un konsulāti — tulkojumu precizitātes pārbaude saskaņā ar 18. panta 3. punkta e) apakšpunktu Likumā Nr. 150/2017 par ārpakalpojumiem

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinājumu par to, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts (autentiskuma apstiprinājumu), sniedz:

 • reģionālās iestādes;
 • municipālās iestādes pašvaldībās ar paplašinātām pilnvarām;
 • municipālās iestādes, rajona iestādes vai municipālo rajonu iestādes teritoriāli strukturētās korporatīvās pilsētās, kā arī Prāgas pilsētas rajonu iestādes; to saraksts ir ietverts īstenošanas tiesību aktos (to municipālo iestāžu saraksts, kas veic autentiskuma apstiprināšanu un legalizāciju, ir noteikts 1. pielikumā Īstenošanas dekrētam Nr. 36/2006 par apliecinājumu, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts, un paraksta autentiskuma apliecināšanu, ar grozījumiem);
 • militāro rajonu iestādes;
 • pasta licences turētājs (Čehijas Pasts);
 • Čehijas Tirdzniecības kamera;
 • notāri;
 • Čehijas vēstniecības (konsulāti).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Apliecināti tulkojumi

1. Apliecināts tulkojums, ko veic tulkotājs

Tulkotāji rakstiskā tulkojuma pirmajā lapā norāda valodu, no kuras tulkots, un pēdējā lapā iekļauj savas kvalifikācijas apstiprinājumu, kam pievieno tulka zīmogu. Tulkotais dokuments vai tā apliecināta kopija ir stingri jāpiestiprina ar skavu pie rakstiskā tulkojuma. Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājums var būt rakstīts ar roku vai drukāts, vai uzspiests ar zīmogu.

Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājumā ietver šādu informāciju:

 • informācija par personas iecelšanu par tulkotāju (tiesas lēmums par tulkotāja iecelšanu — izdošanas vieta un datums, atsauces numurs, informācija par valodu, attiecībā uz kuru tulkotājs iecelts);
 • apstiprinājums, ka tulkojums ir precīzs pievienotā dokumenta teksta atveidojums;
 • informācija par labojumiem tulkojumā;
 • kārtas numurs, ar kādu tulkojums reģistrēts tulkotāja žurnālā;
 • tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājuma izdošanas vieta un datums;
 • tulkotāja vārds, uzvārds un zīmogs.

Papildus minētajai obligātajai informācijai var norādīt tulkotāja adresi un citu kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi, datu kastes identifikācijas numuru un reģistrācijas numuru Čehijas Republikas Tiesas iecelto tulku un tulkotāju kamerā. Vēlams norādīt arī tulkojuma lapu faktisko skaitu.

Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājumu vienmēr sagatavo mērķa valodā.

2. Čehijas vēstniecības vai konsulāta apliecinājums par publiska dokumenta tulkojuma precizitāti

Autentiskuma apliecinājumā, kurā apliecina tulkojuma precizitāti, norāda:

 • vēstniecības vai konsulāta nosaukumu;
 • kārtas numuru, ar kādu apliecinājums reģistrēts apliecinājumu žurnālā;
 • tulkotā dokumenta valodu;
 • valodu, kurā dokuments pārtulkots;
 • informāciju par to, vai tulkojumu pasūtījusi vēstniecība vai iesniedzis pieteikuma iesniedzējs;
 • informāciju par to, vai tulkojums ir pilnīgs vai daļējs;
 • personas, kura apliecinājusi dokumenta precizitāti, vārdu(-us), uzvārdu un parakstu;
 • oficiālo zīmogu un
 • tulkotāja kvalifikācijas apliecinājuma izdošanas vietu un datumu.

Apliecinātas kopijas

Apliecinājumā par to, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts (autentiskuma apstiprinājumā) un kuru iekļauj dokumenta oriģinālā vai tam stingri piestiprinātā lapā, norāda autentiskuma apliecinājumu un uzspiež oficiālo zīmogu. Autentiskuma apliecinājumā ietver šādu informāciju:

 • iestādes nosaukums;
 • kārtas numurs, ar kādu autentiskuma apstiprinājums reģistrēts apliecinājumu žurnālā;
 • informācija, ka dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, ir identisks dokumentam, pamatojoties uz kuru tas radīts, un par to, vai dokuments ir oriģināls, jau apliecinātais un autentificētais dokuments, dokuments, kas izriet no apliecinātā dokumenta atveidošanas, dublikāts, kas radīts no datnes, vai rakstiska lēmuma vai saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem izdota lēmuma rezolutīvās daļas kopija;
 • dokumenta lapu skaits;
 • informācija par to, vai dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, ir pilnīgs vai daļējs dublikāts vai pilnīga vai daļēja kopija;
 • informācija par to, vai dokuments, no kura radīts dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, satur redzamu drošības elementu, kas ir konkrētā dokumenta juridiski svarīgā satura daļa (piemēram, hologrammu);
 • autentiskuma apstiprināšanas datums;
 • personas, kura apstiprinājusi autentiskumu (piemēram, amatpersonas, mēra vai mēra vietnieka, militārā rajona iestādes nolīgtā darbinieka, pasta licences turētāja vai Čehijas Tirdzniecības kameras darbinieka) vārds, uzvārds un paraksts.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Autentiskuma apstiprinājumu norāda dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, autentiskuma apliecinājuma veidā katrā lapā, vai arī lapas dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, ar skavu stingri piestiprina visam dokumentam un apzīmogo. Zīmogu uzspiež ar oficiālo spiedogu uz abām pusēm tā, lai daļa no oficiālā spiedoga nospieduma atrastos uz dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts.

Ja dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, nav pietiekami daudz vietas autentiskuma apliecinājuma norādīšanai, to iekļauj atsevišķā lapā, ko stingri piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts, un tā piestiprinājuma vietu apzīmogo (sk. iepriekš).

Ja dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, satur vienu vai vairākas lapas un katrai atsevišķai lapai teksts ir tikai uz vienas puses, tukšās puses pārsvītro virzienā no augšējā kreisā stūra uz apakšējo labo stūri, un autentiskuma apliecinājumu norāda tajā pusē, kuras autentiskums tiek apliecināts.

Ja dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts, tekstā vai starp autentiskuma apliecinājumu un dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts, tekstu ir tukša vieta, persona, kura veic apliecināšanu, pārsvītro tukšo vietu virzienā no augšējā kreisā stūra uz apakšējo labo stūri.

Autentiskuma apliecinājuma veidne ir ietverta 2. pielikumā Īstenošanas dekrētam Nr. 36/2006 par apliecinājumu, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts, un paraksta autentiskuma apliecināšanu, ar grozījumiem.

Autentiskuma apliecinājumu norāda dokumentā, kura autentiskums tiek autentificēts, šādos veidos:

 • ar zīmogu un iepriekš minēto informāciju, kas rakstīta ar roku, vai
 • ar izdruku, kas izveidota, izmantojot IT tehnoloģiju, un kas satur minētos datus; izdruku izdrukā uz pašlīmējošas uzlīmes, uz dokumenta vai atsevišķas papīra lapas. Uzlīmi piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts, un apzīmogo ar oficiālo zīmogu tā, lai daļa no oficiālā spiedoga nospieduma atrastos uz uzlīmes. Autentifikācijas apliecinājuma izdruku uz atsevišķas papīra lapas stingri piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts.
Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.