Publiskie dokumenti

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Dānijas iestādēm parasti ir pienākums pieņemt tikai publiskus dokumentus dāņu valodā, tāpēc tās var pieprasīt šādu dokumentu tulkojumu, ja tie nav dāņu valodā.

Tomēr saskaņā ar Ziemeļvalstu valodu konvenciju konkrētus dokumentus var pieņemt somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodā. Tas jo īpaši attiecas uz vārda maiņas apliecībām, atļauju izmantot vārdu, vārda apstiprinājumu, laulības apliecībām, civilo partnerattiecību apliecībām, ģimenes stāvokļa apliecībām, laulības šķiršanas dekrētiem, laulāto atšķiršanas rīkojumiem un spriedumiem, kas attiecas uz laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, un spriedumiem, ar kuriem nolemj, ka laulība vai reģistrētas partnerattiecības ir atzīstamas par tādām, kas vairs nepastāv. Turklāt dokumentus, kas saistīti ar tādu lietu apstrādi, kuras attiecas uz personas vārdu, var pieņemt vācu vai angļu valodā.

Dokumentus, ar kuriem apstiprina nesodāmību, var pieņemt arī angļu valodā.

Tomēr īpašos gadījumos iestāde var atzīt dokumentus citās valodās, tomēr tai nav pienākuma atzīt citas valodas, kas nav iepriekš uzskaitītās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dānijas iestādes ir noteikušas, ka regulas darbības jomā ietilpst šādi dokumenti:

 • izziņa par nesodāmību;
 • apliecinājums par uzturēšanās vietu;
 • individuālais ieraksts par personu Centrālajā iedzīvotāju reģistrā (personattest);
 • dzimšanas un kristību apliecība (fødsels- og dåbsattest);
 • laulības apliecība;
 • laulības svētīšanas apliecība;
 • kristību apliecība (dåbsattest);
 • dzimšanas apliecība (fødselsattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • dzimšanas un vārda apliecība (fødsels- og navneattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • vārda apliecība (navneattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • miršanas un apbedīšanas apliecība (izdod tikai atsevišķos gadījumos, kad apliecība ir vajadzīga par personu, kura mirusi pirms 1968. gada 1. aprīļa, t. i., datuma, kad tika izveidots Centrālais iedzīvotāju reģistrs);
 • vārda maiņas apliecība;
 • atļauja izmantot vārdu;
 • vārda apstiprinājums;
 • civilo partnerattiecību apliecība;
 • ģimenes stāvokļa apliecības;
 • laulības šķiršanas dekrēts;
 • laulāto atšķiršanas rīkojums;
 • spriedums:
  • ar ko apstiprina laulības šķiršanu;
  • ar ko apstiprina laulāto nošķiršanu;
  • ar ko apstiprina laulības atzīšanu par neesošu;
  • ar ko nosaka, ka laulība ir atzīstama par tādu, kas vairs nepastāv;
  • ar ko nosaka, ka reģistrētās civilās partnerattiecības ir atzīstamas par tādām, kas vairs nepastāv.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dānijas dokumenti, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu pielikumu, ir šādi

 • izziņa par nesodāmību;
 • apliecinājums par uzturēšanās vietu;
 • individuālais ieraksts par personu Centrālajā iedzīvotāju reģistrā (personattest);
 • dzimšanas un kristību apliecība (fødsels- og dåbsattest);
 • laulības apliecība;
 • laulības svētīšanas apliecība;
 • kristību apliecība (dåbsattest);
 • civilo partnerattiecību apliecība;
 • ģimenes stāvokļa apliecība.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Dānijā nav publiski pieejama tulkotāju/tulku saraksta vai datubāzes.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Iestāde, kas izdevusi apliecību vai dokumentu, konkrētos gadījumos var izdot apstiprinošu kopiju. Turklāt arī iestāde, kas pārņēmusi izdevējiestādes pienākumu, konkrētos gadījumos var izdot apstiprinošu kopiju.

Apstiprinošu apliecības vai dokumenta kopiju var izdot arī notārs Dānijas tiesās.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apstiprinošā kopijā parasti norāda, kura iestāde ir apstiprinājusi kopiju, vai nu ar municipalitātes zīmogu, vai ar notāra apliecinājumu.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Dažreiz uz apstiprinošās kopijas ir zīmoga nospiedums “KOPIJA”.

Lapa atjaunināta: 09/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.