Publiskie dokumenti

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Igaunija pieņem dokumentus igauņu valodā.

Igaunijas dažādās dzimtsarakstu nodaļas (vietējās iestādes un Igaunijas pārstāvniecības ārvalstīs) pieņem arī dokumentus angļu vai krievu valodā vai tulkojumus šajās valodās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dzimšanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Miršanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Laulības apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Laulības šķiršanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Vārda/uzvārda maiņas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra

Izraksts no sodāmības reģistra datubāzes, kurā norādīts, ka sodāmības reģistra datubāzē nav ieraksta par sodāmību

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dzimšanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Miršanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Laulības apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra, kas apliecina, ka persona ir dzīva

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra, kas apliecina civilstāvokli

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra par dzīvesvietu

Izraksts no sodāmības reģistra datubāzes, kurā norādīts, ka sodāmības reģistra datubāzē nav ieraksta par sodāmību

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Igaunijā personas, kuras ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ir zvērināti tulkotāji.

Zvērināto tulkotāju saraksts

No 2020. gada 1. janvāra tikai zvērināti tulkotāji drīkst sagatavot oficiālus tulkojumus. Igaunijas iestādēm ir noteikts, ka, papildus Igaunijas zvērināto tulkotāju tulkojumiem, tām ir jāpieņem dokumentu tulkojumi, kurus apliecinājuši ārvalstu zvērināti tulkotāji, notāri vai citas atbilstīgi pilnvarotas amatpersonas.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Administratīvās struktūras, kas ir pilnvarotas izsniegt oficiālus dokumentus vai glabāt dokumentus savos arhīvos, arī var izsniegt šo dokumentu kopijas vai izrakstus un oficiāli apliecināt to autentiskumu.

Notāriem ir pilnvaras izsniegt notariāli apliecinātas kopijas.

Civilstāvokli apliecinošiem dokumentiem apliecinātas kopijas netiek izgatavotas, un tulkotas veidlapas izsniedz tikai attiecībā uz oriģināldokumentiem.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecināti tulkojumi

Apliecinātus tulkojumus var identificēt ar zvērināta tulkotāja parakstu un zīmogu. Zvērināta tulkotāja tulkojumu var sagatavot arī digitālā formātā. Šādā gadījumā zvērināta tulkotāja parakstu un zīmogu aizstāj ar viņa elektronisko parakstu.

Oficiāli apliecinātas kopijas

Lai oficiāli apliecinātu kopijas autentiskumu, teksta beigās jāpievieno atzīme par apliecināšanu, un tajā jānorāda:

1) dokumenta izdevējs, izdošanas datums un atsauce uz dokumenta atrašanās vietu reģistrā;

2) apstiprinājums, ka kopija ir identiska oriģinālam;

3) ja oriģināldokumentu nav izdevusi administratīvā struktūra, kas apliecina kopijas autentiskumu, – piezīme par to, ka kopija ir izdota, lai to iesniegtu vienīgi piezīmē minētajām administratīvajām struktūrām;

4) informācija par visām dokumenta nepilnībām, pārsvītroto tekstu, pievienoto tekstu, nesalasāmu tekstu, dzēsta teksta pēdām, citiem faktoriem, kas norāda uz izmaiņām dokumenta sākotnējā saturā, vai par to, ka dokumenta, kas satur vairākas lappuses, iesējums ir ticis atvērts;

5) apliecināšanas vieta un datums, kopiju apliecinošās personas vārds, uzvārds un paraksts, kā arī administratīvās struktūras zīmogs.

Parakstītus izrakstus no sodāmības reģistra datubāzes izsniedz papīra formātā.

Notariāli apliecinātas kopijas

Lai notariāli apstiprinātu faktu, notārs sniedz notariālu apliecinājumu, kurā jāiekļauj notāra deklarācija par konstatētajiem faktiem, kā arī notāra paraksts un krāsas zīmoga nospiedums. Jānorāda apliecinājuma izdarīšanas datums un vieta. Notariāls apliecinājums var būt arī digitālā formātā. Šādā gadījumā tulkotāja parakstu un krāsas zīmoga nospiedumu aizstāj ar viņa elektronisko parakstu. Digitālo apliecinājumu var sniegt tikai attiecībā uz elektronisko dokumentu.

Apliecinot kopijas autentiskumu, notārs ieraksta vārdu “ärakiri” (kopija) dokumenta pirmās lappuses augšpusē. Šī prasība neattiecas uz notariālu apliecinājumu digitālā formātā.

Lapa atjaunināta: 10/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.