Publiskie dokumenti

Somija

Saturu nodrošina
Somija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Somu un zviedru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Publiskie dokumenti, kas ietilpst Regulas darbības jomā, ir izraksti no Iedzīvotāju informācijas sistēmas, ciemu izdoti civilstāvokli apliecinoši dokumenti, izraksti no sodu reģistra par sodāmības neesību un atsevišķos gadījumos arī tiesas spriedumi.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Somija ir ieviesusi visas daudzvalodu standarta veidlapas, izņemot VIII pielikumu (spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās). Visās, izņemot XI pielikumu (sodāmības neesība), ir iekļauti konkrētām valstīm domāti standarta ierakstu nosaukumi.

Izrakstus no Iedzīvotāju informācijas sistēmas var pievienot standarta veidlapai ar informāciju par dzimšanas faktiem, dzīvajām personām, mirušajām personām, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, domicilu un uzturēšanās vietu. Standarta veidlapai var pievienot arī apliecinājumu par tiesībām saskaņā ar Somijas tiesību aktiem stāties laulībā ārvalstu iestādē. Var pievienot arī izrakstu no sodu reģistra par sodāmības neesību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Somijā ir pilnvarotu tulkotāju sistēma, ko pārvalda pārbaudītāju valde, kas sadarbojas ar Somijas Nacionālo izglītības aģentūru. Pārbaudītāju valde uztur pilnvarotu tulkotāju datubāzi: http://www03.oph.fi/kaantajat/

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinātas kopijas izdod notāri. Digitālo datu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūras ierēdņi ir notāri. Olandē notāri darbojas Olandes Valsts departamenta pakļautībā.

Ar Digitālo datu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūru var sazināties šādi:

Tīmekļa vietne angļu valodā: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Tīmekļa vietne somu valodā: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Ar Olandes Valsts departamentu var sazināties šādi: https://www.ambetsverket.ax/

Noteiktas notāru funkcijas pilda un apliecinātas kopijas izdod arī Somijas pārstāvniecības ārvalstīs.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Uz apliecinātas kopijas ir pilnvarotā tulkotāja paraksts. Tulkotāju var pārbaudīt iepriekš minētajā pilnvaroto tulkotāju reģistrā.

Digitālo datu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūrā strādājoša notāra apliecinātas kopijas var atpazīt pēc apaļa zīmoga ar lauvas emblēmu vidū. Uz tām ir arī notāra paraksts un vārds.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Skatīt iepriekš.

Lapa atjaunināta: 19/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.