Publiskie dokumenti

Francija

Saturu nodrošina
Francija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Franču valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Indikatīvs publisko dokumentu saraksts:

a) dzimšanas fakts:

— dzimšanas apliecība,

— pagaidu dzimšanas apliecība, kas izdota pēc jaundzimuša bērna atklāšanas vai tāda valsts aizbildnībā esoša bērna (pupille de l’Etat) gadījumā, kuram nav zināmas dzimšanas apliecības vai attiecībā uz kuru ir pieprasīta dzimšanas fakta turēšana slepenībā,

— tiesas nolēmums par dzimšanas fakta apstiprināšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— paziņojums (acte de notoriété) par laulības noslēgšanu, kas aizstāj neiegūstamu dzimšanas apliecību un ko izsniedzis notārs vai diplomātiskā vai konsulārā iestāde,paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdota dzimšanas apliecība,

— prefekta (préfet) izsniegta izcelsmes apliecība, kas aizstāj dzimšanas apliecību, ja nav pagaidu dzimšanas apliecības gadījumā, ja

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo dzimšanas apliecību;

b) fakts, ka persona ir dzīva:

— apliecinājums par to, ka persona ir dzīva (certificat de vie);

c) miršanas fakts:

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

— nedzīvi dzimuša bērna apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— spriedums, ar ko persona atzīta par mirušu,

— spriedums, ar ko persona atzīta par bezvēsts pazudušu (déclaration d’absence),

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai miršanas apliecību,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo miršanas apliecību,

— piezīme “miris deportācijā”,

— piezīme “terorisma upuris”,

— piezīme “miris par Franciju”,

— piezīme “miris, kalpojot nācijai”,

— Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdota miršanas apliecība;

d) vārds, uzvārds:

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— adopcijas lēmums saistībā ar tiesas nolēmumu par vārdu, uzvārdu,

— vienkāršotās adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts,

— nolēmums, ar ko atceļ vienkāršoto adopciju,

civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas apstiprināts akts par vārda, uzvārda izvēles kopīgu paziņojumu,

— paziņojums par domstarpībām saistībā ar vārdu, uzvārdu, par kuru ziņots civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonai,

— paziņojums par tā vārda, uzvārda maiņu, par kuru ziņots civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonai,

— rīkojums par vārda, uzvārda maiņu,

— civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas lēmums par vārda, uzvārda maiņu saskaņā ar ārvalstu civilstāvokli apliecinošiem dokumentiem,

— spriedums par vārdu, uzvārdu pēc filiācijas izmaiņām;

e) laulība, tostarp spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis:

— laulības apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— paziņojums (acte de notoriété), kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— apliecība par civillaulības noslēgšanu,

— diplomātiskas vai konsulāras iestādes izsniegta apliecība par tiesībām doties laulībā,

f) apakšpunktā minētie lēmumi, izņemot tos, kas attiecas uz laulības atzīšanu par neesošu,

— notāra apliecinājums par to, ka pastāv laulības līgums,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo laulības apliecību,

— Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdota laulības apliecība;

f) laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu:

— notāram iesniegts akts par savstarpēji saskaņotas laulības šķiršanas vienošanās glabāšanu,

— apliecība par savstarpēji saskaņotas laulības šķiršanas vienošanās glabāšanu,

— laulības šķiršanas spriedums,

— atšķiršanas spriedums,

— spriedums par laulības atzīšanu par neesošu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību;

g) reģistrētas partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss:

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas vai diplomātisko vai konsulāro amatpersonu (iepriekš rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersonas) apstiprināts civilo partnerattiecību līgums (pacte civil de solidarité — PACS),

— ar oficiālu aktu noslēgts civilo partnerattiecību līgums,

— reģistrācijas kvīts par civilo partnerattiecību līguma noslēgšanu/grozīšanu/izbeigšanu, ko nodrošina notārs, civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona vai, līdz 2017. gada 31. oktobrim, rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersona,

— Civilstāvokļa lietu centrālā dienesta (SCEC) izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību,

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— miršanas apliecība;

h) reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par neesošām:

— dzimšanas apliecība ar ierakstu par civilo partnerattiecību līguma izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu,

— reģistrācijas kvīts par civilo partnerattiecību līguma izbeigšanu, ko nodrošina notārs, civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona vai, līdz 2017. gada 31. oktobrim, rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersona,

— atšķiršanas spriedums,

— spriedums, ar ko civilo partnerattiecību līgumu atzīst par neesošu,

— Civilstāvokļa lietu centrālā dienesta (SCEC) izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību;

i) vecāku statuss:

— pie civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas noslēgts atzīšanas akts,

— ar oficiālu aktu (acte authentique) noslēgts atzīšanas akts,

— dzimšanas vai uzturēšanās vietas pirmās instances tiesas tiesneša izdots paziņojums (acte de notoriété), ar ko apstiprina civilstāvokļa atzīšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj civilstāvokļa apliecību,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) spriedums, ar ko nosaka vai anulē filiāciju;

j) adopcija:

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— adopcijas nolēmums,

— vienkāršotās adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts,

— nolēmums, ar ko atceļ vienkāršoto adopciju,

— valsts adopcijas nolēmums (adoption par la Nation);

k) domicils un/vai uzturēšanās vieta:

— apliecinājums par uzturēšanās vietu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem),

— apliecinājums par uzturēšanās vietas maiņu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem);

l) pilsonība un valstspiederība:

— Francijas pilsonības apliecība,

— administratīvās iestādes izsniegta autentiska kopija dekrētam par naturalizāciju vai reintegrāciju Francijas pilsonības iegūšanai,

— rajona tiesas reģistra dienestu direktora (Francijā izdotu paziņojumu gadījumā) vai administratīvās iestādes, vai Francijas konsula (ārvalstīs izdotu paziņojumu gadījumā) saņemts un rajona tiesas reģistra dienestu direktora (Francijā izdotu paziņojumu gadījumā) vai Tieslietu ministrijas (ārvalstīs izdotu paziņojumu gadījumā), vai par naturalizāciju atbildīgās ministrijas (tādu paziņojumu gadījumā, kas izdoti, pamatojoties uz laulībām ar Francijas pilsoni) reģistrēts paziņojums par Francijas pilsonību ar norādi, ka šis paziņojums ir reģistrēts,

— tiesas nolēmums, kam pievienots apliecinājums par to, ka nav iesniegta apelācijas sūdzība,

— dzimšanas apliecība ar papildu piezīmi, kurā norādīts viens no iepriekš minētajiem dokumentiem;

m) sodāmības neesība, ja publiskos dokumentus par šo faktu Savienības iedzīvotājam izdod minētā iedzīvotāja valstspiederības dalībvalsts iestādes:

— biļetens Nr. 3 (izziņa par nesodāmību) (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”), kurā norādīts, ka personai nav sodāmības.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Veidlapas, kas attiecas uz dzimšanas faktu (1):

— dzimšanas apliecība,

— pagaidu dzimšanas apliecība, kas izdota pēc jaundzimuša bērna atklāšanas vai tāda valsts aizbildnībā esoša bērna (pupille de l’Etat) gadījumā, kuram nav zināmas dzimšanas apliecības vai attiecībā uz kuru ir pieprasīta dzimšanas fakta turēšana slepenībā,

— tiesas nolēmums par dzimšanas fakta apstiprināšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— paziņojums (acte de notoriété) par laulības noslēgšanu, kas aizstāj neiegūstamu dzimšanas apliecību un ko izsniedzis notārs vai diplomātiskā vai konsulārā iestāde,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— akts, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu dzimšanas apliecību,

— prefekta (préfet) izsniegta izcelsmes apliecība, kas aizstāj dzimšanas apliecību, ja nav pagaidu dzimšanas apliecības gadījumā, kad dzimšanas fakts jātur slepenībā,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo dzimšanas apliecību.

Veidlapas, kas attiecas uz faktu, ka persona ir dzīva (2):

— apliecinājums par to, ka persona ir dzīva (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem).

Veidlapas, kas attiecas uz miršanas faktu (3):

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

— nedzīvi dzimuša bērna apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— spriedums, ar ko persona atzīta par mirušu,

— spriedums, ar kuru persona atzīta par bezvēsts pazudušu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai miršanas apliecību,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo miršanas apliecību,

— piezīme “miris deportācijā”,

— piezīme “terorisma upuris”,

— piezīme “miris par Franciju”,

— piezīme “miris, kalpojot nācijai”,

— akts, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu miršanas apliecību.

Veidlapas, kas attiecas uz laulību (4):

— dzimšanas apliecība,

— laulības apliecība,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— apliecība par civillaulības noslēgšanu,

nolēmums par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu,

— notāra apliecinājums par to, ka pastāv laulības līgums,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo laulības apliecību,

— akts, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu laulības apliecību.

Veidlapas, kas attiecas uz spēju doties laulībā (5):

— diplomātiskas vai konsulāras iestādes izsniegta apliecība par tiesībām doties laulībā.

Veidlapas, kas attiecas uz ģimenes stāvokli (6):

— laulības apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— pagaidu dzimšanas apliecība, kas izdota pēc jaundzimuša bērna atklāšanas vai tāda valsts aizbildnībā esoša bērna (pupille de l’Etat) gadījumā, kuram nav zināmas dzimšanas apliecības vai attiecībā uz kuru ir pieprasīta dzimšanas fakta turēšana slepenībā,

— tiesas nolēmums par dzimšanas fakta apstiprināšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību,

— paziņojums (acte de notoriété) par laulības noslēgšanu, kas aizstāj neiegūstamu dzimšanas apliecību un ko izsniedzis notārs vai diplomātiskā vai konsulārā iestāde,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— apliecība, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu dzimšanas apliecību,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo dzimšanas apliecību,

— diplomātiskas vai konsulāras iestādes izsniegta apliecība par to, ka persona nav devusies laulībā.

Veidlapas, kas attiecas uz reģistrētām partnerattiecībām (7):

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas vai diplomātisko vai konsulāro amatpersonu (iepriekš rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersonas) apstiprināts civilo partnerattiecību līgums (pacte civil de solidarité — PACS),

— ar oficiālu aktu noslēgts civilo partnerattiecību līgums,

— saņemšanas apstiprinājums par civilo partnerattiecību līguma noslēgšanu/grozīšanu/izbeigšanu, ko nodrošina civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona (iepriekš rajona tiesas reģistrācijas amatpersona) vai notārs,

— Civilstāvokļa lietu centrālā dienesta (SCEC) izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību.

Veidlapas, kas attiecas uz spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (8):

— dzimšanas apliecība (kurā nav ieraksta par civilo partnerattiecību līgumu) (sk. veidlapas 5.2. punktu).

Veidlapas, kas attiecas uz reģistrētu partnerattiecību statusu (9):

— dzimšanas apliecība (izņemot ārzemniekiem, kas dzimuši ārvalstīs),

pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku (izņemot ārzemniekiem, kas dzimuši ārvalstīs),

— spriedums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (izņemot ārzemniekiem, kas dzimuši ārvalstīs),

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

— SCEC izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību.

Veidlapas, kas attiecas uz DOMICILU vai UZTURĒŠANĀS VIETU (10):

— apliecinājums par uzturēšanās vietu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem),

— apliecinājums par uzturēšanās vietas maiņu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem).

Veidlapas, kas attiecas uz sodāmību (11):

— biļetens Nr. 3 (izziņa par nesodāmību) (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”), kurā norādīts, ka personai nav sodāmības.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Sertificētiem tulkotājiem ir jābūt tiesas apstiprinātiem ekspertiem (experts judiciaires). Ekspertu saraksti, kuros iekļauta sadaļa par apstiprinātiem (zvērinātiem) tulkotājiem, ir pieejami Kasācijas tiesas tīmekļvietnē:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Tīmekļvietnē tiek publicēti šādi ik gadu atjauninātie ekspertu tulkotāju saraksti:

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Jāņem vērā, ka konkrētas kopijas var izsniegt tikai administratīvās vai tiesu iestādes vai praktizējoši juristi. Tas attiecas uz tiesas aktu vai oficiālu aktu kopijām, kuras var izsniegt tikai tiesu kancelejas vai valsts amatpersonas (piemēram, notāri, tiesu izpildītāji, to civilstāvokļa aktu reģistrācijas amatpersonas, kurus tās uzglabā).

Attiecībā uz citiem dokumentiem — ar Sabiedrības un administrācijas attiecību kodeksa (Code des relations entre le public et l'administration) R113-10. pantu administratīvajās procedūrās ir atcelta prasība par administrācijas izdotu dokumentu fotokopiju apliecināšanu, ja attiecīgajā tiesību aktā jau nav atļauta vienkārša fotokopija. Tomēr kodeksā paredzēts, ka administrācijai pēc pieprasījuma ir jāturpina apliecināt kopijas, kas nepieciešamas ārvalstu iestādēm. Nav sastādīts to iestāžu saraksts, kas var izsniegt apliecinātas kopijas. Tomēr Pašvaldību vispārējā kodeksa (Code général des collectivités territoriales) R2122-8. pantā paredzēts, ka pēc pieprasījuma parakstus un dokumentu atbilstību var apliecināt mērs un tā deleģētās pašvaldības amatpersonas.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Veids, kādā tulkojumi tiek apliecināti, tiesību aktos nav noteikts.

Tomēr turpmāk ir izklāstīts, kā var noteikt pienācīgi apliecinātu tulkojumu.

Galvenā obligātā prasība ir tāda, ka tulkojums jāveic tulkotājam, kas iekļauts Francijas apelācijas tiesas vai Kasācijas tiesas ekspertu sarakstā.

Papildus minētajam pastāv šāda vispārpieņemta prakse:

— tulkojumā norāda, ka tas ir pareizs un precīzs oriģināla tulkojums (“certifiée conforme à l’original”),

— katru lappusi numurē un apzīmē ar zvērināta eksperta tulkotāja iniciāļiem,

— pēdējā lapā iekļauj tulkotāja parakstu, zīmogu un vārdu, uzvārdu,

— tulkojumā ietver reģistrācijas numuru (kuru piešķir zvērināts eksperts tulkotājs un kurš ir vienāds gan avota tekstam, gan tulkojumam).

Tomēr neviena no četrām iepriekš minētajām iespējām nav obligāta.

Apliecinātājiestāde apzīmogo apliecinātās kopijas, norādot, ka tās ir apliecinātas, kā arī datē un paraksta tās.

Tomēr tiesas aktu vai oficiālu aktu apliecinātas kopijas var izsniegt tikai tā iestāde, kurai glabāšanā nodots oriģināls. Šīs kopijas datē, paraksta un, vajadzības gadījumā, apzīmogo tā iestāde, kas izsniegusi dokumentu.

Civilstāvokļa aktu kopijas un izrakstus apzīmogo pilsētas dome, diplomātiska vai konsulāra iestāde vai Ārlietu ministrijas Civilstāvokļa lietu centrālais dienests (SCEC), bet datē un paraksta reģistrācijas amatpersona, kurai glabāšanā nodots oriģināls.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātājiestāde apzīmogo apliecinātās kopijas, norādot, ka tās ir apliecinātas, kā arī datē un paraksta tās.

Tomēr tiesas aktu vai oficiālu aktu apliecinātas kopijas var izsniegt tikai tā iestāde, kurai glabāšanā nodots oriģināls. Šīs kopijas datē, paraksta un, vajadzības gadījumā, apzīmogo tā iestāde, kas izsniegusi dokumentu.

Civilstāvokļa aktu kopijas un izrakstus apzīmogo pilsētas dome, diplomātiska vai konsulāra iestāde vai Ārlietu ministrijas Civilstāvokļa lietu centrālais dienests (SCEC), bet datē un paraksta reģistrācijas amatpersona, kurai glabāšanā nodots oriģināls.

Lapa atjaunināta: 23/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.