Publiskie dokumenti

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Vācu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Joma

Publiskais dokuments

Dzimšanas fakts

 • Geburtsurkunde (dzimšanas apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (apliecināts izraksts no dzimšanas reģistra)

Fakts, ka persona ir dzīva

 • einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)
 • erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

Miršanas fakts

 • Sterbeurkunde (miršanas apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (apliecināts izraksts no miršanas datu reģistra)

Vārds

 • Geburtsurkunde (dzimšanas apliecība)
 • Eheurkunde (laulības apliecība)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)

Laulība

Spēja stāties laulībā

Ģimenes stāvoklis

 • Eheurkunde (laulības apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (apliecināts izraksts no laulību reģistra)
 • Ehefähigkeitszeugnis (apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai)
 • einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)
 • erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

Šķiršanās

Laulības anulēšana

 • Eheurkunde (laulības apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (apliecināts izraksts no laulību reģistra)

Reģistrētas partnerattiecības

Spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (apliecināts izraksts no reģistrētu partnerattiecību reģistra)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (apliecinājums par šķēršļu neesību partnerattiecību reģistrēšanai)

Reģistrētu partnerattiecību izbeigšana

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (apliecināts izraksts no reģistrētu partnerattiecību reģistra)

Izcelsme

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (apliecināts izraksts no dzimšanas reģistra)

Domicils

Uzturēšanās vieta

 • einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)

Valstspiederība

 • Einbürgerungsurkunde (naturalizācijas apliecība)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (apliecinājums par Vācijas pilsonības iegūšanu deklarācijas ceļā)
 • Entlassungsurkunde (apliecinājums par pilsonības atņemšanu)
 • Verzichtsurkunde (apliecinājums par atteikšanos no pilsonības)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (atļauja saglabāt Vācijas pilsonību)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (pilsonības apliecība)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (apliecība par vācieša juridisko statusu)

Adopcija

 • Gerichtlicher Beschluss (tiesas nolēmums)

Sodāmības neesība

 • Führungszeugnis (izziņa par nesodāmību)

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Publiskais dokuments

Tulkošanas palīglīdzeklis

Geburtsurkunde (dzimšanas apliecība)

I pielikums. Dzimšanas fakts

einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)

II pielikums. Fakts, ka persona ir dzīva

Sterbeurkunde (miršanas apliecība)

III pielikums. Miršanas fakts

Eheurkunde (laulības apliecība)

IV pielikums. Laulība

Ehefähigkeitszeugnis (apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai)

V pielikums. Spēja stāties laulībā

erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

VI pielikums. Ģimenes stāvoklis

Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)

VII pielikums. Reģistrētas partnerattiecības

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (apliecinājums par šķēršļu neesību partnerattiecību reģistrēšanai)

VIII pielikums. Spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās

erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

IX pielikums. Reģistrētu partnerattiecību statuss

einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)

X pielikums. Domicils un/vai uzturēšanās vieta

Sodāmības neesība

XI pielikums. Sodāmības neesība

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ir izveidota valsts mēroga tulku un tulkotāju datubāze, ko uztur Hesenes federālā zeme. Tā ir brīvi pieejama ikvienam tīmekļa vietnē http://www.justiz-dolmetscher.de/, un tajā ir pieejama detalizētas meklēšanas funkcija (tajā var meklēt, piemēram, pēc federālās zemes, tiesas vai valodas). Datubāzē ir iekļauti tikai publiski iecelti un zvērināti tulki un tulkotāji. Šajā tīmekļa vietnē var atrast arī atbildīgās iestādes.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Vācijā apliecinātas kopijas var izdot visas iestādes un struktūras, kas izdod publiskus dokumentus (piemēram, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes, uzturēšanās vietas reģistrācijas iestādes un tiesas), un notāri.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Uz apliecinātas kopijas ir apliecinājums par to, ka tā atbilst dokumenta oriģinālam (piemēram, tiesas dokumentam vai notariālam aktam), izdevējiestādes zīmogs vai spiedogs un tās personas paraksts, kas apliecina kopiju (Likuma par oficiālu dokumentu reģistrēšanu (Beurkundungsgesetz) 42. panta 1. punkts). Uz apliecinātiem tulkojumiem ir tulkotāja zīmogs/spiedogs un paraksts.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Uz apliecinātas kopijas ir apliecinājums par to, ka tā atbilst dokumenta oriģinālam (piemēram, tiesas dokumentam vai notariālam aktam), izdevējiestādes zīmogs vai spiedogs un tās personas paraksts, kas apliecina kopiju (Likuma par oficiālu dokumentu reģistrēšanu (Beurkundungsgesetz) 42. panta 1. punkts).  Uz apliecinātiem tulkojumiem ir tulkotāja zīmogs/spiedogs un paraksts.

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.