Publiskie dokumenti

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu akceptētās valodas ir grieķu un angļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Publiski dokumenti, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 2016/1191, ir šādi:

Tieslietu ministrijas atbildība:

 • “izziņa par nesodāmību”.

Iekšlietu ministrijas atbildība:

 • dzimšanas reģistrācijas apliecība attiecībā uz dzimšanas reģistrāciju un uz pieaugušā adopciju (dati par nepilngadīgas personas adopciju ir slepeni un nav ierakstīti administratīvā dokumentā)
 • dzimšanas apliecība, kas apliecina dzimšanas reģistrāciju, faktu, ka persona ir dzīva, un fiziskas personas vārdu, uzvārdu
 • miršanas apliecība, kas apliecina nāves gadījuma reģistrāciju
 • laulības apliecība, kas apliecina laulības reģistrāciju, laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības anulēšanu
 • civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments, kas apliecina civilstāvokļa reģistrāciju, laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu, laulības atzīšanu par neesošu, izcelšanos, valstspiederību, reģistrētas partnerattiecības un reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu
 • atļauja doties laulībā, kas apliecina spēju doties laulībā
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība, kas apliecina partnerattiecību reģistrāciju un reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu
 • valstspiederību apliecinošs dokuments, kas apliecina valstspiederību

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

dzimšanas reģistrācijas apliecība, dzimšanas apliecība, miršanas apliecība, laulības apliecība, atļauja doties laulībā (spēja doties laulībā), civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments (laulības gadījumā jāsniedz informācija par laulību un reģistrētu partnerattiecību gadījumā jāsniedz informācija par reģistrētām partnerattiecībām), reģistrētu partnerattiecību apliecība, valstspiederību apliecinošs dokuments.

Attiecībā uz izziņu par nesodāmību nav pieejama neviena konkrētās valsts ierakstu pozīcija, izņemot tās, kas ir iekļautas visām dalībvalstīm kopīgajā daudzvalodu veidlapu standarta daļā.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Valstspiederību apliecinošu dokumentu un laulības apliecību izsniegšanas gadījumā attiecīgās pašvaldību iestādes pieņem oficiālus ārvalstu dokumentu tulkojumus, kurus izsniedzis:

 1. Ārlietu ministrijas Tulkošanas dienests vai
 2. Grieķijas konsulārās iestādes pilnvarots pastāvīgais ierēdnis izdevējā valstī vai
 3. Jonijas Universitātes Svešvalodu, rakstiskās un mutiskās tulkošanas katedras diplomēts tulkotājs vai
 4. Grieķijas jurists, kurš atbilst Advokātu kodeksa Likuma Nr. 4194/2013 36. pantā izklāstītajiem nosacījumiem (Valdības biļetens, I sērija, Nr. 208).

Attiecībā uz pārējiem dokumentiem nav tāda personu saraksta, kurām saskaņā ar Grieķijas likumiem būtu atļauts veikt sertificētus tulkojumus.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Iestādes, kuras ir pilnvarotas izgatavot Reģistra biroja aktu apliecinātas kopijas, ir sekretāri, kas tos izdevuši. Nav paredzēts izsniegt Grieķijas iedzīvotāju reģistru izsniegto apliecību kopijas, jo iedzīvotāji katru reizi pieprasa tik daudz apliecību eksemplārus, cik viņiem ir jāiesniedz dažādās iestādēs.

“Izziņu par nesodāmību” izsniedz: i) Grieķijā dzimušām personām izziņu izsniedz viņu dzimšanas vietas Pirmās instances tiesas prokuratūra, jeb precīzāk, Sodu reģistrs; savukārt ii) personām, kas dzimušas ārvalstīs, vai personām, kuru dzimšanas vietu nevar pārbaudīt, sertifikātu izsniedz Tieslietu ministrijas galvenais birojs, jeb precīzāk, Sodu un apžēlošanas reģistrs.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

i. Lai svešvalodā izdota dokumenta tulkojumu varētu uzskatīt par derīgu, tā pielikumā jāiekļauj arī dokumenta oriģināls vai svešvalodā izdotā dokumenta apliecināta kopija. Turklāt:

A. Ārlietu ministrijas Tulkošanas dienesta tulkojumu gadījumā tulkotājam jāapliecina, ka attiecīgais (tulkotais) dokuments ir pievienotā dokumenta precīzs tulkojums; iepriekšminētajam tulkošanas dienestam ir jāapliecina tulka paraksts; un dokumenta lappušu savienojuma vietā jābūt Ārlietu ministrijas spiedogam. Turklāt tulkotajā dokumentā jāiekļauj tulkošanas dienesta informācija, un jo īpaši katras lapas galvenē grieķu, angļu un franču valodā jābūt norādītiem vārdiem “OFICIĀLAIS TULKOJUMS”; galvenē jāiekļauj arī Tulkošanas dienestā glabātās lietas numurs; kājenē jāiekļauj dienesta informācija, proti, “GRIEĶIJAS REPUBLIKA, ĀRLIETU MINISTRIJA, TULKOŠANAS DIENESTS”, tieši tāpat - grieķu, angļu un franču valodā,

B. ja tulkojumu sagatavojis jurists, nepieciešams apliecinājums, ka attiecīgais (iztulkotais) dokuments ir pievienotā dokumenta precīzs tulkojums un ka juristam ir pietiekamas zināšanas avota un mērķa valodā; un dokumenta lappušu savienojuma vietā jābūt jurista spiedogam.

C. ja tulkojumus veic konsulāts vai vēstniecība, pietiek ar to, ka tulkojums ir sagatavots šajās iestādēs un tam ir pievienots šo iestāžu apliecinājums, neraugoties uz tulkotāja identitāti un viņa attiecību raksturu ar konsulātu vai vēstniecību.

ii. Lai kopija no sodu reģistra izziņas par nesodāmību tiktu uzskatīta par derīgu, pietiek ar to, ka to ir izdrukājis sertificēts Valsts sodu reģistra informācijas sistēmas lietotājs. Sodāmības reģistra izziņas par nesodāmību katras kopijas autentiskumu var pārbaudīt, salīdzinot tās “verifikācijas koda numuru” (unikāls identifikators), atsauces numuru un izdošanas datumu ar informāciju, kas atrodama Nacionālā sodu reģistra tīmekļa vietnē http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm un jo īpaši “Sodu reģistra kontroles dienestā”.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Tikai sekretārs var izgatavot apstiprinātas Reģistra biroja aktu kopijas, kas tiks pievienotas daudzvalodu standarta veidlapām. Uz šīm apliecinātajām fotokopijām jābūt sekretāra parakstam un tās pašvaldības zīmogam, kura izsniegusi attiecīgo dokumentu.

Sodu reģistra nesodāmības izziņas kopiju īpašās iezīmes ir verifikācijas koda numurs, atsauces numurs, datums un ūdenszīme uz veidlapas.

Lapa atjaunināta: 02/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.