Publiskie dokumenti

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Ungāru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

a) Dzimšana:

dzimšanas apliecība;

b) dzīve:

apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;

c) nāve:

miršanas apliecība, tiesas rīkojums, ar ko pasludina, ka persona uzskatāma par mirušu;

d) vārds: apliecinājums par vārda maiņu;

e) laulība, tostarp spēja stāties laulībā un ģimenes stāvoklis:

laulības apliecība, ģimenes stāvokļa apliecība;

f) laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu:

tiesas spriedums par laulības šķiršanu, tiesas spriedums par laulības atzīšanu par neesošu, tiesas spriedums par laulības spēkā esību, tiesas spriedums, ar ko konstatē laulības esību vai neesību;

g) reģistrētas partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss:

reģistrētu partnerattiecību apliecība, ģimenes stāvokļa apliecība;

h) reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par neesošām:

rīkojums, ar ko izbeidz pie notāra reģistrētas partnerattiecības;

i) vecāku statuss:

dzimšanas apliecība, tiesas spriedums, ar ko nosaka paternitāti, tiesas rīkojums vai spriedums, ar ko atspēko paternitātes pieņēmumu, tiesas spriedums, ar ko nosaka maternitāti;

j) adopcija:

aizbildnības iestādes adopcijas rīkojums, tiesas spriedums, ar ko izbeidz adopciju;

k) domicils un/vai uzturēšanās vieta:

oficiālā uzturēšanās atļauja;

l) valstspiederība:

apliecinājums par valstspiederību;

m) nesodāmība: izraksts no tiesu reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) Dzimšanas apliecība, miršanas apliecība, laulības apliecība un reģistrēto partnerattiecību apliecība, kas izdota pēc 2014. gada 1. jūlija, ar nosacījumu, ka apliecības saturs nav mainīts kopš standarta veidlapas izdošanas;

2) apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;

3) ģimenes stāvokļa apliecība;

4) oficiālā uzturēšanās atļauja.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ungārijā apliecināts tulkojums ir jebkurš tulkojums, ko veikusi organizācija, kas ir pilnvarota sagatavot apliecinātus tulkojumus.

Parasti apliecinātus tulkojumus Ungārijā saskaņā ar likumu var sagatavot tikai Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. jeb OFFI Zrt.).

Notāri, kuri ir licencēti dokumentu sagatavošanai svešvalodā, var veikt apliecinātus publisku dokumentu un to pielikumu tulkojumus attiecīgajā valodā lietās, kas ir notāra kompetencē, vai apliecināt šādu dokumentu tulkojumu precizitāti. Informācija par notāriem, kuriem ir valodas licence, ir atrodama vietnē https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Ungārijas karjeras konsulārā amatpersona, kuru ārlietu ministrs pilnvarojis veikt konkrētus notāra pienākumus, var sagatavot konsulāro apliecību,

lai apliecinātu tulkojumus, tostarp tulkojumus, ko veicis viņš pats. Aktuālais to konsulāro amatpersonu saraksts, kuras ir pilnvarotas izdot apliecinājumus, ir atrodams vietnē http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Principā jebkura iestāde ir pilnvarota sagatavot apliecinātas kopijas atbilstoši savam reglamentam un savas atbildības jomai.

Notāri var izdot apliecinājumu, kurā norādīts, ka kopija ir identiska viņiem uzrādītajam dokumentam.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo OFFI Zrt.

A. Elementi, kas izdoti pēc 2018. gada 2. jūlija

1. OFFI sagatavo savus apliecinātos tulkojumus uz 210 x 297 mm lielas aizsardzības papīra lapas ar apmales zīmējumu gijošas rakstā un iestrādātiem drošības elementiem, ko var redzēt tikai oriģinālizmēra vairākkārtējā palielinājumā.

2. Tekstu iekļauj tumši sarkanajā ierāmējumā, virs kura nodrukāts Ungārijas ģerbonis un uzņēmuma nosaukums un logotips. Unikālo dokumenta identifikācijas kodu iekļauj pirmajā rindā tumši sarkanajā ierāmējumā un rindā virs apliecinājuma klauzulas.

3. Apliecināto tulkojumu, kas nodrukāts uz atsevišķas lapas, ar skavotāju piestiprina pārtulkotajam autentiskajam dokumentam vai apliecinātajai tā kopijai, un uz skavas uzlīmē 30 × 25 mm kvadrātveida aizsarguzlīmi, kurā norādīts OFFI logotips, hologrāfiska josla un unikāls sērijas numurs. Šāda uzlīme ir apliecinājuma būtiska sastāvdaļa.

4. Tulkojumā, ko veic no svešvalodas ungāru valodā, iekļauj šādu apliecinājuma klauzulu ungāru valodā:

“Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs apliecina, ka šis apliecinātais tulkojums precīzi atbilst pievienotā dokumenta tekstam.

Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs neuzņemas atbildību par tā dokumenta autentiskumu un saturu, kas ir izmantots par pamatu tulkojumam.”

Aiz klauzulas norāda izdošanas vietu un datumu, autentisko parakstu ar zilu tinti, vārda zīmogu un tekstu “galvenās izpildpersonas vārdā”.

Tulkojumam svešvalodā minēto apliecinājuma klauzulu iekļauj tulkojumā, kas veikts attiecīgajā valodā.

B. Elementi, kas izdoti pirms 2018. gada 2. jūlija

Elementi un apliecinājuma klauzulas ir tādas pašas kā A punktā aprakstītās, izņemot turpmāk norādītās atšķirības.

1. Aizsardzības papīra aizmugurē augšējā labajā stūrī ir uzdrukāts svītrkods un unikālais identifikators.

2. Apliecināto tulkojumu, kas uzdrukāts uz atsevišķas lapas, sasien kopā ar autentisko dokumentu vai apliecināto tā kopiju, izmantojot sarkana, balta un zaļa diega pavedienu, kura galus piestiprina dokumentam ar apliecinātu OFFI uzlīmi, kam uzspiež OFFI oficiālo zīmogu tā, lai nebūtu iespējams dokumentus atdalīt, nesabojājot uzlīmi.

3. Tulkojumam no svešvalodas ungāru valodā apliecinājuma klauzulu ungāru valodā iekļauj tulkojumā un aiz tās norāda izdošanas vietu un datumu, autentisko parakstu ar zilu tinti un tekstu “galvenās izpildpersonas vārdā”.

3. OFFI elektronisko apliecināto tulkojumu iezīmes

Tulkojuma noformējums un apliecinājuma zīmoga nospieduma teksts ir tāds pats kā papīra versijai.

Elektroniski apliecināto tulkojumu iekļauj OFFI izveidotā mapē (.es3 vai .dosszie formātā), kurā iekļauj arī datnes oriģinālu, kas iesniegts tulkošanai. Papildus elektroniski parakstītajam un elektroniski apliecinātajam tulkojumam ar OFFI elektronisko zīmogu (.pdf formātā) autentiskumu saglabā arī mapē iekļautais datnes oriģināls, kas iesniegts tulkošanai.

Datnes oriģinālu un datni, kas satur tulkojumu, ievieto mapē tā, lai datņu atšķiršanas gadījumā apliecinājums tiktu zaudēts, tāpēc datnes, kas pieder viena pie otras, savstarpēji “savieno” drošā veidā.

Elektroniskais apliecinājums garantē, ka tulkojumu veicis OFFI Zrt., ka datņu saturs nav mainīts kopš apliecināšanas un ka galīgā tulkojuma teksta saturs ir identisks tekstam, kas iesniegts tulkošanai.

Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo notāri

Apliecinātus tulkojumus, ko sagatavojuši notāri, identificē ar notāra lietas numuru. Tulkojumam jābūt rakstītam uz dokumenta oriģināla, vai tas jāpievieno dokumenta oriģinālam. Notāri apliecina dokumenta oriģināla tulkojumu, tā beigās iekļaujot apliecinājuma klauzulu.


Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo karjeras konsulārās amatpersonas

Tulkojumam jābūt rakstītam uz dokumenta oriģināla, vai tas jāpievieno dokumenta oriģinālam, un tulkojumam pievieno apliecinājuma klauzulu. Visbeidzot, tulkojuma beigās jāpievieno klauzula, kas apliecina, ka tulkojums precīzi atbilst dokumenta oriģinālam.

Ja karjeras konsulārā amatpersona pievienoto tulkojumu dokumenta oriģinālam, abus dokumentus sasien ar sarkana, balta un zaļa diega pavedienu, ko piestiprina vietā ar baltu, apaļu uzlīmi, kuru divās malās apzīmogo ar diplomātiskās pārstāvniecības numurētu zīmogu.

Apliecinājuma klauzulas teksts ir šāds:

Ar šo apliecinu, ka manis iesniegtais / manis sagatavotais tulkojums precīzi atbilst pievienotajam dokumentam ……………………………………………………………………………. valodā.-----------------------------------

Klients ir samaksājis konsulāro nodevu par summu ....................................................
Lietas numurs …………………………………………………………………………..

Datums: ……………………….………………………………………………………….

zīmogs

paraksts

Klauzula var būt arī citā formā, tomēr ar nosacījumu, ka to nevar atdalīt no dokumenta oriģināla vai tulkojuma un ka tajā ir ietverti šādi obligātie elementi:

a) norāde par svešvalodu, no kuras dokuments pārtulkots;

b) ir pasvītrots atbilstošais variants frāzē “manis iesniegtais / manis sagatavotais tulkojums” atkarībā no tā, vai konsulārā amatpersona apliecina tai iesniegta tulkojuma precizitāti vai ir pati veikusi tulkojumu;

c) samaksātās konsulārās nodevas summa;

d) lietas numurs;

e) datums;

f) diplomātiskās pārstāvniecības numurēta zīmoga nospiedums;

g) karjeras konsulārās amatpersonas paraksts;

h) norāde par karjeras konsulārās amatpersonas statusu.

Norādot datumu, gadam un dienai jābūt norādītai arī ar vārdiem iekavās.

Visbiežāk šī klauzula ir zīmoga veidā, ko uzspiež dokumentam, vai atsevišķas lapas veidā, ko nevar atdalīt no dokumenta oriģināla vai tulkojuma.

Ja nepieciešams, konsulāro apliecinājumu var sagatavot arī svešvalodā, iekļaujot iepriekš izklāstītos elementus, ja to atzīst saņēmējas valsts iestādes.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas, ko sagatavo notāri

Notārs var apliecināt dokumenta kopiju, ja dokuments, kura kopija tiek sagatavota, ir skaidri salasāms. Notārs salīdzina kopiju ar dokumenta oriģinālu un apliecina, ka kopija atbilst oriģinālam, kopijā iekļaujot apliecinājuma klauzulu.

Apliecinājuma klauzulā jānorāda:

a) ka kopija sagatavota, par pamatu izmantojot dokumenta oriģinālu vai oficiālu dublikātu vai tā kopiju;

b) vai uz uzrādītā dokumenta ir bijusi zīmogmarka;

c) vai kopijā atveidota tikai daļa no oriģināla;

d) vai dokumenta oriģinālā ir redzamas izmaiņas, bojājumi vai citas pazīmes, kas vieš šaubas.

Šie noteikumi jāpiemēro mutatis mutandis, lai apliecinātu elektronisku kopiju vai izrakstu, kas sagatavots notāra uzraudzībā, par pamatu izmantojot dokumentu vai elektronisku datubāzi, un lai apliecinātu kopiju papīra formātā vai izrakstu, kas sagatavots, par pamatu izmantojot elektronisku dokumentu. Notārs paraksta elektronisko kopiju vai izrakstu ar kvalificētu elektronisko parakstu. Nav nepieciešams apliecinātam elektroniskam dublikātam vai apliecinātai elektroniskai kopijai pievienot apliecinājuma klauzulu, ja dublikāts vai kopija sagatavota, par pamatu izmantojot nebojātu dokumentu papīra formātā vai elektronisku notariālu dokumentu un ja tajā ietverts viss dokumenta teksts, notāra kvalificētais elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

Apliecinātas kopijas, ko sagatavo tiesa

Kopijā, ko sagatavojusi tiesa, par pamatu izmantojot tai uzrādītu dokumentu, vai kopijā, kas sagatavota citviet un uzrādīta tiesai apliecināšanai, jābūt ietvertai šādai informācijai:

a) frāze “apliecināta kopija:”;

b) tās personas paraksts, kura sagatavojusi kopiju;

c) tiesas zīmogs;

d) kopijas sagatavošanas laiks un datums.

Ja lietas materiāli ir pieejami kā elektronisks dokuments, iepriekš izklāstītie noteikumi jāpiemēro, sagatavojot kopiju papīra formātā, pamatojoties uz elektroniska dokumenta izdruku. Ja tiek prasīta tāda tiesas lēmuma kopija, kas sagatavots kā elektronisks dokuments, kopijā jābūt elektroniskā dokumenta laika zīmogam un elektroniskajam parakstam, norādot arī personu, kuras elektroniskais paraksts ir ietverts elektroniskajā dokumentā.

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.