Publiskie dokumenti

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Var izmantot šādas valodas:

- itāļu (oficiālā valsts valoda);

- vācu Trentīno-Alto Adidžes reģionā, kam piešķirts īpašs statuss (1972. gada 31. augusta Prezidenta dekrēts Nr. 670 un 1988. gada 15. jūlija Prezidenta dekrēts Nr. 574);

- franču Valles d’Aostas reģionā, kam piešķirts īpašs statuss (1948. gada 26. februāra Konstitucionālā likuma Nr. 4 38. pants);

- slovēņu Friuli-Venēcijas Džūlijas reģionā, kam piešķirts īpašs statuss (2001. gada 23. februāra Likuma Nr. 38 4. pants).

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie dokumenti ietver konkrēti šādus iedzīvotāju dienestu dokumentus:

Joma

Publiskie dokumenti

Dzimšana

 • Dzimšanas apliecība (certificato di nascita)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra (estratto dell’atto di nascita)
 • Dzimšanas reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale atto di nascita)

Dzīve

 • Izziņa par to, ka persona ir dzīva (certificato di esistenza in vita)

Nāve

 • Miršanas apliecība (certificato di morte)
 • Izraksts no miršanas reģistra (estratto atto di morte)
 • Miršanas reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale atto di morte)

Vārds

 • Dzimšanas apliecība
 • Izraksts no dzimšanas reģistra
 • Dzimšanas reģistra ieraksta pilna kopija

Laulības, t.sk. spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis

 • Laulības apliecība (certificato di matrimonio)
 • Izraksts no laulību reģistra (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Laulību reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Apliecība par spēju doties laulībā (certificato di capacità di contrarre matrimonio) vai apliecība par tiesībām doties laulībā (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Civilstāvokļa apliecība (certificato di stato civile)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Šķiršanās, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu

 • Laulības apliecība
 • Kopsavilkuma izraksts no laulību reģistra (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Laulāto atšķiršanas/laulības šķiršanas līguma pilna kopija (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Reģistrētas partnerattiecības, t.sk. spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss

 • Reģistrētu partnerattiecību apliecība (certificato di unione civile)
 • Izraksts no reģistrēto partnerattiecību reģistra (estratto di costituzione di unione civile)
 • Reģistrēto partnerattiecību reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Apliecība par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Reģistrētu partnerattiecību atzīšana par neesošām

 • Izraksts no reģistrēto partnerattiecību reģistra
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Vecāki

 • Izraksts no dzimšanas reģistra, norādot tēva un mātes vārdu (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Domicils un/vai pastāvīgā dzīvesvieta

 • Pastāvīgās dzīvesvietas apliecība (certificato di residenza)

Valstspiederība

 • Valstspiederības apliecība (certificato di cittadinanza)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Adopcija

 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Sodāmības neesamība

 • Apliecība par sodāmības neesamību (certificato del casellario giudiziale)

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Publiskie dokumenti

Daudzvalodu standarta veidlapas

Dzimšanas apliecība

I pielikums - Dzimšana

Izziņa par to, ka persona ir dzīva

II pielikums - Dzīve

Miršanas apliecība

III pielikums - Nāve

Laulības apliecība

IV pielikums - Laulības

Apliecība par spēju doties laulībā vai apliecība par tiesībām doties laulībā

V pielikums - Spēja doties laulībā

Apliecība par ģimenes stāvokli

VI pielikums - Ģimenes stāvoklis

Reģistrētu partnerattiecību apliecība

VII pielikums - Reģistrētas partnerattiecības

Apliecība par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās

VIII pielikums - Spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās

Reģistrētu partnerattiecību apliecība

IX pielikums - Reģistrētu partnerattiecību statuss

Pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

X pielikums - Domicils un/vai pastāvīgā dzīvesvieta

Apliecība par sodāmības neesamību

XI pielikums - Sodāmības neesamība

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Nav publiska tulkotāju un tulku saraksta. Tomēr tulkotāji un tulki var lūgt, lai viņus (līdzīgi kā tiesas padomdevējus) iekļauj tiesu uzturētos sarakstos.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Saskaņā ar Prezidenta 2000. gada 28. decembra Dekrēta Nr. 445 8. panta 2. punkta pirmo teikumu dokumentu kopijas var apliecināt:

- amatpersona (pubblico ufficiale), kura izdevusi apliecību vai ar kurai deponēts oriģināls vai kurai ir jāiesniedz dokuments;

- notārs (notaio);

- tiesas sekretārs (cancelliere);

pašvaldības sekretārs (segretario comunale) vai cita mēra norīkota amatpersona.

Par uzdevumu veikšanu saistībā ar iedzīvotāju reģistru un civilstāvokli ir atbildīga valdība, un tos veic pašvaldību mēri kā valsts amatpersonas, un viņu norīkoti darbinieki.

Valsts amatpersonas izdod iedzīvotāju reģistra izziņas (Prezidenta Dekrēta Nr. 223/1989 33. pants) un izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistra par informāciju, kas atrodama attiecīgajos reģistros (Prezidenta Dekrēta Nr. 396/2000 106.-108. pants).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Ja dokumentam ir pievienots apliecināts tulkojums itāļu valodā, citā valodā sagatavota dokumenta teksta tulkojumu kā pareizu apliecina diplomātiskās vai konsulārās iestādes vai zvērināts tulkotājs vai tulks, kurš ar zvērestu apliecina, ka teksta svešvalodā tulkojums ir pareizs. Diplomātiskās vai konsulārās iestādes darbinieks vai zvērināts tulkotājs vai tulks norādīs savu vārdu un personas datus, uzliks savu parakstu vai sava biroja zīmogu un parakstu blakus zīmogam; tāpat viņi pievienos apliecinājumu par savu atbildību par viņu paveikto darbu.

Kopiju apliecina, tās beigās pievienojot apliecinājumu, kurā teikts, ka tā ir patiesa oriģinālā dokumenta kopija; to dara pilnvarota amatpersona, kurai arī jānorāda kopijas izgatavošanas datums un vieta, lapu skaits, amatpersonas vārds un amats, jāuzliek paraksts un biroja zīmogs. Ja apliecības vai dokumenta kopija sastāv no vairākām lapām, amatpersonai ir jāliek savs paraksts uz katras lapas malas.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Kā iepriekš minēts saistībā ar 24. panta 1. punkta e) apakšpunktu dokumentu kopijas apliecina, pilnvarotai amatpersonai uzliekot rakstisku apliecinājumu, ka kopija precīzi atbilst oriģinālajam dokumentam.

Šādi apliecinātu kopiju atzīst par “autentisku” (autentica), ja apliecinājums tai piešķir tādu pašu juridisku spēku kā oriģinālajam dokumentam.

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.