Publiskie dokumenti

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Lietuvas Republikas oficiālā valoda ir lietuviešu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Regulas 24. panta 1. punkta b) apakšpunkts

a) Dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

b) notariāls apliecinājums, ka fiziskā persona ir dzīva un atrodas konkrētā vietā;

apliecinājums par to, ka persona ir dzīva un atrodas konkrētā vietā (ko izdevusi Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda padome);

c) miršanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina miršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

d) apliecība par vārda, uzvārda vai valstspiederības maiņu (izdota laikā no 2005. gada 4. decembra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina ierakstu par civilstāvokļa ieraksta grozīšanu vai papildināšanu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

e) laulība:

laulības apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina laulāšanās fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

spēja stāties laulībā:

apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

konsulārs apliecinājums par ģimenes stāvokli;

apliecinājums par ģimenes stāvokli;

f) laulības šķiršanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina laulības šķiršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

tiesas spriedums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

laulāto atšķiršanu apliecinošus dokumentus neizdod;

g) –;

h) –;

i) dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

notariāli apliecināts bērna tēva un mātes kopīgs pieteikums, ar ko atzīst paternitāti;

tiesas spriedums, ar ko nosaka maternitāti/paternitāti;

tiesas spriedums par paternitātes/maternitātes apstrīdēšanu;

j) dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

tiesas spriedums par adopciju;

k) apliecinājums par deklarēto dzīvesvietu;

apliecinājums par personas datiem no Iedzīvotāju reģistra;

l) pase / personas apliecība;

dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

rīkojumi vai spriedumi, kas attiecas uz valstspiederības iegūšanu, zaudēšanu vai atgūšanu;

m) apliecinājums, kurā ietverta informācija par fizisko personu, kas iegūta no aizdomās turamo, apsūdzēto un notiesāto personu reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Regulas 24. panta 1. punkta c) apakšpunkts

a) Izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

b) –;

c) izraksts, kas apliecina miršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

d) –;

e) izraksts, kas apliecina laulāšanās fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

k) apliecinājums par deklarēto dzīvesvietu;

apliecinājums par personas datiem no Iedzīvotāju reģistra;

m) apliecinājums, kurā ietverta informācija par fizisko personu, kas iegūta no aizdomās turamo, apsūdzēto un notiesāto personu reģistra.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Sertificētu tulkotāju saraksts nepastāv.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

– Notāri;

– valsts un pašvaldības iestādes (attiecībā uz to izdotu dokumentu kopijām).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Nepastāv apliecināti tulkojumi vai īpašas prasības attiecībā uz tulkojumiem vai apliecinātām to kopijām. Praksē dokumentus parasti tulko tulkojumu aģentūras vai tulkotāji, tāpēc uz dokumenta norāda, ka to tulkojusi tulkojumu aģentūra vai tulkotājs. Atsevišķos gadījumos tulkojumu var apliecināt ar tulkotāja parakstu vai tā precizitāti var apliecināt notārs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Ja dokumentu apliecina valsts vai pašvaldības iestāde:

tās izdotā dokumenta kopijas beigās ir apliecinājuma zīme, kas sastāv no vārdiem “apliecināta kopija / apliecināts izraksts”, papildus norādot datumu un iestādes, kas apliecina kopijas vai izraksta autentiskumu, vadītāja vai citas pilnvarotas personas amata nosaukumu, parakstu, vārdu vai tā iniciāli un uzvārdu.

Ja elektroniska dokumenta kopijas, kas sagatavota papīra formātā, autentiskumu apliecina ar IT rīkiem, tās juridiskās personas apliecinājuma zīme, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas autentiskumu, sastāv no vārdiem “apliecināta kopija”, juridiskās personas, kas pilnvarota apliecināt kopiju, nosaukuma, kā arī datuma. Apliecinājuma zīmi var uzspiest arī ar zīmogu.

Notariālā apliecinājuma veidnē jāieraksta šāda informācija: notariālā akta datums, apliecinošā notāra biroja nosaukums, notāra vārds un uzvārds, notariālā akta reģistrācijas numurs notāra reģistrā, notāra nodeva par notariālo aktu (ja notārs atbrīvojis no notāra nodevas samaksas, jāieraksta vārdi “nodevu neiekasē”), nodeva par datu pārbaudi valsts reģistros, valsts reģistru nodeva, nodeva par jebkuriem citiem pakalpojumiem, kas sniegti pēc klienta pieprasījuma, un notāra paraksts.

Ieraksts, kas apliecina kopijas/izraksta autentiskumu:

“20_____. gada ___ _____________

Es, _______________________________________________________________________, ar šo apliecinu, ka šī ir iesniegtā dokumenta apliecināta kopija.

Notāra reģistra Nr.: ________________________

Notāra nodeva: __________________________

Nodeva(-as) par citiem pakalpojumiem, kas sniegti pēc klienta pieprasījuma: _________________

Notāra paraksts”

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.