Publiskie dokumenti

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Luksemburgai pieņemamās valodas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir franču vai vācu valoda.

Attiecībā uz šādiem dokumentiem ir pieņemama arī angļu valoda:

- dzimšanas apliecība,

- laulības apliecība,

- atzīšanas akts,

- miršanas apliecība,

- uzvārda maiņas akts,

- vārda maiņas akts,

- publisks dokuments par reģistrētā dzimuma un vārda(-u) maiņu.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

-          Dzimšanas apliecības,

-          atzīšanas akti, ar ko nosaka izcelšanos,

-          laulības apliecības,

-          apliecības par spēju stāties laulībā,

-          miršanas apliecības,

-          nedzīvi dzimuša bērna apliecības,

-          lielhercoga lēmums par uzvārda maiņu,

-          lielhercoga lēmums par vārda(-u) maiņu,

-          stāšanās partnerattiecībās apliecības,

-          partnerattiecību izbeigšanas apliecības,

-          apliecība par vienošanos, ar ko nostiprina īpašumtiesiskās sekas partnerattiecībās,

-          dzīvības apliecinājumi,

-          uzturēšanās apliecības,

-          pagarinātas uzturēšanās apliecības,

-          izziņas par pierakstu konkrētā adresē,

-          ministru lēmumi par reģistrētā dzimuma un vārda(-u) maiņu,

-          tiesas nolēmumi par dzimuma maiņu,

-          ministru lēmumi ar pilsonību,

-          valstspiederības apliecības,

-          pie notāra sastādīti atzīšanas akti,

-          izraksti no sodāmības reģistra (biļetens Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 5), ja personai nav sodāmības,

-          apliecinājums par reģistrēšanos vēlētāju reģistrā,

-          civilstāvokļa aktu reģistru izraksti vairākās valodās saskaņā ar ICCS konvenciju Nr. 16,

-          tiesas nolēmumi par dzimšanas fakta konstatēšanu,

-          tiesas nolēmumi par vienkāršoto adopciju,

-          tiesas nolēmumi par pilnīgu adopciju,

-          tiesas nolēmumi, ar ko atceļ adopciju,

-          tiesas nolēmumi, ar ko nosaka izcelšanos (maternitātes noteikšana, paternitātes noteikšana),

-          tiesas nolēmumi, ar ko apstrīd izcelšanos (maternitātes apstrīdēšana, paternitātes apstrīdēšana),

-          tiesas nolēmumi par laulības šķiršanu,

-          tiesas nolēmumi par laulības atzīšanu par neesošu,

-          tiesas nolēmumi par laulāto atšķiršanu,

-          tiesas nolēmumi, ar ko konstatē prombūtni,

-          tiesas nolēmumi, ar ko atceļ adopciju.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

-          Dzimšanas apliecības (tikai izraksti),

-          dzīvības apliecinājums,

-          miršanas apliecības (tikai izraksti),

-          laulības apliecības (tikai izraksti),

-          apliecības par stāšanos reģistrētās partnerattiecībās,

-          apliecības par reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu,

-          uzturēšanās apliecības,

-          izraksts no sodāmības reģistra (biļetens Nr. 3, Nr. 4 vai Nr. 5), ja personai nav sodāmības.

Šis saraksts ir izsmeļošs tajā ziņā, ka daudzvalodu standarta veidlapu var pievienot tikai iepriekš uzskaitītajiem publiskajiem dokumentiem.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

To personu saraksti, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, atrodami Luksemburgas Lielhercogistes Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Pašvaldības administratīvās iestādes ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas. Pēc kopijas sagatavošanas tiek iekasēta nodeva. Šī kancelejas nodeva ir jāmaksā pašvaldības administrācijai.

Lai saņemtu apliecinātu kopiju, pieteikuma iesniedzējiem ar attiecīgo dokumentu jādodas uz savas dzīvesvietas Iedzīvotāju apkalpošanas biroju vai pašvaldības administrācijas sekretariātu.

Apliecinātas kopijas sagatavo amatpersona uz vietas, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja iesniegto dokumenta oriģinālu.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātos tulkojumus paraksta zvērināts tulkotājs.

Uz apliecinātajām kopijām ir pašvaldības administrācijas zīmogs, tās pašvaldības amatpersonas paraksts, kura kopijas sagatavojusi, un kancelejas zīmogmarka.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Uz apliecinātajām kopijām ir pašvaldības administrācijas zīmogs, pašvaldības ierēdņa paraksts un kancelejas zīmogmarka.

Lapa atjaunināta: 14/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.